Motion 164: Ekologiskt jordbruk och genmodifierade grödor

MOTION 164: Ekologiskt jordbruk och genmodifierade grödor.

Klimat och miljöfrågor är globala problem som behöver globala lösningar. Sverige har ett ansvar att ta in
kunskap och erfarenhet från dem som redan lever med effekterna av en ohållbar klimatpolitik
innan den nya svenska klimatpolitiken utformas. Det ska göras i samarbete med det internationella
civilsamhället, framförallt det globala syd.

Introduktionen av genmodifierade grödor har lett till negativa effekter på många platser i världen. I Indien
har multinationella företag pressat politiker till förhastade beslut som inneburit inte bara negativa
ekologiska konsekvenser utan även att företag har fått stor kontroll över fröutbudet vilket har lett till stora
sociala problem. Framtidsjordens nätverksorganisation Kudumbam i Indien ser ett behov av ett
totalförbud för genmodifierade grödor och anser att det är rätt väg för Sverige att gå för att säkerställa en
hållbar utveckling.

Framtidsjordens nätverksorganisation Gami Seva Sevana på Sri Lanka har erfarenheter av de stora
negativa konsekvenser det ökade användandet av kemiska bekämpnings- och gödningsmedel har fått
och ser det som ett resultat av ökningen av odling av genmodifierade grödor på monokulturer. Vattnet har
blivit kontaminerat och jorden har gått ifrån att vara välmående till att bli halvöken utan odlingsmöjligheter.
Den lösning som de ser är att ekologiskt jordbruk med biologisk mångfald blir det konventionella sättet att
odla.

Industriellt jordbruk, där GMO utgör det senaste steget, förbrukar långt mer energi än ekologiskt jordbruk.
Det ekologiska jordbruket säkerställer dessutom att det finns mycket större artrikedom i det som odlas.
Grödor anpassas efter lokala förutsättningar på ett sätt som ett industriellt jordbruk aldrig kan
åstadkomma.

Ur ett klimatperspektiv innebär steg för att skapa ett jordbruk baserat på mångfald istället för industriell
produktion både att jordbrukets klimatpåverkan drastiskt minskas och att det har större möjlighet
att klara de klimatförändringar som vi oundvikligt står inför.

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och
andra berörda:
Att svensk jordbrukspolitik ska premiera odlingsformer som säkrar resiliensen mot klimatförändringar
genom artmångfald; samt minskar energianvändandet och därmed klimatpåverkan genom lokalt
anpassade odlingssätt som inte kräver industriellt framtagna kemiska insatsmedel etc, likt GMO och de
odlingsmetoder dessa grödor kräver
Att de ska ta ställning i frågan om genmodifierade grödor, både internationellt och i Sverige.

Att tillgången till en mångfald av lokala, traditionella fröer ska säkerställas.

Att riksdagen ska besluta om att samtliga produkter som innehåller genmodifierade grödor måste
märkas upp, även de som är undantagna från detta krav idag.

Att internationella erfarenheter om genmodifierade grödors effekter på såväl miljö och hälsa som dess
sociala effekter ska ligga till grund för svensk politik på området.

Att småskaligt ekologiskt jordbruk ska främjas.

Författare: Framtidsjorden Sverige, Framtidsjorden Sri Lanka – Gami Seva Sevana och Framtidsjorden Indien – Kudumbam genom Jonatan Ericsson Sjöman.

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *