Motion 104: Mål om minskning av klimatfotavtryck i och utanför landet p.g.a. svensk produktion och konsumtion

Motion 104 har arbetats samman med motion 119 till motion 312

 

MOTION 104: Mål om minskning av klimatfotavtryck i och utanför landet p.g.a. svensk produktion och konsumtion
Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att Sverige frekvent ska
redovisa samt minska Sveriges och svenskars totala bidrag av klimatgaser till atmosfären. Beräkningen ska göras utifrån hela den utsläppsmängd som vår konsumtion åstadkommer både i och utanför Sverige. Så snart lämpliga mätetal och mätprocedurer är etablerade ska årliga minskningsmål införas. Dessa ska mätas och redovisas frekvent. En generell regel för att ha en god chans att nå ett mål är att målet ska vara mätbart och så konkret som möjligt. Målet att jordens medeltemperatur inte ska stiga mer än två grader behöver brytas ner i mindre mer konkreta delmål för att vi ska lyckas. Denna motion handlar om att sätta upp ett sådant konkret mätbart delmål.

Sveriges och svenskars bidrag av växthusgaser till atmosfären från utsläpp inom Sverige är bara en del av Sveriges och svenskars totala utsläpp. En stor del av de utsläpp som svenskar åstadkommer sker utanför landet genom utsläpp då produkter och tjänster produceras där för svensk konsumtion. Svensk konsumtions bidrag utanför Sverige kan troligtvis endast skattas grovt men även en sådan grov skattning bör inkluderas i beräkningen.

Sverige har en relativt stor skogstillväxt som utgör en stor kolsänka. Om denna kolsänka inkluderas i Sveriges nettoberäkning på utsläpp av växthusgaser kan vi relativt enkelt nå ett positivt netto. Kolsänkor är något mycket positivt och dessa bör redovisas. Men en kolsänka får aldrig användas som ursäkt att inte ta itu med en källa för växthusgaser. Man bör både kämpa för att minimera utsläppen av växthusgaser och maximera kolsänkorna. Detta förslag ålägger Sverige och svenskar en större börda att minska sin klimatbelastning än vad många andra länder har. Sverige bör därför jobba för att göra detta förfarande till obligatorisk åtminstone inom EU. Om så skulle ske finns här en stor potential att sätta press på alla länder att minska mängden växthusgaser i atmosfären.

Författare: Markus Steén
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *