Motion 311: Ett bindande klimatpolitiskt åtagande lyft över partipolitiken

Detta är ett resultat av sammanslagningen av motionerna 1, 51:

MOTION 311: Ett bindande klimatpolitiskt åtagande lyft över partipolitiken.

Vi vill att Klimatriksdagen yrkar att Sveriges riksdag antar ett övergripande klimatpolitiskt åtagande som pekar ut riktningen för en snabb omställning till ett hållbart samhälle och lägger grunden för långtgående, radikala men fullt genomförbara åtgärder.

Vad klimatpolitiken idag behöver är handling. Vi har den kunskap vi behöver om klimatförändringarnas förödande effekter på framtida generationers livsbetingelser. Vi vet att vi snabbt måste bromsa utsläppen av växthusgaser till atmosfären.

Ledande politiker måste därför visa att de är djupt oroade, att de har övergripande visioner och en handlingsstrategi för att göra den nödvändiga omställningen. Landets befolkning måste ges en chans att ändra sina konsumtionsvanor i ordnade former och med attraktiva alternativ, och politikerna måste vägleda oss i detta.

Liksom i alla stora samhällsomställningar krävs det några som kan/vågar gå före. Alla kan inte vänta in varandra – då händer ingenting. Sverige har unika goda förutsättningar att ta ledningen i klimatomställningen, med en tradition av starka offentliga system (fjärrvärmeverken till exempel), utvecklad teknologi, innovationsförmåga och hög levnadsstandard.

Ett sådant åtagande bör ha karaktär av en långsiktig överenskommelse, i likhet med budgetreglerna och pensionsöverenskommelsen. Ett beslut som fattas av riksdagen och som utgör ett riktmärke för en långsiktig klimatpolitik på alla nivåer för att börja reducera och på sikt helt få bort växthusgasutsläppen för Sveriges del under de närmaste decennierna. Ett sådant klimatpolitiskt åtagande ska vara styrande för alla politiska majoriteter i riksdagen under många år framåt. Medlen för att uppfylla åtagandet kommer att kunna och få skifta, beroende på politiskt parti, men riktning och ramverk ska vara tydliga.

Politikernas uppgift blir att skapa förutsättningar som gör det möjligt att ta sig ur nuvarande inlåsningar som idag förhindrar att vi aktivt arbetar för klimatomställning. De måste utgår från en vision av och ha en retorik för hur vi kan lägga om kursen. Detta för att skapa en acceptans och en legitimitet för de nödvändiga förändringarna. Viktiga steg är att ha omvandling till hållbarhet och inte ekonomisk tillväxt som mål i samhället samt att göra sig fri från beroende av kol och andra fossila bränslen. Det ska sammantaget skapas en ”ny svensk modell” med goda exempel på klimatomställning som får efterföljare ute i världen.

Våra sammanslagna motioner har inspirerats av Staffan Laestadius bok ”Klimatet och välfärden. Mot en ny svensk modell”. Laestadius granskar bland annat invändningarna avseende ett enskilt lands förutsättningar att gå före i en omställning i klimatvänlig riktning och argumenterar för att hindren för en sådan omställning är överdrivna. Han lägger också fram konkreta förslag hur Sverige skulle kunna bli ett land som genomför en omfattande omställning för att kraftigt minska Sveriges utsläpp av växthusgaser. Laestadius tar även upp hur ett samarbete mellan många politiska partier skulle kunna gynna genomförandet av hans förslag till omställningsprocess.

Mot denna bakgrund kräver vi att en bred riksdagsmajoritet under nästa riksdag antar ett bindande åtagande med en tydlig vision att nå målet nollutsläpp och ett konkret ramverk för att med en fast tidplan genomföra successiva och kraftiga utsläppsminskningar . På detta sätt bidrar vi till att stoppa klimatförändringarna och trygga alla barns och barnbarns framtid. Inget parti inom överenskommelsen riskerar förlora väljare och viktiga beslut kan fattas och genomföras.

Författare: Anika Agebjörn, Karin Wahlgren, Elisabet Strand, Marcela Bravo, Elisabeth Edsjö

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *