Motion 138: Ett nytt skattesystem för ett uthålligt och rättvist samhälle: Geoism

MOTION 138: Ett nytt skattesystem för ett uthålligt och rättvist samhälle: Geoism

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att geoismens
tankegods bör ligga till grund vid utvecklandet av ett nytt skattesystem för ett uthålligt och
rättvist samhälle.

Bakgrund: Jordens resurser är allmängods och ingen människa har rättigheten att tillägna sig
dem på andra medmänniskors och framtida generationers bekostnad. Även andra organismers
existens och välbefinnande får inte äventyras på människans bekostnad. Däremot är allt arbete
inklusive kunskapsinhämtning individuell egendom och ska delas med andra endast på frivillig
bas. Skattesystemet ska baseras på dessa grundtankar. Den som genom maktmedel och arv har
fått en större andel av gemensamma natur- och samhälleliga resurser ska dela med sig av dessa
genom skatt till samhället. Den försörjning, som individer har uppnått genom eget arbete ska inte
ligga till grund för beskattning.

Vilka fördelar har detta system? Ändliga resurser som alla mineraler blir dyrare och tillskrivs ett
realistiskt värde. Även användningen av luft (t.ex. utsläpp, flygtrafik), radiofrekvenser, rymden
bör beskattas. En dubbel skatt bör tillämpas på all utvinning av kol från jordskorpan och för
utsläpp från dess förbränning. Detta bör vara ett kraftigt incitament för en minskad
klimatbelastning av fossil energi. Motsvarande dubbelbeskattning bör kunna användas för
användning av uran, kalk mm. mineraler som utgör ett dubbelt ianspråktagande av jordens
resurser, nämligen genom a) brytning av ändliga resurser och b) miljöbelastning av en ändlig
recipient. Utnyttjandet av andras arbete (vissa samhällsresurser) kan också beskattas, vilket
skulle göra det blir billigare att tex. leva i glesbygd. Att generellt minska beskattning av
lönearbete gör det billigare att anställa och kommer därmed sätta fler människor i arbete i ffa
servicearbeten (vård, omsorg, skola mm.). Det blir mindre lönsamt att leva på
kapitalavkastning och att äga stora arealer mark, fastigheter osv. Det blir billigare att odla på
mark med sämre förutsättningar än på högavkastande mark. Systemet kommer minska
inkomstskillnader och automatiskt ge de sämst lottade bättre förutsättningar.

Nackdelar: Geoismen har föreslagits och förespråkats av flera framstående ekonomer och är
framsprungen ur urgammalt tankegods som representeras av naturfolken. Men detta är inget
färdigt system som kan appliceras på dagens samhälle rakt av. Det kommer krävas mycket arbete
att få genomslag för tankar som omvärderar vedertagna rättsprinciper gällande det privata
ägandet.

Tillämpning: Geoismens tankegods behöver framföras och införlivas i arbetet att reformera
skattesystemet. Detta måste ske successivt och kräver mycket diskussioner för att hitta praktiska
lösningar och för att undvika fel, som självklart även kan uppstå i ett sådant system.
Läs mer: www.landskatt.se

Författare: Christian Schiebe
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 138: Ett nytt skattesystem för ett uthålligt och rättvist samhälle: Geoism

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *