Motion 205: Klimatåterbäringstillägg med återbetalning

MOTION 205: Klimatåterbäringstillägg med återbetalning
 
Vi vill att Klimatriksdagen framför till Sveriges folkvalda och andra berörda att
• införa ett klimatåterbäringstillägg (flexibel avgift på fossilbränslen) som är tillräckligt högt för att fasa ut systemfel som är knutna till föroreningar, miljöskadliga ämnen och/eller ämnen som långsiktigt behöver återföras i ett naturligt kretslopp.
• klimatåterbäringstillägget justeras (regelbundet) tills en marknadsanpassad avgift uppnås, som, genom att återspegla de verkliga kostnaderna att rätta till systemfelen, får marknadsaktörerna att agera, investera och ta positioner.
• en tillräckligt stor andel av intäkterna från klimatåterbäringstillägget återförs till medborgarna via individuella återbäringskonton för att trygga köpkraften, efterfrågan, sysselsättningen och möjligheten till goda miljöval.
• generell acceptans och konkurrensneutralitet säkerställs genom att klimatåterbäringstillägget även omfattar importvarornas bidrag till de miljöstörande utsläppen.

Vi föreslår att införa ett klimatåterbäringstillägg som är så högt att det motsvarar marknadens genomsnittliga alternativ-kostnad att eliminera problemen. Klimatåterbäringstillägget (som är en delmängd av det mer generella miljöåterbäringstillägget) är, i denna tillämpning, en flexibel avgift på fossilbränslen, i förhållande till bränslets kolinnehåll. Den enklaste och effektivaste lösningen är att avgiften läggs på vid import eller utvinning, med andra ord – uppströms i ekonomin. Om huvuddelen av intäkterna från klimatåterbäringstillägget återförs till medborgarna via individuella återbäringskonton, så skapas på detta sätt en effektiv marknadsekonomisk styrmekanism som gör det möjligt att säkerställa köpkraften, efterfrågan och sysselsättningen samt att gynna miljöanpassade alternativ.

I över 25 år har frågor om en hållbar miljö och samhällsutveckling tagits upp med krav på konkreta åtgärder, i form av förbud, regler, gränsvärden, skatter, redovisning, miljömärkning, m m. Många försök till åtgärder har gjorts men tyvärr är resultatet fortfarande långt ifrån acceptabelt. Det handlingsprogram som antogs på Agenda -21 mötet i Rio 1992 blev, med facit i hand, ett dokument fullt av goda föresatser men med magert resultat. Tiden håller på att rinna ut och vi kan inte vänta tills det krävs så drastiska åtgärder att samhällsekonomin skadas och som blir mycket kostsammare än om vi tar hand om och löser problemen redan nu.

De miljö- och klimatmål som är fastställda på vägen till ett fossilfritt samhälle år 2050 medför en förändring och miljöanpassning av en sådan omfattning att det krävs nya, effektivare ekonomiska styrmedel i ekonomin för uppnåendet av dessa mål. Införandet av en objektiv och budgetneutral ekonomisk styrmekanism, i form av ett klimatåterbäringstillägg med återföring, kan användas som ett demokratiskt och samhällsekonomiskt effektivt sätt att lösa problemen.

Klimatåterbäringstillägget är en marknadsanpassad avgift som motsvarar de verkliga kostnaderna för att rätta till systemfelen och som därför är tillräckligt hög att påverka marknadsaktörerna att agera och ta positioner. Detta innebär att vissa företag försäkrar sig mot en stigande avgift medan andra beslutar om att investera i ny miljövänlig teknik (Clean Tech) och samtidigt försäkrar sig mot risken att en sjunkande avgift gör investeringen olönsam och till en ekonomisk belastning.

Om intäkterna från klimatåterbäringstillägget återförs till medborgarna, t ex i form av individuella återbäringskonton, så får majoriteten en ökad köpkraft och därmed skapas en större valfrihet där de goda alternativen, relativt sett, blir billigare och mer attraktiva. En robust och hög efterfråga är viktig och behövs för att kunna behålla en tillräckligt hög investeringstakt och sysselsättning i ekonomin och för att stimulera den framväxande CleanTech-marknaden. Förutom nya arbetstillfällen inom den nya marknaden följer även ett nytt miljöanpassat köp- och säljmönster och en framtidstro baserad på effektiva och praktiskt genomförbara lösningar på nuvarande och framtida miljöutmaningar.

Författare: Stiftelsen Hållbart Samhälle
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

3 tankar kring ”Motion 205: Klimatåterbäringstillägg med återbetalning

 1. brittakahanpaa

  Kan du ge ett praktisk exempel?
  Vi antar att bensinen kostar 5 kr, och staten lägger på en bensinskatt på 10 kr. Jag betalar 15 kr för bensinen. När månaden är slut, räknar staten ut hur mycket som betalats in i bensinskatt, dividerar summan med 10 miljoner medborgare, och betalar ut en liten summa till alla återbäringskonton, även om man aldrig kört bil. Vad jag förstår kallar du bensinskatten förklimatåterbäringstillägg och den borde kanske vara 3 till 4 gånger så hög som idag?

  Svara
 2. brittakahanpaa

  Att företagen kan ta försäkringar mot upp eller nedgångar gillar jag inte. Tycker inte om spekulationer. Jag är motståndare till aktieoptioner också.
  Jag vill inte ha en rörlig marknadsanpassad bensinskatt. Samma fasta pris på bensinen i minst ett år helst. Sedan ny höjning.

  Svara
 3. Stella

  Poängen är just att de som beter sig miljövänligare blir vinnare och de som vill använda nedsmutsande och farliga saker får betala för det. Ett automatiskt PPP-system med andra ord (PPP=Polluter Pays Principle).

  En annan poäng är att det inte är en förhandlingsdelegation där statens och kapitalets handgångne män sitter och kohandlar om jobb kontra skatter, där det alltid är den fattigare delen av befolkningen och miljön som får ta konsekvenserna. Förslaget om att vartenda företag kan använda terminer för att försäkra sig mot förluster innebär att problemet demokratiseras eftersom alla kan köpa terminer, även privatpersoner som har en stark övertygelse, eller organisationer som SNF osv. Varenda ekonom på vartenda företag måste ta hänsyn till miljöavgifterna om den ska sköta sitt jobb.

  Vi kan som grupp påverka utfallet istället för att en klick medelålders rika män i maktposition dikterar förutsättningarna för oss. Den biten tycker jag särskilt mycket om. Man kan ju tro att de rika skulle betala en massa pengar för att vinna på systemet, men i så fall betalar de till just de fattigare i samhället som inte har råd att lägga pengar på annat än basvaror. En automatisk omfördelning som motverkar räntesystemet som systematiskt och konsekvent suger upp medel från de 80 fattigaste procenten och donerar dem till de 20 rikaste procenten (ungefär). Det blir balans i omfördelningarna utan att Någon måste vara där och peta i detaljer som får oförutsedda konsekvenser.

  Dessutom är det i det närmaste gratis att införa. Inga utsläppsrätter som ska delas ut till de största nedsmutsarna. Börsen kan starta terminshandeln imorgon om de får besked från politikerna. Skattekonton har vi redan. Jag tror att det här får samma konsekvenser men blir enklare att genomföra än förslagen om medborgarlön. Med klimatåterbäringen får vi medborgarlönen först. När den nya verkligheten har uppstått kan inte stat och myndigheter göra mycket annat än att följa med i utvecklingen.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *