Motion 182: Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart

MOTION 182: Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart
 

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges och EU:s folkvalda och andra berörda att kommuner, landsting, riksdag och EU ska verka för att:
– att miljö- och klimatkriterier ska ges högsta prioritet vid offentliga inköp, investeringar och upphandlingar och,
– att Sverige och EU har en myndighet med uppdrag att bidra till att all offentlig konsumtion och offentliga investeringar blir så miljö- och klimatriktiga som möjligt.

Bakgrund
En allt större del av den offentliga konsumtionen sköts av privata entreprenörer. Sveriges offentliga upphandlingar utgör en marknad värd 560-670 miljarder kronor per år, eller nästan en femtedel av Sveriges BNP. Omfattningen gör alltså upphandlingarna, men även den övriga offentliga konsumtionen och investeringarna, till strategiska redskap för kommuner, landsting och myndigheter att tackla klimatfrågan. EU slår i sin strategi Europa 2020 fast att offentlig upphandling spelar en nyckelroll för att stödja övergången till en resurssnål ekonomi med låga koldioxidutsläpp. Därför är det positivt att EU-parlamentet i januari 2014 röstade för ett nytt upphandlingsdirektiv. Nu kommer det att bli lättare att ställa miljökrav i den offentliga upphandlingen. Förutsättningar skapas för att både direktkonsumtion och upphandlingar kan bidra till att Sverige ”uppnår miljömålen och skapar incitament för tekniksprång och helt nya sätt att organisera både produktion och konsumtion”, som den statliga offentliga utredningen Goda affärer – en strategi för hållbar offentlig upphandling formulerar det.

Enligt riksdagens generationsmål ska vi lämna över ett samhälle till våra barn där de stora miljöproblemen är lösta. Därför bör varje upphandling, varje inköp och varje investering analyseras ur ett miljöperspektiv: Hur kan just detta behov lösas så att det samtidigt bidrar till att skapa en hållbar och resurssnål utveckling med minimala utsläpp av växthusgaser?

En effektiv miljöstyrning
I samband med presentationen av statsbudgeten 2014 meddelade regeringen att Miljöstyrningsrådet ska läggas ner. Miljöstyrningsrådet är den organisation som har till uppdrag att uppmuntra och hjälpa myndigheter, kommuner och landsting till mer miljövänlig och social upphandling. Regeringen har beslutat flytta denna verksamhet till Konkurrensverket, vilket är en tydlig nedprioritering av frågorna som dessutom skapar starka interna intressekonflikter. Sveriges Kommuner och Landsting, Lantbrukarnas riksförbund, Naturskyddsföreningen och ordförande i regeringens Upphandlingsutredning är alla kritiska till att Konkurrensverket ska ta över Miljöstyrningsrådets viktiga uppdrag. Istället för att lägga ned rådet borde det ges tydligare och bredare mandat för att bidra till att offentlig konsumtion och offentliga investeringar blir så miljö- och klimatriktiga som möjligt.

Sveriges offentliga upphandlingar och inköp behöver en helhetssyn som tar ansvar för hur vår offentliga konsumtion påverkar samhället och vår omvärld.

Författare:
Pontus Björkman, engagerad i Latinamerikagrupperna
Sofia Hedström, engagerad i Jordens Vänner
Rikard Rehnbergh, engagerad i Klimataktion
Stina Oskarsson, engagerad i Latinamerikagrupperna
Torbjörn Vennström, engagerad i Klimataktion
Anika Agebjörn, engagerad i Naturskyddsföreningen
Christopher Eriksson, engagerad FIAN
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

4 tankar kring ”Motion 182: Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart

  1. Pingback: Jordens Vänners motioner till Klimatriksdag 2014 | Jordens Vänner

  2. Pingback: Presentation av resultatet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

  3. Pingback: Jordens Vänner deltog i Klimatriksdagen 2014 | Jordens Vänner

  4. Pingback: Klimatriksdag 2014 – rörelsen sätter ner foten | Jordens Vänners blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *