Motion 169: Hållbar stadsplanering – minskade transportbehov

MOTION 169: Hållbar stadsplanering – minskade transportbehov.

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda, att anta en strategi för stadsplanering som leder till minskat transportbehov och ökat välmående.

En allt större del av Sveriges befolkning bor i städer. Migrationen innebär satsningar på nya bostäder, ny infrastruktur och ny service. Detta ger möjligheter till samhällsplanering för ett verkligt transportsnålt samhälle. Det är viktigt då transporterna står för drygt en tredjedel av klimatpåverkan.

Tyvärr planeras många städer även idag för att människor skall ta bilen till arbetet och sina inköp. Ett tydligt exempel är Förbifart Stockholm, men många andra städer planerar också nya trafikleder för ökad biltrafik. Utbyggnaden av externa köpcentra fortsätter.

Omkring en tredjedel av markytan i städerna upptas av vägar, parkeringsplatser och bilar uppställda i grönområden. Nybyggnationen i städerna sker ofta på gröna ytor, och med en gammeldags parkeringsnorm där det förutsätts att nästan alla ska ha egen bil i städerna även de kommande 50 åren.

Nu måste vi bryta detta mönster.

Många mellanstora svenska städer är inte större än att merparten av resorna kan ske till fots eller med cykel. För att gynna cykeltrafiken måste nya cykelleder byggas, både snabbfiler och filer för långsam cykling. Det måste ske i kombination med åtgärder för minskad biltrafik. Cykelleder och nya bostäder skall inte ske placeras på gröna ytor, istället måste biltrafiken minska sin del av markanvändningen.

Kollektivtrafiken i städerna kan utvecklas genom ökad turtäthet, sänkta priser, och utbyggnad av spårvagnsnät i alla större städer. Det ska alltid vara billigare att åka kollektivt än med egen bil. Även här gäller det att utrymmet för bilar minskar för att ge plats för kollektivtrafiken.

För att minska resebehoven behövs både arbetsplatser, service och kultur i alla bostadsområden, och levande mötesplatser som torg, parker, gallerior, bibliotek, närodlingar och sportutrymmen för spontant umgänge utan kommers och köptvång. Vi ska inte behöva ta bilen eller bussen till andra sidan staden för att få livspusslet att gå ihop.

Vi föreslår:

En kraftfull satsning på cykelstråk i städerna, genom minskat utrymme för biltrafiken.

Kraftigt ökade resurser för en fördubblad andel resande i kollektivtrafiken till 2020, genom ökad turtäthet och sänkta priser (jämfört med bilkörning). Ge kollektivtrafiken plats på bilens bekostnad.

Genomför förstudier av spårvägar i alla städer med fler än 90   000 invånare.

Ändra parkeringsnormen så att nya bostäder kan byggas utan kostnader för stora p-ytor.

Ny stadsplanering för närservice och ickekommersiella mötesplatser i alla bostadsområden

Stopp för nya vägbyggen och externa köpcentra i våra städer.

 

Författare: Jordens Vänner genom Lars Igeland.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 169: Hållbar stadsplanering – minskade transportbehov

  1. Pingback: Jordens Vänners motioner till Klimatriksdag 2014 | Jordens Vänner

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *