Motion 305: Kollektivtrafik istället för motorvägen Förbifart Stockholm

Detta är ett resultat av sammanslagningen av motionerna 166 och 168:

Motion 305: Kollektivtrafik istället för motorvägen Förbifart Stockholm.

Vi yrkar att Klimatriksdag 2014 framför till Sveriges riksdag att den ska verka för att regeringen stoppar förberedelserna för den klimatmässigt gigantiska felsatsningen Förbifart Stockholm.
att istället verka för billig, effektiv, fossilfri och kollektivtrafik med bilfria städer.

Regeringen har sagt ja till byggandet av en ny stor motorväg i Stockholmsregionen, Förbifart
Stockholm. Detta har konfirmerats i regeringens senaste infrastrukturproposition. Trafikverket är i sluttampen av sin fleråriga planering och hoppas sätta igång bygget under 2014. De gigantiska bygg- och lånekostnaderna, av riksdagens utredningstjänst uppskattade till 60 miljarder kronor, kommer att negativt påverka utrymmet för alternativa och klimatvänliga trafiklösningar och regionens behov av utbyggd kollektivtrafik. Förbifart Stockholm angår även hela Sverige, då den tar resurser från sådana satsningar också i andra delar av landet.

Förbifart Stockholm, liksom alla nya motorvägar, leder till mera biltrafik och till högre utsläpp av växthusgaser. Den planerades i en tid då kunskapen om klimatfrågan hos allmänhet, samhällsplanerare och beslutfattare var betydligt lägre än idag. Den svenska och internationella forskningen har bidragit till att öka allas vår kunskap och medvetenhet, men politiken har inte hängt med. En medveten allmänhet med upplysta medborgare kräver av våra politiker att de ska kunna tänka om och tänka nytt när det gäller planeringen av Sveriges infrastruktur. Trafiksektorn står för 40% av Sveriges utsläpp av växthusgaser.
Om Förbifart Stockholm byggs skulle det medföra att uppfyllandet av regionens och Sveriges
klimatmål omöjliggörs. Planeringen, den samhällsekonomiska bedömningen och finansieringen förutsätter en trafikökning med 69 % i regionen till 2035 och en ökning av trafiken in och ut från innerstaden med 33 % jämfört med dagsläget enligt Trafikverkets prognos. Men för att nå Sveriges klimatmål krävs enligt Trafikverkets miljöexpertis en minskning av biltrafiken med 20 % i landet, och 25 % i storstäderna, till år 2030. Det är alltså omöjligt att nå de svenska klimatmålen om Förbifart Stockholm byggs och trafikeras.

Författare: Karin Wahlgren, Dan Westin, Elisabeth Edsjö, Jan Strömdahl, Torbjörn Vennström, Björn Gustafsson, Claes Trygger, Kalle Petré, Elisabeth Lundquist, Bo Helin, Gunilla Granath och Görel Hedtjärn.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *