Motion 34: Järnvägsobligationer

MOTION 34: Järnvägsobligationer

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att järnvägsinvesteringar utökas mot en procent av BNP, de får en riktig investeringsbudget, järnvägsobligationer övervägs, och att bygg- och planeringstid kraftigt förkortas.

Vi har inte lång tid kvar att klara hållbara transporter. 2030 finns kanske ingen världshandel kvar
med olja enligt en del oljeanalytiker, och om tio år kanske de länder vi importerar olja från slutat
sälja. Först Danmark, sedan Norge och till sist Ryssland. Peak Oil nåddes redan 2005. Sedan
dess har oljeproduktionen legat på en platå. Oljesand, oljeskiffer eller djuphavsborrning kan bara
fördröja oljesamhällets slut några år. De når snabbt nivån där det kostar mer i energi att få fram
oljan än vad som finns i den. Man får våldsam miljöförstöring och fördubblade koldioxidutsläpp,
till ett klimat som redan håller på att tippa över och orsaka stora metanutsläpp.

Alternativbränslen kommer långt ifrån att kunna ersätta oljan, inte ens om vi slutar att odla för
mat. Inte heller elbilar kan ersätta för den. Enligt Energimyndigheten kommer bara en procent av
bilarna att vara elbilar 2030. De har för kort räckvidd, är för dyra, och batterierna kräver
jordartsmetaller som är på väg att försvinna.
Fortsätter vi som hittills kommer den sinande oljan att orsaka en ekonomisk krasch. Ändå ökar vi
på transporterna på väg och att investera i sådana gravmonument över bilismen som Förbifart
Stockholm. När det finns eldriven spårtrafik. Den har fått förfalla och järnvägsutbildningar har
försummats.

Vi har inte lång tid på oss för en omställning. Vi behövde bygga järnväg med kinesisk fart och
korta planeringstiden till i nivå med andra länder. Som i Frankrike borde vi lägga 90 procent av
infrastrukturinvesteringarna på annat än vägar. Men det behövs ännu mer. Det krävs att vi satsar
en procent av BNP på järnvägsinvesteringar på lånade pengar som i järnvägens barndom. Det
gjorde Sverige rikt. Nu gäller det att rädda den rikedom vi har från ett sammanbrott.

Det räcker inte med anslag över budgeten och det är fel att som nu lägga dem under budgettak.
Det är inte fråga om konsumtion utan om investeringar. Resultatet blir fördyrande ryckighet med
ojämn resursanvändning och bygge av småsträckor som ger mycket högre kostnader än att
snabbt snabbt bygga en bana i en följd. Då dröjer det länge innan pengarna förräntar sig och
länge innan trafikstandarden ökar. En banas kapacitet bestäms av sämsta banbiten.

Finansiering från privata bolag genom offentlig privat samverkan (OPS) ger för höga
räntekostnader. Medfinansiering från kommuner är inte heller en särskild lämplig form.
Kommunernas inkomster kommer från löneskatter, och höga sådana gör arbetskraft dyrare och
riskerar med det att späda på arbetslösheten.

En bättre lösning är att ge ut järnvägsobligationer. Räntan blir lägre, men det ger enskilda och
pensionsförvaltare tillgång till ett säkert och räntebärande sparande, som saknas, nu när statens
vanliga obligationer minskat i mängd. Företag kan också investera i obligationer för att snabbare
få bra transporter. Men järnvägen är ett naturligt monopol som inte bör konkurrensutsättas, utan
den bör ligga i statens hand eller drivas som ett allmännyttigt företag som hela folkets järnväg.
Bygge och drift av järnväg bör vara icke vinstdrivande för att kunna ta tillvara de stora
samhällsekonomiska vinsterna. Bidrag bör ges till trafiksvaga banor för att ta tillvara regionalpolitiska effekter och ge hela landet en god transportstandard.

Härmed yrkas att:
Klimatriksdagen vidarebefordrar motionen med begäran att: att järnvägsinvesteringarna snarast
ökas till en procent av BNP, att planerings- och byggtid kraftigt reduceras, att järnvägsinvesteringar får en investeringsbudget och att anslagstilldelning krav på budgettak upphör, att järnvägsobligationer övervägs för investeringar i samhällsekonomiskt lönsamma järnvägar.

Författare: Hans Sternlycke, ordförande för Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *