Motion 159: Vi behöver internationella lagar mot miljöförstöring

Motion 159 har arbetats samman med motionerna 123, 136, 179 och 185 till motion 310

 

MOTION 159: Vi behöver internationella lagar mot miljöförstöring
Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att Sverige
behöver arbeta för att FN och EU snabbt antar en ecocide-lag, en lag som gör det olagligt att
orsaka omfattande, långvarig eller på annat sätt allvarlig miljöförstöring.

Naturen och framtida generationer behöver rättigheter. Redan idag finns det skydd för mänskliga
rättigheter genom Romstadgan inom FN, där det ingår lagar mot grova folkrättsbrott såsom
folkmord, brott mot mänskligheten och krigsförbrytelser. I arbetet med att ta fram Romstadgan
fanns det på 90-talet långt gångna förhandlingar om att samtidigt ta fram lagar mot
miljöförstöring. Försök att på internationell nivå göra miljöbrott olagligt har alltså gjorts tidigare,
stora delar av arbetet kring en ecocide-lag är redan gjort.

Ordet ecocide kommer från grekiskans oikos, hem, och från latinets caedere som betyder att
döda. Ecocide betyder alltså att döda eller ödelägga det egna hemmet, eller livsmiljöförstörelse.

Den lag som FN på 90-talet utarbetade blev dock inte så omfattande som många hade hoppats på
i och med att den enbart kom att gälla i krigstid. Lagen är formulerat som ett förbud att i krigstid
orsaka ”omfattande, långvarig och allvarlig miljöförstöring” (Romstadgan artikel 8.2). Med
omfattande menas ett område på flera hundra kvadratkilometer, med långvarig menas några
månader eller en årstid och med allvarlig menas allvarliga eller betydande störningar eller skador
på människors liv, på naturliga och ekonomiska resurser eller på andra tillgångar.
Denna lag behöver skärpas till att gälla allvarlig miljöförstöring även i fredstid. Den behöver
också skärpas till att gälla miljöförstöring som är antingen omfattande, långvarig eller på annat
sätt allvarlig.

En sådan omarbetad definition av ecocide föreslås vara ”The extensive damage to, destruction of
or loss of ecosystems of a given territory, whether by human agency or by other causes, to such
an extent that peaceful enjoyment by the inhabitants of that territory has been severely
diminished.”
Med ”other causes” menas att det ska bli straffbart för regeringar att inte agera vid naturkatastrofer.
Denna definition är framtagen av advokaten Polly Higgins och är den vanligaste definitionen av
Ecocide.

En ecocide-lag skulle göra att beslutsfattare inom politik och näringsliv hålls personligt ansvariga
för de skador de har möjlighet att förutse. Därmed kan lagen bidra till att stoppa klimatfarliga
projekt redan i planeringsstadiet och stödja beslutsfattare att fatta långsiktiga klimatvänliga
beslut.
Eftersom läget för klimatet och många lokala ekosystem är mycket allvarligt behöver vi snabbt
besluta om en internationell lag som skyddar naturen och framtida generationer. Att orsaka
allvarlig miljöförstöring borde vara olagligt på internationell nivå. Jag vill att Sveriges arbetar för
att EU och FN snabbt tar fram en ecocide-lag.

Författare: Frej Nicolaisen Sidén
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *