Motion 179: Inför lag som kriminaliserar ecocide

Motion 179 har arbetats samman med motionerna 123, 136, 159 och 185 till motion 310

 

MOTION 179:  Inför lag som kriminaliserar ecocide.

Jag vill att Klimatriksdagen 2014 ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att Sverige
ska förorda införandet av en lag som kriminaliserar ecocide (sv: ” livsmiljöförstörelse”).
Titel: Ecocide – en lag som kriminaliserar ödeläggelse av naturen och Sveriges roll som föregångsland
för att ecocide ska inkluderas vid 2015 års revidering av Romstadgan.

Sammanfattning av motionen:

1. En lag om Ecocide
Ecocide definieras som omfattande skada, förstörelse eller förlust av ekosystem som inom ett avgränsat
område, antingen utförts av människor eller i form av naturkatastrof, så att fredlig och livsfrämjande
samexistens för de som bebor detta område helt eller delvis förstörs. – Föreslås som tillägg till Artikel
5(1) av Romstadgan.

Det är tyvärr mycket tydligt att gällande internationell lagstiftning inte räcker till för att sätta stopp för den
systematiska ödeläggelse och utarmning av jordens ekosystem. Man kan lugnt säga att lagens långa arm
inte är särskilt lång i skyddandet av urskog, regnskog, korallrev, fiskebestånd och så vidare. Tendensen är
tydlig; befintlig lagstiftning ger i bästa fall ett skydd till vissa utvalda, på det stora hela taget, mycket små
områden t.ex. nationalparker. Beklagligt nog är det ofta så att lagen istället legitimerar ”förorenarens”
miljöförstörande aktiviteter genom att ge sken av att de vagt formulerade riktlinjerna faktiskt skulle vara
tillräckliga. På så sätt kan det enskilda företaget hela tiden hävda att det finns en lag och att den lagen
följs. Att gällande internationell lagstiftning på miljöområdet är otillräcklig kan inte ha gått någon förbi.
Vad vi kan se är att gällande lag alltför ofta istället institutionaliserar ödeläggelsen och endast gör att
miljöförstörelsen sker ”lite långsammare” än vad som annars vore fallet. Vi är övertygade om att så är
fallet och vi kan inte låta detta ske. Vi är fast övertygade om att en lag om ecocide är absolut nödvändig
om vi ska kunna skydda naturen och oss själva.

I april 2010 lade Polly Higgins fram ett förslag till FN om att ecocide skulle bli det femte brottet mot
freden, jämte brott som folkmord och krigsförbrytelser. Polly Higgins yrkade på att ecocide skulle
kriminaliseras och att företag i första hand skulle tvingas att sätta värnandet av miljön och människors
välbefinnande i första rummet, framför rätten att bedriva vinstdrivande ekonomisk verksamhet.

Avsikten med att kriminalisera ecocide är att förebygga och förhindra att vinstdrivande aktörer tillåts
orsaka ecocide, såväl platsspecifik som mer diffus, med antropogen klimatåverkan som paradexempel.
Genom att hålla företagsledare, regeringschefer och företrädare för såväl banker som statliga institutioner
personligt ansvariga för de konsekvenser som följer av deras beslut kan den onda cirkeln brytas. Detta är
själva nyckeln. Ingen vill avtjäna fängelsestraff. Genom att t.ex. hålla en VD för ett företag personligen
ansvarig (istället för att ansvaret omfattar företaget som juridisk person) kan vi bryta den negativa spiralen
av miljöförstörelse. En VD som ombeds att verkställa beslut som skulle innebära ödeläggelse av naturen
ställs inför ett val. Gå bolagstyrelsen till mötes och riskera att hamna i fängelse eller att ”ordervägra” med hänvisning till ecocide-lagen. På så sätt kan vi stötta beslutsfattare att fatta kloka, långsiktiga och
miljövänliga beslut som är alla till gagn.

2. Ecocide-lagstiftningen och de stora klimatpåverkarna (s.k. ”Carbon Majors”)
En ecocide-lagstiftning förebygger och förhindrar de stora klimatpåverkarna (jfr. eng: carbon majors – se
https://www.carbonmajors.org) från att fortsätta att ägna sig åt ansvarslös och direkt farlig industriell
verksamhet som idag utgör ett allvarligt hot mot människor, natur och framtida generationer.

3. Sveriges historiska roll som pionjär
Sverige var ett föregångsland i den tidiga miljörörelsen. Vid öppningsanförandet på den första
FN-konferensen om hållbar utveckling som ägde rum i Stockholm 1972 karakteriserade dåvarande
statsminister Olof Palme användandet av agent orange i USA:s krigsföring i Vietnam som ”ett brott som
ibland kallas för ecocide” (”agent orange” användes för avlövning av regnskogens täta lövverk). Samtidigt
demonstrerade 7,000 svenskar för att ecocide skulle förbjudas i lag och gav sitt fullhjärtade stöd för att det
skulle erkännas av det internationella samfundet som ett brott i såväl fredstid som i tid av krig.

År 1977 kom så lagen som förbjuder ecocide i som en del av krigföring. Detta innebär att användande av
t.ex. agent orange enligt internationell lagstiftning nu blev olaglig. Ecocide är fortfarande inte olagligt i
fredstid. Vi menar att det är bortom all rim och reson att ecocide är olagligt i krig (enl. ENMOD 1977)
men inte i fredstid.

Så här drygt 40 år senare kan Sverige välja att återigen stå upp för detta ideal genom att begära att ecocide
ska erkännas som ett brott enligt Romstadgan då den revideras under 2015 (Romstadgan är det dokument
som reglerar internationell brottslighet och ska revideras 2015).

Vad måste ske för att klimatfrågan ska lösas?

1. Naturen är mer än kronor och ören. Istället för att sätta ett pris på betydande miljöförstöring (t.ex.
utsläppsrätter) inför en lagstiftning som förbjuder sådan verksamhet som anses vara så farlig för
människor, djur och natur, nu eller senare, att den helt ska förbjudas.
2. Sverige ska ikläda sig en ledande roll i strävan att verka för att ecocide kriminaliseras och att ekosystem
världen över får ett fullgott juridiskt skydd samtidigt som Sverige föregår med gott exempel och
radikalt minskar sina utsläpp av växthusgaser.

Varför?
– återta ansvaret
– kalla det vid dess rätta namn, ecocide
– ange tonen för framtiden

Ta ansvar
Genom att reducera naturen till det ekonomiska värde den kan tänkas ha för människor blir den indirekta
slutsatsen att naturen inte har något inneboende värde. Vi förleds på så sätt att tro att den ena
”naturresursen” kan ersättas av en annan när den är förstörd. Detta tycker vi är fel. Genom att prissätta
naturen fjärmar vi oss ifrån att tro på naturens inneboende, icke mätbara värde och främjar det i vår kultur
som reducerar naturen till kronor och ören.
Därför vill vi ta tillbaka ansvaret och omtanken om vår jord, vårt vatten och våra samhällen med
övertygelsen att det inneboende värdet av naturen är större än bara naturresurser som människan ska
utvinna och utnyttja.

Kalla det vid dess rätta namn
Att förstöra vårt hem jorden är ett brott. Det kallas ecocide.

Ange tonen för framtiden
Vi bryr oss. Vi värnar naturen och vi kan inte se annat än att vi har ett ansvar att skydda vår natur. Vår
övertygelse att naturen behöver ett starkt lagligt skydd är orubbligt. Vi är inte i första hand motståndare
eller demonstranter mot de som inte respekterar naturens inneboende värde. Vi är för naturens inneboende
värde. Vi värnar och respekterar det. Vi ärver inte jorden, vi lånar den av våra barn och barnbarn.

Exempel på hur en ecocide-lagstiftning kommer att hjälpa:
– Genom att använda befintlig internationell lagstiftning möjliggör vi övergången till ett hållbart samhälle
baserat på förnyelsebar energi med bättre livskvalité som bonus.
– Genom att ta avstånd från en monokultur som försvagar ekologisk resiliens kan vi istället öppna dörren
och välkomna in en långsiktig och hållbar matförsörjning i Sverige. I ett internationellt perspektiv kan ett
sådant ställningstagande innebära att det blir lättare att enas kring vissa centrala principer, bl.a. att stärka
lokal eller regional matsuveränitet. Att kriminalisera ecocide kan också trigga en rad positiva effekter
såsom ett förbjud GMO, gifter från växtbesprutning och kortsiktig användning av energiintensivt
handelsgödsel med avsikten att främja en motståndskraftig permakultur.

Konkreta lösningsförslag:
– Sverige blir en förespråkare av en internationell ecocide-lagstiftning.
– Genomgående och fullständig genom gång av faktaunderlag och Carbon Major-rapporten – se
https://carbonmajors.org
– Sprida kunskap och mynta begreppet ecocide (se https://www.eradicatingecocide.com samt
https://www.endecocide.eu)

Författare: Niklas Bruce.
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *