Motion 184: Inför krav på Klimatstrategisk plan i miljölagstiftningen

MOTION 184: Inför krav på Klimatstrategisk plan i miljölagstiftningen
 

Jag vill att Klimatriksdagen ska framföra till Sveriges Riksdag, Regering och övriga berörda beslutsfattare att den idag otydliga styrningen och diffusa ansvaret för åtgärder som minskar klimatpåverkan tydliggörs. Ett led i detta är att införa skyldighet för kommunerna att upprätta en Klimatstrategisk plan som styrande dokument, verktyg och komplement i den fysiska planeringen (PBL).

Bakgrund
Det finns idag ingen bindande koppling mellan den kommunala planeringen och de nationella miljömålen. Enligt bestämmelserna i PBL ska kommunerna beakta målen i sin planläggning och vid andra beslut, men målen är inte direkt styrande vid beslut. I den fysiska planeringen ligger rollen att göra avvägningar mellan olika intressen och mål, men ska generationsmålet för minskad klimatpåverkan uppnås, måste detta få en större tyngd vid överväganden av lokaliserings av bostads- och industriområden, omfattningen av externa handelsområden m.fl. åtgärder som påverkar trafikens omfattning.

Motivering
Den globala uppvärmningen på grund av växthuseffekten är vår tids största miljöhot och är övergripande allt annat miljöhot. Växthuseffekten beror på utsläpp av koldioxid och den fysiska planeringen har en stor betydelse för att minska utsläppen av växthusgaser – men felaktigt använd har den också en stor betydelse för att späda på utsläppen av koldioxid. En bättre samhällsplanering är av strategisk betydelse för att långsiktigt minska samhällets resurs- och energiförbrukning. Rätt använd kan vi lägga en bättre grund för mer långtgående utsläppsminskningar. Varken Miljöbalken eller Plan- och bygglagen (PBL) tar explicit upp klimatpåverkan som det miljöhot det verkligen är för våra livsbetingelser på jorden. Detta måste åtgärdas och prioriteras.

Bedömning
Jag föreslår att åtgärder som har betydande klimatpåverkan ska i Miljöbalken behandlas på motsvarande sätt som skyddsvärda naturområden (Natura 2000-områden, Nationalparker etc). Eventuellt skulle klimatpåverkan anges som ett miljökvalitetsmål som alla program och planer ska mätas emot, med riktning att nå det första nationella miljömålet – Begränsad klimatpåverkan.
Enligt PBL ska kommunerna upprätta och uppdatera en översiktsplan. Översiktsplaneringen är inte juridiskt bindande men dock mycket vägledande och har stor betydelse vid överväganden av lokalisering av verksamheter, såsom bostadsområden, externa handelscentra etc. Översiktsplanen bör kompletteras med fokus på klimatpåverkan. Jag föreslår att krav på att kommunerna ska komplettera sin översiktsplan och upprätta en Klimatstrategisk plan som styrande dokument, verktyg och komplement i den fysiska planeringen (PBL).

Förslag till beslut
Jag förslår att riksdag och regering tydliggör ansvar att minska klimatpåverkan via samhällsplaneringen genom att komplettera Miljöbalken och där stärka skyddet mot åtgärder som ökar klimatpåverkan samt stödja åtgärder som innebär minskning av klimatpåverkan. Jag föreslår att riksdag och regering stärker fokus på åtgärder som påverkar klimatet genom att i PBL införa skyldighet för kommunerna att komplettera sin översiktsplanering med att upprätta en Klimatstrategisk plan där kommunens långsiktiga strategi för att minska klimatpåverkan beskrivs och där åtgärder för att nå detta mål på kort och lång sikt redovisas.

Författare: Rolf Ström, Styrelseledamot i Naturskyddsföreningen Motala
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *