Motion 146: Från fossilberoende klimatbov – till klimatsmart livsmedel

MOTION 146: Från fossilberoende klimatbov – till klimatsmart livsmedel.

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att de via utredningar om och beslut rörande forskning och utbildning inom ämnena jordbrukssystem och livsmedelsproduktion ger svenskt jordbruk och svensk livsmedelshantering (förädling så väl som distribution) förutsättningar att utveckla hållbarhet i alla led och att jord- och övrigt naturbruk även ska återfå sin roll som kolsänka, vilken aktivt bidrar till att minska växthuseffekten.

Att kunna producera och rättvist fördela livsmedel för världens befolkning är en av de största utmaningar vi står inför vid omfattande klimatförändringar. Samtidigt bidrar Sveriges livsmedelkonsumtion med ca 25% av våra utsläpp av växthusgaser. Utmaningen är tvåfaldig – vi måste utveckla vårt jordbruk så det blir mindre utsatt för klimatförändringar och medföljande socioekonomisk instabilitet samtidigt som vår matproduktion ska minska radikalt på utsläpp av växthusgaser och istället öka ekosystemets naturliga förmåga att fungera som kolsänka.

Dagens moderna industriella jordbrukssystem och dess livsmedelsproduktion och distribution är helt beroende av fossila bränslen för långa transporter, produktion av insatsmedel (utsäde, konstgödsel, bekämpningsmedel) förädling, lagring, m.m. Cirka hälften av vår mat och majoriteten av insatsmedlen är importerade. Forskningen som pågår inom denna sektor idag koncentreras på kortsiktiga tekniska aspekter (ökad produktion för marknaden) och bortser i stort från de långsiktiga hållbarhetsfrågorna och de politiska aspekterna som hög grad av självförsörjning och fördelningsfrågor. Kortsiktigheten leder till ökande förstörelse av ekosystem och minskad biologisk mångfald. Detta får inte fortsätta.

Hela matkedjan – från jord till bord till jord – måste struktureras om så att den blir mindre sårbar inför klimatförändringar och andra begränsningar som kan uppstå, t ex brist på bränsle och fosfor. Samtidigt måste mer diversifierade produktionsformer utvecklas där kunskap om lokala ekosystem utnyttjas till fullo. Detta ska leda till ökad självförsörjning, ett effektivt kretslopp och robusta ekosystem.
För detta krävs en gedigen satsning på forskningen inom jordbrukssystem och livsmedelsproduktion. Forskningen ska ut ur laboratoriet och in i naturens mångfald. Den ska vara oberoende av de starka ekonomiska intressen, som finns inom denna sektor idag t ex från internationella kemikalie- och utsädesbolag. Den satsning som görs på forskningen ska sedan avspegla sig i all högre jordbruksutbildning, som är knuten till forskningsenheterna.

Samtidigt måste också en satsning göras på naturbruksgymnasierna, där en stor andel av framtidens bönder och andra som kommer att arbeta inom livsmedelsproduktionens olika led får sin yrkesutbildning. Dessa skolor behöver få en ekologisk profil, förståelse för forskningens betydelse för ett hållbart jordbruk och god fortbildning för lärarna.
Genom att satsa på de gröna näringarna och utveckla utbildningarna kan vi stärka yrkesutvecklandet vad gäller alla arbeten som kan kopplas till livsmedelsproduktionen. Det är allt från produktion till förvaring, förädling, tillagning, energiutvinning, förvaltning osv. Detta skapar lokala arbetstillfällen och kan stärka bygder som idag avfolkas.
Det är genom en kvalitativ utbildning av forskare och lärare som vi kan få fler som tar sig an uppgiften att göra jord- och annat naturbruk hållbart. Det är genom utbildning av de yrkesverksamma som vi kan ställa om produktionen. Sammantaget kan det skapa ett svenskt jordbruk och en svensk livsmedelshantering som går från att göda de klimatförstörande växthusgaserna i atmosfären till att bidra till att hejda klimatförändringarna.

Författare: Daphne Thuvesson och Patricia Vildanfors

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *