Motion 166: Stoppa det planerade byggande av motorvägen Förbifart Stockholm

Motion 166 har arbetats samman med motion 168 till motion 305

 

MOTION 166: Stoppa det planerade byggande av motorvägen Förbifart Stockholm.

Vi yrkar att Klimatriksdag 2014 framför till Sveriges riksdag att den ska verka för att regeringen
stoppar förberedelserna för att bygga Förbifart Stockholm. 

Regeringen har sagt ja till byggandet av en ny stor motorväg i Stockholmsregionen, Förbifart
Stockholm. Detta har konfirmerats i regeringens senaste infrastrukturproposition. Trafikverket är
i sluttampen av sin fleråriga planering och hoppas sätta igång bygget under 2014. De gigantiska
bygg- och lånekostnaderna, av riksdagens utredningstjänst uppskattade till 60 miljarder kronor,
kommer att negativt påverka utrymmet för alternativa och klimatvänliga trafiklösningar och
regionens behov av utbyggd kollektivtrafik. Förbifart Stockholm angår även hela Sverige, då den
tar resurser från sådana satsningar också i andra delar av landet.

Förbifart Stockholm, liksom alla nya motorvägar, leder till mera biltrafik och till högre utsläpp av
växthusgaser. Den planerades i en tid då kunskapen om klimatfrågan hos allmänhet,
samhällsplanerare och beslutfattare var betydligt lägre än idag. Den svenska och internationella
forskningen har bidragit till att öka allas vår kunskap och medvetenhet, men politiken har inte
hängt med. En medveten allmänhet med upplysta medborgare kräver av våra politiker att de ska
kunna tänka om och tänka nytt när det gäller planeringen av Sveriges infrastruktur. Trafiksektorn
står för 40% av Sveriges utsläpp av växthusgaser.

Om Förbifart Stockholm byggs skulle det medföra att uppfyllandet av regionens och Sveriges
klimatmål omöjliggörs. Planeringen, den samhällsekonomiska bedömningen och finansieringen
förutsätter en trafikökning med 69 % i regionen till 2035 och en ökning av trafiken in och ut från
innerstaden med 33 % jämfört med dagsläget enligt Trafikverkets prognos. Men för att nå
Sveriges klimatmål krävs enligt Trafikverkets miljöexpertis en minskning av biltrafiken med 20 % i
landet, och 25 % i storstäderna, till år 2030. Det är alltså omöjligt att nå de svenska klimatmålen
om Förbifart Stockholm byggs och trafikeras.

Författare: Karin Wahlgren, Dan Westin, Elisabeth Edsjö, Jan Strömdahl, Torbjörn Vennström, Björn Gustafsson, Claes Trygger och Kalle Petré.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *