Författararkiv: Kerstin Sylwan

Boken om Klimatriksdagen här!

Nu är boken Världens första klimatriksdag färdig och tryckt! KLimatomslag cs4 140825.indd

I boken finns de över två hundra motioner deltagarna bearbetade, tillsammans med annan dokumentation och fotografier från de tre dagarna. Boken är en rik källa att ösa ur för engagerade medborgare, politiker och beslutsförfattare. Den kan också fungera som studiematerial, eller som inspiration för den som vill arrangera nästa klimatriksdag.

Om det skulle behövas.

”Världens första klimatriksdag” kommer delas ut till alla riksdagsledamöter i Sveriges riksdag.

Tyvärr har vi inte råd att dela ut boken gratis till alla som arbetade ideellt med Klimatriksdagen, boken kostar endast 170 kronor inklusive frakt och beställning kan du göra via info@ordfront.se.

”Världens första klimatriksdag”

Nu är den här: boken om Klimatriksdag 2014: ”Världens första klimatriksdag”!
KLimatomslag cs4 140825.indd

Boken innehåller samtliga över två hundra motioner men också annan dokumentation och fotografier från de tre dagarna. Den är en rik källa att ösa ur för engagerade medborgare, politiker och andra beslutsfattare. Boken kan också fungera som studiematerial, eller som inspiration för den som vill arrangera nästa klimatriksdag, ifall det skulle behövas en till.

”Världens första klimatriksdag” kostar 129 kr (170 kr inkl. porto) och du kan skicka efter dina exemplar genom att mejla till info@ordfront.se. Vi har lämnat över ett exemplar av boken till varje ledamot i Sveriges Riksdag.

”Världens första klimatriksdag” ges ut i samverkan mellan föreningen Klimatriksdag 2014 och föreningen Ordfront. Den kom ut i anslutning till bokmässan Bok & Bibliotek i Göteborg 25-28 september. Boken har 256 fullmatade sidor, varav 32 i färg. Den är i A5-format med mjuka pärmar.

Ny undertecknare: Transportarbetareförbundet

En facklig organisation med många medlemmar med ställer sig nu sig bakom vår gemensamma värdegrund! trplogga300_270
De skriver så här på sin hemsida:

”Sedan ett tiotal år står det klart att mänskligheten går mot en klimatkatastrof om inte spridningen av växthusgaser minskar drastiskt.

Transportsystemen är ett problemområde och mot den bakgrunden har Transportarbetareförbundet utformat en egen ståndpunkt kring hur krisen ska bedömas och hanteras.

Beslutet har tre syften:

  • Att beskriva verkligheten som den är, utan skygglappar och önsketänkanden.
  • Att öka medvetenheten om klimatproblemen bland våra medlemmar och förklara Transports inställning för omvärlden.
  • Att utveckla strategier för åtgärder som bygger på solidaritet och social inriktning i det förändringsarbete som klimatkrisen ställer krav på”

Talare: Anders Wijkman

Anders Wijkman, författare och debattör ska tala på Klimatriksdagens avslutande dag, söndagen. Nedan följer en intervju och artikel av Anika Agebjörn.

Anders Wijkman

Foto: Vibeke Aronsson

Den moderna människan lever långt över de av naturen givna gränserna. Riskerna är överhängande, inte bara för ett varmare klimat, utan också för kollapser i flera för vår överlevnad avgörande ekosystem. Haven fiskas ut, färskvatten blir en bristvara, jordbruksmark ödeläggs, oljan blir en allt knappare resurs.

Det som händer är illa nog. Men ännu värre är att inget av detta syns i ekonomisk redovisning eller hanteras i ekonomisk planering. Tvärtom, utfiskade hav och nedhuggna skogar dyker upp som plusposter i BNP.

Vi har en ekonomisk modell som tar naturresurserna för givna och som inte gör någon skillnad på finanskapital och naturens resurser. Och tillväxten är fortfarande en helig ko, du får kritik från alla håll om du ifrågasätter den.

Det säger Anders Wijkman, som kommer att tala på klimatriksdagens avslutande dag, söndag 8 juni. Han ska tala om en studie han gjort för MISTRA om en ”grön inkluderande ekonomi” och som, som han säger, är en skarp kritik av den neo-klassiska ekonomiska teorin.

2011 gav han, tillsammans med Johan Rockström, ut boken Den stora förnekelsen. Där ger de, för första gången på svenska, en helhetsbild av de accelererande miljö- och klimatkriserna, hur de samspelar och det lama politiska svaret på dem. Några år senare kom en uppföljande bok, ”Bankrupting Nature” .

– Jag är förbluffad över att vi ännu inte har förstått att det finns gränser. Med så mycket folk, och så mycket köpkraft på en så liten planet, att det inte kan gå särskilt länge. Det finns en ovilja att prata om detta som förvånar mig, säger Anders Wijkman.

En gåta
Det är en gåta, skriver Wijkman, att vi inte lyssnar mer på varningarna från alla naturvetare, bland dem många nobelpristagare. Istället låter vi konventionella ekonomer dominera beslutsfattandet.

På område efter område visar de två författarna hur kortsiktiga beslut och en politik som sätter materiell tillväxt före allt annat utarmar och hotar utradera knappa resursbaser. Jordbruket är ett exempel. Att föda jordens växande befolkning i ett varmare klimat är troligen den svåraste utmaning vi står inför, skriver de. 1970-talets gröna revolution i Asien lyckades på kort sikt men har i ett längre perspektiv lämnat efter sig sjunkande grundvattennivåer, utarmade jordar och stort läckage av kemikalier. En ny grön revolution måste vara miljömässigt hållbar.

Energiförsörjningen är ett annat kritiskt område. Rockström och Wijkman beskriver vältaligt den korta nådatid i mänsklighetens historia som den billiga oljan har gett oss. Råoljan har skämt bort oss. Den är i själva verket hemligheten bakom vår höga levnadsstandard. Men nu är den tiden förbi. ”Peak oil” är en av de kritiska framtidsfrågor som i den svenska politiska debatten blivit en icke-fråga. Det är den punkt då den totala produktionen av råolja börjar minska, och den är enligt många tunga bedömare inte långt borta.

Ekonomiskt systemfel
På lång sikt kan energifrågan lösas, skriver de. Solenergi, vind, vatten och vågor räcker mer än väl för mänsklighetens behov. Men på kort sikt ser det mera dystert ut. Omställningen tar tid, minst 20 år, och vi har kommit igång för sent. Risken för en energikris är uppenbar när oljepriserna rusar i höjden. Hur kan vi vara så illa förberedda? undrar Wijkman och Rockström. Det måste vara något fel med ett ekonomiskt system som inte ger oss varningar långt tidigare.

Det är bråttom att ersätta oljan av flera skäl. Klimatfrågan är ett. Om vi ska lyckas hejda den globala uppvärmningen krävs att vi ersätter de fossila bränslena med förnybara. Den bedövande mängd forskning som finns på klimatområdet, och som redovisas i boken, är entydig: Halterna av växthusgaser i atmosfären fortsätter öka, och de ökar allt snabbare. De måste bromsas och det snabbt. Sverige skulle exempelvis behöva vara nere på näst intill nollutsläpp av koldioxid redan år 2020 om vårt bidrag till tvågradersmålet ska klaras när hänsyn tas till u-ländernas behov.

Dagens ekonomiska system bygger på Adam Smiths teorier från 1750-talet, konstaterar Rockström och Wijkman. Smiths utsiktspunkt var hästryggen, hans teorier anpassade till den lokala ekonomin. Idag är läget ett helt annat. Men ekonomerna verkar inte ha uppfattat det. De tror fortfarande att en kombination av tillväxt, innovationer och ny teknik är lösningen. De betraktar också olika typer av resurser som helt utbytbara. Men färskvatten, jordbruksmark, biologisk mångfald och ett stabilt klimat kan inte ersättas med aldrig så mycket pengar.

Anika Agebjörn

 

Talare: Josefina Lundgren Skerk

Josefina Lundgren Skerk är en ung same och ledamot av sametinget. Men hon är också juridikstudent vid Umeå universitet.

2764693_520_292 (1)

För ungefär ett år sedan var hon deltagare i en spektakulär aktion tillsammans med några andra unga klimatengagerade urfolksrepresentanter då hon i en Greenpeaceexpedition placerade en kapsel med tre miljoner namnunderskrifter mot exploateringen av Arktis, på havets botten, 4000 meter ner under Nordpolens istäcke.

Om samekulturens beroende av miljön och klimatet säger hon:

”Som samisk kvinna lever jag i en kultur med nära band till Arktis. Mycket av våra traditionella marker ligger ovanför polcirkeln och tillhör således Arktis. Jag lever också i en kultur där alla frågor betraktas som miljöfrågor. Miljön rör ju vid alla aspekter av våra liv och omgivningar. Jag är uppväxt med att om jag visar omtanke för naturen, visar jag också omtanke för mig själv och de människor jag älskar. Numera pratar alla mina vänner och släktingar om klimatförändringar. Det är ett ämne som tas upp vid middagen, på festen, i skolan och på jobbet. Vi ser effekten av klimatförändringar och det oroar oss djupt. Renen, viktig för många samer, har svårt att hitta mat i dessa nya förhållanden. Snön har börjat falla innan isen lägger sig, vilket gör isarna svaga och våra vinterlandskap opålitliga. Plötsliga varma perioder har börjat infalla i mitten av vintern.”

Nu kommer hon till Klimatriksdag 2014 för att tala vid invigningen.

75376_124772

”Helhetssyn krävs” – Klimatriksdagens värsta motionär

Stig Broqvist skickade in en motion till klimatriksdagen med 56 att-satser och kvalificerar sig med det som värsta motionären. Dessvärre blir den inte accepterad i den form den är, den är alldeles för omfattande och därmed svår att ta ställning till i ett enda beslut. Stig Broqvist har viss förståelse för det men pekar samtidigt på att en helhetssyn krävs om klimatfrågan ska kunna lösas. Den omställning vi talar om berör alla delar av samhället.

– Allt hänger ihop. Vi kan inte blunda för de sociala aspekterna om vi vill få acceptans för klimatomställningen. Miljö och solidaritet går hand i hand.

Själv har han 50 års erfarenhet av att arbeta för miljön och för rättvisa. Det började med kampen mot en svensk atombomb i början på 1960-talet. Sedan läste han Georg Borgström och Hans Palmstierna, vars böcker fungerade som väckarklockor i miljöfrågan. Sedan 1970-talet har han arbetat i miljörörelsen. Han var med och organiserade flera marscher mot kärnkraftverket i Barsebäck. Idag är han aktiv i Jordens Vänner i Helsingborg. Som lärare i matte och fysik gick han vidare och utbildade sig också för att kunna undervisa i samhällskunskap, geografi och miljökunskap. Han har alltid uppmuntrat diskussioner i sina klasser och har, som han säger, deltagit i otaliga diskussioner på gator och torg. Och med politiker. Få lär ha överklagat så många trafikpolitiska beslut i Helsingborg som Stig Broqvist…

Väldigt många har insett att vi behöver ta till kraftåtgärder för att klara klimatproblemen, men, säger han, samtidigt är många människor vilsna.

– Vi får ofta höra om våra förslag att de är orealistiska, ”det går inte”. Men varför skulle det inte gå? 1941 förbjöds tillverkning av privatbilar i USA och över en natt ställde bilindustrin om till krigsproduktion.

– Vi kan ställa om – ifall vi vill!

Ur Stig Broqvists motion: ”Om Sverige skulle gå in för genomgripande förändringar… och befolkningen skulle få en bättre situation med mindre gifter, renare luft, renare vatten, mindre stress och mer gemenskap, minskad eller avskaffad arbetslöshet och kortare arbetstid, mindre materiellt överflöd, men allt det materiella vi verkligen behöver, skulle det sända chockvågor världen runt. Om ett fullt utvecklat industriland frivilligt ställer om samhället och om folk är nöjda och mår bra skulle sannolikt många s.k. u-länder se detta som ett föredöme och något att sträva efter.”

Stig Broqvists motion är under omarbetning och kommer sannolikt att kunna accepteras uppdelad i flera olika.

Läs hela motionen här.

Anika Agebjörn

Ny undertecknare: La Maison Afrique FAIR TRADE

Vi är glada att kunna presentera underteckarna La Maison Afrique FAIR TRADE!

Så här beskriver de sin verksamhet och utgångspunkten för att vara med i Klimatriksdagen:
Fokus på miljön -”Klimatfrågan är en mycket viktig rättvisefråga: De fattigaste länderna har bidragit minst till den pågående klimatförändringen –men är de som drabbas värst.”

Sedan start 1995, är La Maison Afrique FAIR TRADE en icke vinstdriven Fair Trade organisation som stödjer och samarbetar med hantverkare på Madagaskar.
La Maison Afrique FAIR TRADE ”raison d’être” sammanfattas i logotypen: ”Hantverk från Madagaskar med respekt för natur, människa och tradition. FAIR TRADE”. Materialen som används är lokala natur eller returmaterial. Tillverkningen är småskalig och miljövänlig. Varorna båtfraktas från Madagaskar till Sverige.

Hantverkarna stöds bl a genom räntefria lån, exportadministration, marknadsinformation och regelbundna beställningar inom ramen för ett långsiktigt samarbete.

La Maison Afrique FAIR TRADE är medlem i the World Fair Trade Organization, WFTO. Varorna säljs via ca 250 butiker och församlingar i Sverige samt ca 10 andra länder.

Läs mer här och läs hela listan på undertecknare här.

Ny undertecknare: Studiefrämjandet

Nu har vi återhämtat oss efter motionsfloden! Men undertecknarna fortsätter att flyta in – en av dessa är Studiefrämjandet Riks. Hjärtligen välkomna!

Studiefrämjandet har 19 medlemsorganisationer. Här finns några av Sveriges största natur- och friluftsorganisationer t ex Fältbiologerna, Naturskyddsföreningen och Jorden vänner.

Läs mer här och läs hela listan på undertecknare här.

studiefrämjandet