Motion 220: Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod

MOTION 220: Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod

Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att nästa regering
ska driva en ambitiös klimatpolitik som skapar eko i omvärlden och som kan öppna upp de låsta
klimatförhandlingarna genom att vara ett inspirerande exempel. Sverige kan gå före.

Bakgrund
Sedan september 2013 har FN:s klimatpanel IPCC publicerat tre delrapporter i sin femte stora
sammanställning av det vetenskapliga läget i klimatfrågan (förkortat AR5). Alltefter deras innehåll
blir känt står det klart att det inte går att komma förbi klimatfrågan om man vill kämpa för ett
fungerande välfärdssamhälle i framtiden. Det handlar om inget mindre än möjligheterna att
upprätthålla fungerande civilisationer för våra barn och barnbarn.

Note: We do not store your email address(es) but your IP address will be logged to prevent abuse of
this feature. Please read our Legal Terms & Policies
Den första offentliggjordes i Stockholm i september 2013 och slog fast med stor säkerhet att
människan har påverkat klimatet, och att fortsatta utsläpp innebär stora förändringar i klimatet, en
kraftig ökning av den globala medeltemperaturen, högre havsnivåer, och stora förändringar i
nederbördsmönster.

Den andra delrapporten kom i mars 2014 och handlade om klimatförändringarnas konsekvenser för
mänskligheten. Den är den mest omfattande genomgången av effekterna av klimatförändringarna,
nu och i framtiden.

Redan vid sekelskiftet kommer hundratals miljoner människor att behöva flytta – undan havsvågor
stormar, torka och livsmedelsbrist. Detta innebär större risker för våldsamma konflikter, och även
triljoner dollar i kostnader som slår sönder världsekonomin.

Rapporten bedömer att skördarna riskerar att minska med 2 procent per decennium fram till
sekelskiftet på grund av klimatförändringarna. Och det i en värld där behovet av mat förväntas öka
med 14 procent per decennium på grund av folkökningen. Undernäringen bland barn kommer att
öka med 20 procent.

Det kommer alltså inte att finnas utrymme för att odla biobränslen, ens i närheten av den omfattning
som skulle krävas för att ersätta de fossila bränslen. Transportmöjligheterna kommer att begränsas
stort, liksom det som vi vant oss vid ifråga om världshandel.
Färskvattenbristen kommer att bli omfattande. Detta tillsammans med torka och skyfall, bränder,
salvatteninträngning och snabba förändringar i ekosystemen kommer att slå hårt mot den biologiska
mångfalden vilket också slår mot matförsörjningen.

Värmeböljor, bränder och spridning av sjukdomar kommer att öka ohälsan mångfaldigt, och
sjukvårdens system kommer inte längre att räcka till.

Den tredje delrapporten kom i april 2014 med analys av vad som kan behöva göras politiskt för att
ha en rimlig chans att undvika de farligaste klimatförändringarna. Enligt denna har världen 15 år på
sig att få ekonomin, energisystemen, transporterna, matförsörjningen och industrin att fungera på ett
sådant sätt att vi kan få ner utsläppen tillräckligt mycket. Det är framför allt fyra saker som krävs
för att klara målet:
· Avskaffa subventionerna för fossila bränslen.
· Införa utsläppsrätter eller skatt på koldioxid.
· Ge stöd och bra villkor för förnybar energi.
· Förhandla fram internationella avtal så att alla länder inför samma åtgärder.

Femton år för världen i stort betyder att rika länder som Sverige har ännu kortare tid på sig att sätta
en ny kurs. Detta därför att fattiga utvecklingsländer rimligen behöver få mer tid på sig för att lösa
grundläggande utvecklingsbehov. För att få en chans att få till hållbara avtal så måste rika länder
som Sverige gå före och visa att vi tar vårt ansvar för att få ner vår egen klimatpåverkan så snabbt
som möjligt.

Därför föreslår vi ett djärvt uttalande om att Sveriges nästa regering, oavsett vilken det blir, ska
sätta som ambition att halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod.

Sveriges klimatpåverkan är stor, vi orsakar utsläpp motsvarande 12 ton koldioxid per person och år.
Det är minst 6 gånger mer än vad som är långsiktigt hållbart. Sverige tär alltså på framtida
generationers möjligheter att överleva.

Förslag till uttalande från Klimatriksdagen 2014
Sveriges första folkliga klimatriksdag uppmanar Sveriges nästa regering att anta en historisk
klimatutmaning. Statsmakterna, företagen, folkrörelserna, de enskilda medborgarna samlas i en
nationell mobilisering för att halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod. Det
innebär att vi gemensamt ska se till att utsläpp motsvarande 55 miljoner ton Koldioxid[1] fasas ut så
snart det över huvudtaget är möjligt.

Vi inser att det är en näst intill ouppnåelig ambition. Men den motsvarar vad som enligt den senaste
forskningen krävs av rika länder som Sverige för att världen ska ha en rimlig chans att undvika de
farligaste klimatförändringarna. Vi måste försöka.
En klimatomställning av detta slag motsvarar den mobilisering som nationer upplevde inför och
under andra världskriget då hela samhällsapparaten ställdes in på att hantera en krigssituation utan
motstycke i historien.

Varje sektor av samhället inbegrips. Vi sammanfattar detta i ett elvapunktsprogram som ger en
grund för den politik som krävs för en halvering av utsläppen. Den mobiliserar också resurser till
gröna jobb, innovation och nya levnadsformer. Vi ser därför nya möjligheter till ett gott liv och en
fungerande välfärd också i en fossilfri och hållbar ekonomi.

Elva punkter för en halvering av utsläppen under nästa mandatperiod:

1. Inför koldioxidskatter i alla sektorer. Höj koldioxidskatterna gradvis och
förutbestämt under en tioårsperiod. Använd energiskatterna för att minska energianvändningen
inom alla områden.
2. Energieffektivisera våra bostäder och lokaler med hjälp av statliga
subventioner och särskilda klimatobligationer. Skärp byggnormerna nu och bygg mer i trä
istället för cement.
3. Mångdubbla satsningarna på förnybara energisystem. Stötta utvecklingen
genom skattereformer, utbyggd nettodebitering och högre nivåer i elcertifikaten.
4. Ställ om transportsektorn. Satsa på tåg, kollektivtrafik, bränslesnåla fordon,
cykel och gångtrafik – för minskade vägtransporter, fossilfri trafik och ett transportsnålt
samhälle. Stoppa de stora motorvägsprojekten och för över resurserna till kollektivtrafik och
cykeltrafik. Inför ett tydligt beställaransvar för köpare av transporttjänster med krav på att mest
klimatsmarta transportlösning ska användas. Starta ett snabbprogram för buss-produktion i
avvaktan på att spårlösningar kommit till stånd.
5. Minska matens klimatpåverkan; genom köttskatt, stöd till vegetarisk,
ekologisk matproduktion, minskat matsvinn och ökad lokal matförsörjning.
6. Ställ om fjärrvärmen till fossilfri energi. Bort med plastavfall i
sopförbränningen. Satsa på biobränslen och energieffektivisering. Förbjud eldningsolja senast
2018 och inför konverteringsstöd.
7. Energieffektivisera industrin och inför krav på utnyttjande av spillvärme
till uppvärmning och energiproduktion.
8. Stoppa subventionerna till fossila bränslen, och för över resurser till
satsning på biobränslen och förnybar energi.
9. Främja hållbara konsumtionsmönster, främja återanvändning, reparationer
och hantverk, genom t ex momsbefrielse och ett utökat grundavdrag istället för reseavdrag,
ränteavdrag, RUT och ROT.
10. Inför obligatoriska klimatkrav i offentlig upphandling.
11. Starta ett allmänt folkbildningsprogram som involverar arbetsplatser. föreningar,
studieförbund och enskilda i en nationell rörelse för att varje invånare i Sverige ska halvera sin
egen klimatpåverkan under de närmaste fem åren. Folkbildningens syfte är också att skapa
engagemang och förståelse för den omställning som de tio åtgärdsområdena innebär.
Klimatriksdagen uppmanar statsmakterna att från dag ett, efter höstens val, sätta igång en historisk
mobilisering för en fossilfri ekonomi. Vi kan inte riskera att förutsättningarna att leva ett gott liv på
vår jord ruckas i grunden. Vi måste förändra vårt sätt att leva, konsumera och producera innan det är försent för våra barn, barnbarn och framtida generation.

Författare: Torbjörn Vennström och Pontus Björkman

[1] Enligt Naturvårdsverket så uppgick Sveriges klimatpåverkande utsläpp till 115 miljoner ton
CO2-ekv 2010 räknat utifrån ett konsumtionsperspektiv. Utsläppen har, räknat på detta sätt, ökat
med 15 procent sedan 1990
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

4 tankar kring ”Motion 220: Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod

 1. Olov fahlander

  Jag kan inte se att den viktigaste aspekten på våra utsläpp finns med, den som politiker använder för att hävda hur duktiga vi är i Sverige när man räknar utsläppen inom landet = ” det vi släpper ut”. Det är ju ett rent feltänkt eftersom vi måste utgå från hur mycket vi förorsakar. Det är något helt annat genom att det föranleds av vår konsumtion, som då ger utsläpp i fattigare länder.

  Svara
 2. Nils-Erik Helmer

  Motionen är värd att läsa igenom i sin helhet. Den ger en utmärkt beskriven bakgrund samt elva punkter för en halvering av utsläppen under nästa mandatperiod. Det är en utmärkt checklista för regeringen, företag, organisationer och allmänhet. Genomförandet kommer också att skapa nya arbeten.

  Svara
 3. Pingback: Presentation av resultatet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 4. Pingback: Klimatriksdag 2014 – rörelsen sätter ner foten | Jordens Vänners blogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *