Motion 107: Ökad självförsörjning

MOTION 107: Ökad självförsörjning

 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att det nationellt ska tas fram indikatorer som mäter självförsörjning. Dessa ska sedan alla kommuner tillämpa i lokala mätningar som redovisas årligen.Ett av de största problemen med att få till den nödvändiga omställningen till ett samhälle
som är mer hållbart med minskad klimatbelastning är de folkvaldas oförmåga att fatta
skarpa beslut som går i rätt riktning. Tydligare referenspunkter behövs för beslutsfattarna,
så att de kan förstå nödvändigheten av förändring och får upp ögonen för hur vad som
kan göras.

Genom att formulera gemensamma indikatorer kan vi göra det mätbart hur stor andel av
det som vi behöver och konsumerar som är lokalproducerat. Därmed skapar vi
förutsättningar för en mer allmän insikt om värdet av en ökad självförsörjning. Det är
också först när vi verkligen har kännedom om till hur stor (eller liten) del vi producerar
våra förnödenheter lokalt som vi kan förvänta oss att få mål uppsatta för ökande andel så
att vi vänder utvecklingen.
Med start i matproduktionen kan efter hand allt större del av produktionen omfattas av
mätningar och målbilder; kläder, värme, energi o s v.

Direkt efter världskrigen förstod man att det var viktigt att inte vara helt beroende av
omvärlden för sin överlevnad. Ökad självförsörjning minskar samhällets sårbarhet och
motverkar den pågående urbaniseringen. Det innebär att den lokala produktionen gynnas,
vilket medför att det blir en mindre andel produktion som behöver långa transporter för
att nå konsumenten. Trafiken minskar inte bara från producenten utan också när
konsumentet ska söka sig till butik, vilket vore positivt för denna del av vår
klimatpåverkan. Det blir helt enkelt närmare mellan producent och konsument och bättre
förutsättningar för var och en att själv skapa det som behövs för livets nödtorft.

Eftersom större andel av våra förnödenheter blir tillgängliga på nära håll för fler uppstår också fler arbetstillfällen i närområdet. När produktionen inte i samma utsträckning blir
storskalig på grund av centralisering blir förutsättningarna för småskalighet bättre. Med
närheten till produktion får vi större kontroll på under vilka omständigheter den sker och
minskar behovet av långa förflyttningar för arbetstillfällen.

Vårt samhälle kan med en sådan utveckling minska sin klimatpåverkan och bli bättre
rustat för att klara tillvaron när anpassning till klimatförändringarna behövs, med
exceptionellt väder, men också när transporter blir dyrare, finansmarknaden sviktar eller
om vi drabbas av mellanstatliga konflikter.

Författare: Jonas Löhnn
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *