Motion 214: Motverka TTIP-avtalet

MOTION 214: Motverka TTIP-avtalet.

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att
TTIP-avtalet på inget sätt får försvåra för minskade klimatutsläpp eller hållbar utveckling,
alternativt att TTIP-avtalet stoppas.

Ett frihandelsavtal som hotar både klimat och demokrati!
EU och USA förhandlar och avser att skriva under det sk Transatlantic Trade and
Investment Partnership, TTIP, vars syfte under förespegling om ett frihandelsavtal är att låta
tribunaler av företagsledare ta beslut om att nationell eller federal (EU- eller USA)
lagstiftning inte ska gälla. Företag som känner att lagstiftning gör att de inte tjänar maximalt
med pengar ska kunna överklaga lagar till tribunalen, som om den finner det lämpligt helt
enkelt kör över lagen. Frihandel kan i sak vara bra, men om man inte tar hänsyn till klimatet
bör frihandelsavtal inte antas. Det TTIP-avtal, som det nu förhandlas om, riskerar att göra
det mycket svårt att t.ex. ställa miljökrav i upphandling av tjänster och produkter. För att
säkerställa en fortsatt hållbar utveckling behöver avtalet möjliggöra för upphandlare att
ställa miljökrav utan att riskera att bli stämda.

Lagar som kommer köras över är bland annat arbetsmiljölagar, konsumentskydd,
miljölagar, miljöskydd, exploateringsrätter etc. Förbud mot GMO, gifter, exploatering fossila
resurser och naturtillgångar, skövling av naturvärden etc blir helt enkelt olagliga. Det
kommer inte gå att stoppa förgiftning av grundvattnet i Skåne via fracking. Om tribunalen av
tre företagsledare finner att ett företags vinst påverkas av lagstiftningen kör man helt enkelt
över den. Stoppas en gruva så blir Sverige skyldigt att betala företaget ifråga all den vinst
företaget går miste om. Till exempel kommer det bli svårt eller omöjligt att stoppa utvinning
av tex skiffergas och oljesand i Sverige och i EU. Kanske kommer det att bli omöjligt för
Sverige att behålla en högre koldioxidskatt än omvärlden.

Det riskerar att leda till kraftigt ökade utsläpp av många anledningar. Dels om offentlig
sektor inte kan ställa höga klimatkrav på varor och tjänster de handlar upp. Dels om länder
inte kan säga nej till exploatering av fossila bränslen. Dessutom kommer det fullständigt att
urholka den demokratiska processen.

Jag tycker att det är viktigt att klimatriksdagen behandlar hotet mot klimatet som detta avtal
innebär genom att framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att TTIP-avtalet på
inget sätt får försvåra för hållbar utveckling, alternativt att TTIP-avtalet stoppas.

Författare: Linus Pettersson

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *