Motion 108: Snabb utfasning av klimatskadliga subventioner

Motion 108 har arbetats samman med motion 32 till motion 302

 

 

Vi vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda ett förslag om snabb utfasning av alla klimatskadliga subventioner (främst skattelättnader) på 3 års sikt.

Enligt Naturvårdsverkets rapport ”Potentiellt miljöskadliga subventioner” så subventionerar
Sverige klimatskadlig verksamhet med ca 56 miljarder. Vissa subventioner är dock svåra att mäta
i pengar, så i realitet är subventionerna större. I medräkningen finns inte heller indirekta statliga
subventioner i form av infrastruktur mm med. Ett urval av de större subventionerna finns listade
nedan.

Energiproduktion: 21 miljarder
* Industrin befriad ifrån energiskatt på fossila bränslen
* Sänkt skatt för industrins uppvärmning med fossila bränslen
* Sänkt koldioxidskatt för bränsle i kraftvärmeverk som ej ingår handeln med
utsläppsrätter Torv befriat från koldioxidskatt och har lägre energiskatt än andra
fossila bränslen.
* Utsläppsrätter inom EU:s koldioxidhandelsystem skänks bort, 60 % skänktes bort
2013

Transportsektorn: 20 miljarder
* Sjöfart både inrikes och utrikes befriat från både energiskatt, koldioxidskatt och
svavelskatt
* Flygfart både inrikes och utrikes befriat från både energiskatt, koldioxidskatt och
svavelskatt
* All tågdrift befriat från både energiskatt, koldioxidskatt och svavelskatt.
* Reseavdrag för klimatskadliga transporter.
* Internationella persontransporter momsbefriade.
* Persontransporter oavsett transportmedel subventionerade med lägre moms än
andra tjänster.

Jordbrukssektorn: ca 15 miljarder, allt ej med direkt klimateffekt
* Tullskydd, exportbidrag och inkomststöd till jordbruk utan hänsyn till
klimatpåverkan som leder till ökad produktionen av extremt klimatbelastande
jordbruksprodukter såsom nötkött.
* Nedsatt energi- och koldioxidskatter för el, bränsle och uppvärmning inom
jordbruks- och fiskerinäringen.
* Skattebefrielse på konstgödsel

Enligt International Energy Agency så skulle ett globalt slopande av alla subventioner av
konsumtion av fossila bränslen leda till en minskning av koldioxidutsläppen med 5,8 %. Vi tror
att en snabb nationell utfasning av subventionerna som nämns i Naturvårdsverkets rapport skulle
direkt minska koldioxidutsläppen avsevärt och samtidigt öka acceptansen för klimatbeskattning
genom att göra systemet mer rättvist. Det skulle också frigöra resurser för satsning på en
omställning av samhället i klimatvänlig riktning.Vad gäller de subventioner som är internationellt
instiftade och kontrollerade bör svenska politiker i internationella sammanhang göra sitt yttersta
för att se till att dessa subventioner tas bort.

För vissa av subventionerna kan det finnas starka icke-klimatrelaterade argument till
subventionerna. I dessa fall bör subventionerna göras om och utformas så att de exkluderar de
mest klimatskadliga verksamheterna och ej på något sätt stimulerar till ökad klimatskadlig
verksamhet.

 

Författare: Klimataktion Uppsala

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 108: Snabb utfasning av klimatskadliga subventioner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *