Motion 33: Gör om långtidsplanen för infrastruktur

MOTION 33: Gör om långtidsplanen för infrastruktur

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att Långtidsplanen för infrastruktur 2014-2025 bör göras om till bättre klimathänsyn.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel hävdar att om vi fortsätter utsläppen som förut till 2030
kommer vi inte att klara tvågradersmålet för maximal temperaturstegring, utan riskerar en punkt där
utvecklingen inte går att vända med förödande effekter för jorden. Ändå innebär långtidsplanen för
infrastruktur 2014-2025 ökade växthusgasutsläpp.
Enligt en del oljeanalytiker kommer det inte att ske någon handel med olja efter 2030. De som har något
kvar behåller det för egen del. Den sista oljan kan inte utvinnas, eftersom andelen energi som krävs för att
få fram ny olja ökar kraftigt gentemot den energi som finns i oljan, EROEI (energi return on energi
invested). Stigande oljepris slår hårt mot världsekonomin.
Peak Oil nåddes 2005. Sedan dess har oljeproduktionen legat på en platå. Att den inte sjunkit beror på att
utvinningen av skifferolja och olja från tjärsand. Men de källorna når snabbt den punkt på EROEI, där det
inte blir lönsamt, och de ger ökade växthusgasutsläpp och stor miljöförstörelse. Att inte oljepriset ökat mer
än beror på snålare fordon och en krisande världsekonomi.
EU:s mål är att andelen förnybara bränslen skall nå 30 procent 2030. Enligt en Chalmersrapport kan vi nog
inte nå mer än 25 procent då. Enligt Energimyndigheten kommer andelen elbilar vara en procent 2030. Det
blir alltså svårt att bibehålla nuvarande vägtrafik.
Ändå bygger långtidsplanen på att ökningen av vägtrafik blir snabbare än för järnvägstrafik, som är
eldriven, och investeringarna i väg är mycket större än i järnväg. Förbifart Stockholm och Östra länken i
Stockholm byggs med ökande växthusgasutsläpp – om drivmedel finns.
Norra stambanan ligger vid kapacitetstaket. Ändå finns inte Norrbotniabanan med i långtidsplanen . Den
skulle fullborda en norrländsk kustjärnväg och sänka industrins transportkostnader med 30 procent. På tio
år skulle den vara samhällsekonomiskt betald.

Långtidsplanen har inte med de 12 miljarder kronor till lågtrafikerade banor, som enligt Trafikverket behövs
för att göra dem trafiksäkra. Utan billiga järnvägstransporter blir det dyrt och svårt att få fram de råvaror
och den mat som behövs. Vi får en ökande kostsam utflyttning, samtidigt med en dyrbar och ohållbar
storstadstillväxt. Glesbygdens naturresurser är grunden för ekonomin. Skall städerna överleva måste hela
Sverige leva.
Sälen är Sveriges största vintersportort med 60.000 bäddar. Men istället för att återuppbyga järnvägen dit
bidrar långtidsplanen till att bygga ett flygfält. En klimat- och energimässigt ohållbar lösning.
Banavgifterna höjs kraftigt, trots järnvägens dåliga standard. Däremot införs inga kilometerskatter för
lastbilar. Utländska lastbilar sliter på vägen kostnadsfritt. Den orättvisa konkurrensen gör att lastbilarna står
för allt större del av Sveriges klimatutsläpp.
Härmed yrkas att Klimatriksdagen framför som sin mening att långtidsplanen för infrastruktur2014-205 förkastas och att en långtidsplan utarbetas med bättre klimathänsyn. 

Författare: Hans Sternlycke ordförande för Föreningen Svenska Järnvägasfrämjandet

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 33: Gör om långtidsplanen för infrastruktur

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *