Motion 136: Ecocide – internationell lagstiftning med personligt ansvar för massförstörelse av naturen

Motion 136 har arbetats samman med motionerna 123, 159, 179 och 185 till motion 310

 

MOTION 136: Ecocide – internationell lagstiftning med personligt ansvar för massförstörelse av naturen
Jag vill att Klimatriksdagen framför till Sveriges folkvalda och andra berörda att de aktivt ska arbeta för att massförstörelse av naturen, ecocide, blir en del av den internationella lagstiftningen under Internationella brottsmålsdomstolen i Haag.

Problem
Över hela jorden utarmas ekosystem – isar smälter, hav fylls av plast, skogar ersätts av plantager. Stora ekonomiska värden investeras i projekt som medför irreparabla skador på livsmiljöer. I Sverige pågår prospektering bl a för utvinning av skiffergas som förorenar mark och vatten. Lönsamheten i dessa projekt bygger på att kostnaderna, de s.k. externaliteterna, inte betalas av dem som orsakar skadorna. Idag lever vi i en värld där ”omfattande, långvarig och allvarlig miljöförstöring” (Romstadgan artikel 8.2) är ett brott i krigstid medan motsvarande handlingar inte är brottsliga för t.ex. företag som bedriver näringsverksamhet.
Förstörelsen fortsätter och vi förmår inte stoppa den med nuvarande lagstiftning, utan tvärtom sker det tyvärr alltför ofta med stöd av nuvarande lagar. Det är dags att ändra spelreglerna.

Bakgrund till förslaget
Vi behöver en förändring i lagstiftningen. Vi måste få en ny ”spelplan” som gör att företagens vinstmaximering sker inom lagar som faktiskt skyddar vår natur och våra barns framtid. Ett nytt lagförslag gör livsmiljöförstörelse, ecocide, till ett potentiellt brott. Lagen mot ecocide skulle ge naturen rättslig status. Benämningen ecocide kombinerar grekiskans oikos, hem, med latinets caedere som betyder att döda – att ödelägga det egna hemmet. Ecocide definieras som ”omfattande skada på eller förstörelse av ekosystem eller livsmiljö inom ett avgränsat geografiskt område”.

Ecocide skulle kunna bli ett femte brott mot freden – reglerat i Romstadgan – vid sidan av krigsbrott, folkmord, brott mot mänskligheten och aggressionsbrott. Detta betyder att de personer som fattar beslut som leder till ecocide är personligen ansvariga inför Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag, på samma sätt som krigsförbrytare. Idag utdöms straff eller krav på återställning vid miljöskador ofta som en monetär transaktion i form av avgift eller böter. Denna räknas in i kostnads- och intäktsanalyser, är sällan tillräcklig för återställning och hindrar inte i nämnvärd utsträckning ödeläggelse av ekosystem. Ofta går också ansvariga företag i konkurs när det är dags att städa upp. Fattiga stater med svag miljölagstiftning drabbas hårdast.

Syftet med lagförslaget är inte att straffa företagsledare, utan att skapa incitament för ekonomiska modeller som ger förutsättningar för lönsamhet inom planetens gränser. Långsiktigt företagande som stärker ekosystemens hälsa istället att bryta den. En lag om ecocide skulle innebära ett skifte i riskanalyserna rörande kontroversiella projekt och stödja kloka och långsiktiga beslut. En ny faktor skulle dyka upp i de styrelserum där beslut fattas – vinst skulle inte längre vara den enda relevanta parametern.

Opinionen för ecocide som brott börjar växa. Under 2013 har ett medborgarinitiativ inom EU samlat över 100.000 signaturer, för att ecocide ska tas upp av EU-kommissionen med målet att tas upp av EU:s jurisdiktion.

Nästa år, 2015, revideras Romstadgan. Då krävs endast att ett land tar upp förslaget och att 80 länder stöder förslaget för att ecocide ska bli internationell lag. Se https://eradicatingecocide.com/
För att detta ska ske krävs en stark folklig opinion. Klimatriksdagen har ett stort antal undertecknare som representerar ett mycket brett urval av Sveriges NGOs. Det skulle vara en mycket viktig opinionsyttring om Klimatriksdagen lyfter fram detta förslag till de svenska beslutsfattarna.

Författare: Anders Tivell
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *