Motion 196: Omställning till sådan förnybar energi som inte tar maten från fattiga

MOTION 196: Omställning till sådan förnybar energi som inte tar maten från fattiga

Jag vill att klimatriksdagen ställer sig bakom följande attsatser 

Krav kring elproduktion m.m.: 
1. att huvudkravet på produktion, distribution och konsumtion av el, ska vara att 
utnyttja så energisnål teknik som möjligt utan att i övrigt förstöra miljön. 
2. att den el som behövs ska framställas med sådan förnybar teknik, t.ex. sol, vind, 
redan utbyggd vattenkraft, som har minimal miljöbelastning. 
3. att ändliga energikällor, kärnkraft och fossila bränslen avvecklas så snart som 
möjligt. 
4. att staten genom ägardirektiv och eventuellt även genom byte av generaldirektör 
tvingar det statliga bolaget Vattenfall att sluta med fossila bränslen och kärnkraft. 
5. att all processindustri åläggs att ta tillvara överskottsenergi till el med 
mottryckskraft och/eller i fjärrvärme eller på annat sätt utnyttja överskottsvärme, under 
förutsättning, att det kan ske energieffektivt med hänsyn till produkternas livscykelanalys 
och miljövänligt i övrigt. 

Krav kring biobränslen: 
6. att biobränslen, som produceras genom att utnyttja åkrar, som behövs för att alla även de fattiga ska kunna äta sig mätta, snarast avvecklas. 
7. att biobränslen, som produceras genom att utnyttja regnskog eller tar ut så mycket 
organiskt material ur skogar, att skogarnas ekosystem hotas, snarast avvecklas. 

All energianvändning liksom alla transporter har en viss miljöpåverkan, även de
förnybara energikällorna och transporter som drivs av förnybara energikällor. Den mest
miljö- och klimatvänliga kilowattimmen är den som inte behöver förbrukas eller den
transport som inte behöver utföras. Det gäller alltså att minska transportbehovet och att
minska energiförbrukningen.

Ett statligt företag driver naturligtvis den politik regeringen önskar. Annars skulle
regeringen ge nya ägardirektiv till företaget och om inte det hjälper, byta ur
generaldirektören. Det är en skandal, att det statliga företaget Vattenfall släpper ut mer
växthusgaser än hela Sverige och köper in sig i eller köper upp energiföretag, som
använder fossila bränslen. Vattenfall borde gå i spetsen för en energiomställning.

Författare: Stig Broqvist
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

3 tankar kring ”Motion 196: Omställning till sådan förnybar energi som inte tar maten från fattiga

 1. Stig Broqvist

  Det finns mycket biobränsle, som är bra, men jag har i motionen angett två viktiga begränsningar. Dessutom kan vi aldrig få mer biobränsle än det naturliga kretsloppet kan ge. I Sverige är mängden fossil energi nu klart mindre än hälften. Det viktigaste för att klara energiförsörjningen utan fossila bränslen är att minska energiförbrukningen både med energisnål teknik och energisnålt levnadssätt. För många år sedan såg jag i en rapport från Institutionen för Energi- och Miljöteknik i Lund, att de bästa av moderna tekniska apparater bara drog hälften av den el som vanliga apparater drog. Sedan dess har de bästa moderna elektriska apparaterna blivit ännu bättre. Vi behöver minska energiförbrukningen på många sätt, t.ex.: Minska behovet av transporter och för större delen av de transporter som behövs gå över från bil till miljövänlig kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik. För många år sedan gick jag förbi personer, som stånkade och stönade på väg upp till fjärde våningen i ett hus utan hiss. Vem har bäst levnadsstandard – den som cyklar så mycket att det inte är något problem att gå uppför trappor till fjärde våningen eller den som åker bil så mycket att det blir väldigt jobbigt? Genom att ställa om jordbruket helt till ekologiskt inom rimlig övergångstid spar man också mycket energi. Genom att slopa inbyggt slitage och ha hållbarare saker spar vi också energi. Det kräver naturligtvis att folket tar makten över de starka ekonomiska intressen, som tycker pengar är viktigare än mänsklighetens och jordens överlevnad.
  Kärnkraft är inget rimligt alternativ av många skäl, t.ex.: Kärnkraft är en ändlig energikälla, som vi ändå måste komma ifrån förr eller senare. Olycksrisken, radioaktivt avfall, som måste förvaras skilt från biologiskt liv i hundratusentals år, uranbrytningens enorma miljöskador och kopplingen till kärnvapen är ytterligare skäl. Dessutom bidrar kärnkraft till uppvärmning genom att bara ca en tredjedel av energin blir el och resten blir spillvärme, som nu värmer upp Östersjön och Kattegatt (vad gäller de svenska kärnkraftverken).
  Den mängd solenergi som träffar ett svenskt hus under ett år är oftast betydligt mer än den mängd energi som används för att värma upp det. Svårigheten är att lagra solenergin från sommar till vinter. Det går att klara i nyproduktion med smart teknik.
  Sverige har mycket biobränsle och mycket vattenkraft och därför tror jag inte alls det är problem att klara resten med sol, vind, vågenergi sedan man sparat så mycket man kan. För länder utan våra naturresurser kan det kanske vara lite svårare, men i många länder har man betydligt mer sol och dessutom lite mindre behov av energi genom att det är varmare. Rika länder borde stöda fattiga länder t.ex. med pengar till solceller.
  Eftersom det behövs många åtgärder för att klara klimatet har jag utöver denna motion skrivit fyra motioner: nr 132 (ekonomi), 219 (trafik m.m.), 133 (påverkan) och 134 (ställ om helt till ekologiskt jordbruk.
  Beträffande sammanslagning av motioner var sista dagen för det 2/6. Däremot är det så att det krävs många olika åtgärder för att lösa klimatproblemen och det finns många goda idéer i många motioner. Det hade varit bra, om Klimatriksdagen hade lyft fram fler än bara 7 motioner, ett för varje utskott. Det vore bra om Klimatriksdagen utöver att speciellt ange de 7 bästa motionerna och överlämna alla motioner även kunde redovisa särskilt vilka 35 motioner utskotten valt ut.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *