Motion 314: Satsa på elbilar och utveckla den infrastruktur som behövs

Detta är ett resultat av sammanslagningen av motionerna 15 och 163:

Motion 314: Satsa på elbilar och utveckla den infrastruktur som behövs.

Vi anser att elbilen har potential att göra bilismen hållbar.  Den kräver dock en hel del infrastruktur.

I Sverige står transportsektorn för nästan en fjärdedel av den totala energikonsumtionen och 93 % av den sektorn utgörs av fossil energi. Genom att helhjärtat stödja en snabb introduktion av eldrift i nya bilar kan resan mot en fossilfri fordonsflotta ta ett stort kliv i rätt riktning. Det finns redan idag elbilar som är konkurrenskraftiga, i synnerhet hybrider och elbilar som används för pendlingsresor. Det som däremot saknas är en utbyggd infrastruktur för laddning i hemmet. För alla som bor i flerfamiljshus saknas möjlighet till att ladda bilen över natten. I praktiken gör det att elbils-ägande oftast upplevs som omöjligt. Vi utestänger därmed ca 60 % av de svenska hushållen från att ’kunna’ välja elbilen som transportlösning.

Ska vi ha minsta möjlighet att uppnå målet fossilfritt transportsystem till 2030 måste vår riksdag fatta beslut om att satsa på elbilar och skapa den infrastruktur som behövs. Mera konkret vill vi att Klimatriksdagen föreslår våra folkvalda att ta beslut om följande punkter och genast genomföra de åtgärder det innebär:

 • Fatta principbeslut om att snarast bygga upp infrastruktur som gör elbilen till det självklara valet  ( -för att göra det enkelt men radikalt: kopiera Norges elbilspolicy).
 • Enas om ett politiskt mål på minst en miljon elbilar år 2020.
 • Avsätt en miljard kronor, minst, som grundplåt för att införa avdragsrätt för investeringar i den infrastruktur som krävs för att möjliggöra laddning av elbil i anslutning till boendet. Detta ska gälla både offentliga och privata fastighetsägare. Här kan kommuner, bostadsföretag, bostadsföreningar och företag söka bidrag till laddningsstolpar och elbilspooler.
 • Anpassa Byggnormen så att inte cyklister (studenter) tvingas subventionera andras parkeringsplatser.
 • I ett inledningsskede: Befria elbilar från moms, registreringsskatt, fordonsskatt, trängselskatt samt väg- och parkeringsavgifter. Justera sedan så att inte det blir för trångt eller kollektivtrafiken missgynnas.
 • Sänk eller ta bort förmånsvärdet för eldrivna företagsbilar. (Motivering: Företag, även bönder, som köper elbil måste i deklarationen ta upp en viss del av bilens värde som personlig förmån som beskattas. Om detta är lågt så ökar elbilsköpen mycket.)
 • 25 procents kontantstöd, upp till max 60 000 kronor, vid köp av elbil och plugin-hybrider.
 • Koordinera med övriga Nordiska länders elbilspolicys.
 • Se Sverige som testområde för marknadsintroduktion, infrastrukturuppbyggnad och brukande. Ta eventuellt hjälp av Norges oljefond för detta.
 • När tjänstebilar ändå subventioneras bör villkoren kunna vara sådana att man väljer elbil i stället.
 • Fasa dessutom ut fossildriven fordonstrafik med högre skatter
 • Förbjud reklam för vanliga fossildrivna bilar

 

Förklaringar, överväganden och motiveringar

Vinnova sammanställde 2010 rapporten ”Ladda för nya marknader” som visade att

 • en miljon bilar (var fjärde bil) är inget problem för vårt elnät! Det behövs ungefär 4 terawattimmar för att förse en miljon elbilar med kraft. Mindre än 3 procent av Sveriges totala energiproduktion.
 • Belastning av elnätet vid laddningen blir mellan 1,9–2,6 procent vid jämn fördelning under dygnet. Om 75 procent av laddningen sker nattetid så är belastningen mindre än 1 procent.
 • Sverige har goda förutsättningar för att vara testmarknad och brukarland, eftersom vi har utbyggd infrastruktur av motorvärmare och stor tjänstebilsmarknad. Det krävs dock omfattande satsningar på nationell och kommunal nivå för att komma ifatt Danmark, Norge och flertalet andra större EU-länder.

I Norge finns många fördelar med att skaffa och använda elbil. De tillåts köra gräddfil och slipper alla avgifter, t.o.m laddningar är gratis. Dessutom säljs de till överkomligt pris. För 150 000 kr kan man köpa en elbil i Norge. När väl en elbil är köpt så kostar de inget att använda. Därför väljer de som har ’både och’ att helst köra elbilen.

Då det i Norge finns en fungerande policy för att stimulera till investeringar i elbilar så vore det säkert enkelt att bara kopiera delar av konceptet för svenskt vidkommande.

Fördelar med elbil

 

 • Inga utsläpp, det går att återvinna nästan hela bilen och även litiumet i batterierna.
 • Tyst gång, men kräver extra uppmärksamhet speciellt i förhållande till gående och cyklister.
 • Mindre servicebehov, ingen olja, lite bromsslitage genom motorbromsning.
 • Laddningsuttag finns, vanliga motorvärmaruttag, men många fler behövs.
 • Perfekt att ladda med solceller, också om strömmen försvinner.
 • Finns gratis laddning, t.ex vid Ikea-varuhus.
 • Stödjer utbyggnad av vindkraft – ju fler elbilar, ju mer förnyelsebart behövs.
 • Effektiv distribution, elenergi behöver ej transporteras, till skillnad från bensin, biogas och andra bränslen. Sverige har ett jättebra utbyggt elnät med trefas över hela landet.
 • Effektivare energiomvandling, elbil utnyttjar cirka 90 procent av tillförd energi, jämfört med förbränningsmotorers 15–25 procent.
 • Elbilar kan på sikt också drivas av bränsleceller med 0-utsläpp. Då får de längre räckvidd mellan tankningarna och tankningarna går fortare. (Kommentar av Bo G Eriksson)
 • Elbilar kan ha svårt att dra släpkärra eller husvagn. Men hybridbilar kan naturligtvis klara även det.
 • Kan leda till effektivare sysselsättning, som dessutom upplevs som mer meningsfull.

Nackdelar med elbil

 

 • Priset. Samhällsstöd är absolut nödvändigt under en övergångstid.
 • Laddningsmöjligheter, även här bör samhället satsa.
 • Räckvidd: bättre batterier kommer säkert och finns det bara laddningsstolpar så är detta redan idag ett mindre problem för de flesta resor.
 • Om de är nästan ljudlösa kan de vara svåra att uppmärksamma i trafiken.
 • Kan leda till minskad sysselsättning.

Elbilar kräver lika mkt yta som vanliga bilar i städerna. Ger samma ökade risk för den fysiska passivitetens sjukdomar. Samma ökade olycksrisk som för vanliga bilar, ja kanske högre risk pga tyst gång. Drar mer energi än kollektivtrafik, ty: Friktionen järnhjul räls är mkt lägre än gummi asfalt. Elbussar är bättre än elbilar ur ovanstående perspektiv. – Men de bilar som trots allt behövs – kanske en miljon i Sverige, kan man ju överväga eldrift för. (Kommentar av Ulf Flodin)

Tillverka liten elbil: 6 ton CO2. Elmix i Europa: 460 g CO2/kWh, plus en hel del kärnkraft. Elförbrukning elbil: 1,5 kWh/mil, [dvs 700 g CO2/mil och utsläppen för tillverkning motsvarar nästan 10000 mil körning]. Visst ska vi ha elbilar, men i betydligt mindre omfattning än dagens resurs-, energi-, och ytkrävande massbilism. (Kommentar av Johan Erlandsson)

Anm: I Australien ser man det som att solcellsdrivna elbilar kan vara en lösning på detta, som även kraftigt ökar räckvidden.

Elbilen kan göra bilismen hållbar därigenom att den:

 • Har mycket effektiv energiförbrukning.
 • Är del av lösning på klimatproblemet.
 • Ger bättre luft i städerna.
 • Eliminerar vårt oljeberoende.
 • Minskar trafikbuller
 • Stimulerar teknisk utveckling i hållbar riktning
 • Kan fulländas med bränsleceller

Författare: Affe Gustafsson, Christian Gertzén, Gunnar Nilsson.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *