Motion 28: Ändra reglerna för kommunala vetot för vindkraft

Motion 28 har dragits tillbaka till förmån för motionerna för nr 29 och 57

 

MOTION 28: Ändra reglerna för kommunala vetot för vindkraft

Motiveringen för att ändra reglerna för det kommunala vetot när det gäller vindkraft sammanfattas mycket väl av VDn i Svensk Vindenergi, Annika Helker Lundström, i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 6 december 2010.

Våren 2009 presenterade regeringen en rad förändringar i syfte att förenkla och påskynda tillståndsprocessen för vindkraft. Nu ser vi resultatet – en helt oförutsägbar tillståndsprocess som redan stoppat eller hotar minst 7,5 TWh vindkraftsel, två och en halv gånger så mycket som den nuvarande produktionen. Skälet är att kommunerna fått vetorätt mot vindkraft. En ny undersökning från Svensk Vindenergi visar att en klar majoritet av vindkraftprojektörerna, 76 procent, anser att de nya reglerna gjort det svårare att bygga vindkraft i goda vindlägen, tvärt emot avsikten.

Regeringens intentioner var goda när Miljöprocessutredningen i december 2007 fick i uppdrag att se över regelverket för vindkraft. Utredningens betänkande som presenterades i oktober 2008 välkomnades också av vindkraftbranschen. De föreslagna förändringarna hade goda förutsättningar att bidra till att få fart på vindkraftsutbyggnaden. När regeringen några månader senare lade fram sitt förslag sa miljöministern i en kommentar att ”nu tar vi bort stoppklossarna i handläggningen”.

Det var bara ett problem, i slutskedet tillkom förslaget om att kommunerna skulle få vetorätt mot vindkraft. Det innebar att kommunerna aktivt måste tillstyrka planerna på vindkraftverk för att tillstånd ska kunna ges. En kommun som är negativt inställd till vindkraft, tveksam eller ointresserad kan helt enkelt låta bli att ta upp ärendet och därmed i praktiken förbjuda anläggningen. Kommunen behöver inte ens motivera sitt ställningstagande på något sätt.

Svensk Vindenergi anser att det är självklart att kommunerna ska ha ett stort inflytande över vad som sker inom dess territorium. Men det är helt orimligt att kommunerna ska ha veto mot förnybar, utsläppsfri vindkraft. I synnerhet när de inte har vetorätt mot utvinning av fossil och klimatpåverkande energi som olja och gas.

Om regeringens ambition om en rättssäker och noggrann prövning av vindkraftärenden ska upprätthållas, måste formerna för kommunernas inflytande över vindkraftsärenden förändras och kravet på tillstyrkande tas bort. Kommunernas remissyttrande bör dock väga tungt i besluten och kommunerna måste både redovisa och motivera sin inställning till den sökta vindkraftetableringen. Om inte detta går att fastslå i miljöbalken så bör regeln om kommunernas veto ersättas med en återinförd bygglovsplikt.
På så sätt får vi den förenklade och rättssäkra tillståndsprocess för vindkraft som regeringen ville uppnå.

Det kommunala vetot har fungerat som en bromskloss för vindkraftsutbyggnaden i många år, och den kritik som framförts har inte resulterat i några förslag till ändringar. Det är hög tid att göra detta nu.

Utsläppen av klimatgaser från energisystemet leder till att klimatet såväl globalt som i Sverige förändras. Denna klimatförändring är inte längre ett hot, utan en process som pågår, i allt snabbare takt. Denna klimatförändring innebär ett allvarligt hot mot för samhället. Det är därför av yttersta vikt att omställningen till ett hållbart energisystem går så snabbt som möjligt.
Avsikten med de nya regler för prövning av vindkraftsanläggningar som infördes enligt förslag i Prop. 2008/09:146, Prövning av vindkraft, var att underlätta och påskynda tillståndsprocessen för nya vindkraftsanläggningar. I praktiken har de nya reglerna lett till att processen gått ännu långsammare än innan. Eftersom syftet inte uppnåtts, bör reglerna ändras så snart som möjligt.

Vi yrkar därför att Klimatriksdagen uppmanar våra riksdagsmän att ändra lagen så att:
a) Kommunerna inte ska ha rätt att säga nej till vindkraftsprojekt inom områden som utpekats som riksintresse för vindbruk. Där ska det räcka med miljötillstånd från länsstyrelsens miljöprövningsnämnd alternativt Mark- och Miljödomstolen (för projekt som byggs i vatten).
b) I områden som utpekats som lämpliga för vindkraft i kommunala översiktsplaner, ska kommuner inte ha rätt att avstyrka vindkraftsprojekt som har fått miljötillstånd beviljade.
c) I övriga områden ska kommunen fatta beslut om tillstyrkande alternativt avstyrkande inom tremånader från att tillståndsansökan lämnats in till länsstyrelsen. Om inget beslut fattas inom den tidsramen, ska det betraktas som en tillstyrkan från kommunen.


Författare:

Affe Gustafsson och Tore Wizelius

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 28: Ändra reglerna för kommunala vetot för vindkraft

 1. David Jacobsson

  Att en kommun av politiska skäl eller av ointresse inte bör få inlägga veto verkar vettigt.
  De boende i det omedelbara närområdet bör väl dock tillfrågas.
  Sker det då länsstyrelsens miljöprövningsnämnd utvärderar?

  Svara
 2. Svante Peterson

  Stora vindkraftverk utanför tätbebyggda områden har ofta stor negativ inverkan på naturen. Därför bör kommuner kunna säga nej till vindkraftverk som har en sådan negativ påverkan. Kommunerna bör därför fortsatt ha vetorätt mot nya vindkraftverk.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *