Motion 41: Lagstiftning om minskning av import av fossila bränslen

MOTION 41: Lagstiftning om minskning av import av fossila bränslen

Sverige och EU har som mål att fasa ut användningen av fossila bränslen. För att stärka chansen
att nå ett mål bör det vara mätbart och så konkret som möjligt. Sverige har inga egna källor av
fossila bränslen (åtminstone inte exploaterade) utan allt importeras. Att alla fossila bränslen
importeras bör betyda att de bokförs noga sedan länge.

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att vi i Sverige
ska införa en lag att importen av fossila bränslen inte får öka utan tvärtom minska från år till år
för att slutligen helt upphöra. En färdplan bör upprättas med en årlig maxnivå som inte får
överskridas. Om vi skulle börja exploatera inhemska fossila bränslen ska dessa inkluderas i
räkenskaperna. Även detta bör skrivas in i lagen. Importen av fossila bränslen bör presenteras i
frekvent uppdaterad officiell statistik så att alla kan följa utfasningen. Denna statistik behöver
även markandens aktörer för att sätta priset på den fossila energin. Prislappen bör marknaden
sätta själv utifrån tillgång och efterfrågan där då tillgången är reglerad enligt lag.

En sådan lag skulle säkerställa nedgången av konsumtionen av fossila bränslen samtidigt som
den skulle utgöra tydliga incitament att energieffektivisera samt öka produktionen av icke fossila
bränslen. Då Sverige är beroende av import av fossila bränslen bör både klimatet och Sveriges
ekonomi vara vinnare på en sådan lag i ett inte allt för långt perspektiv.

Författare: Markus Steén

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

4 tankar kring ”Motion 41: Lagstiftning om minskning av import av fossila bränslen

  1. Markus Steén

   Det är en mycket bra fråga. Behovet är uppenbart men formuleringen av lagen är svårare. Det finns ju flera olika kvotsystem både inom lantbruk och fiske. Dessutom finns ju handeln med utsläppsrätter. Alla dessa är exempel på mekanismer för att reglera konsumtion och produktion. Kanske kan man dra lärdommar härifrån? Kloka tankar på hur man bäst kan formulera en sådan lag mottages med öppen famn!

   Svara
 1. Markus Steén

  Varför detta lagförslag?

  Jo! Sittande regering har lagt som mål att Sverige ska vara ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Eftersom Sveriges skogsvolym ökar varje år binds nytt kol till skogens biomassa. Med andra ord kan Sverige med rådande politik fortsätta att släppa ut en hel del fossilt kol till atmosfären länge till och ändå nå ”0” i nettoutsläpp. Jag anser att Sverige helt ska fasa ut användningen av fossilt kol. Eftersom allt fossilt kol importeras till Sverige är det enklast att sätta upp spärren vid gränsen.

  När Sverige siktar på att vara ett land utan nettoutsläpp av växthusgaser så siktar vi på att inte längre bidra till klimatproblemet. Detta anser jag är för lågt ställda mål då Sverige istället kan vara en del av lösningen på samma problem med sin bindning av kol till skogens biomassa. Sverige kan uppnå detta genom att inte längre släppa ut fossilt kol till atmosfären. Jag tycker att detta ska skrivas in som en lag. Genomför vi detta kommer Sverige binda stora mängder kol och vara del i att förhindra klimatförändringarna.

  Till frågan hur en sådan lag kan utformas. Mitt förslag är att importörer av fossila bränslen bör kunna köpa kvoter av en begränsad totalmängd. Det är denna totalmängd som sedan ska fasas ut. Lämplig statlig myndighet bör ges uppdraget att administrera handeln med kvoter.

  (Lagen bör nog tolerera att fordon och fartyg kommer in över Sveriges gränser med fossilt bränsle i tankarna men i Sverige ska man endast kunna sälja och köpa fossilfritt bränsle i framtiden).

  Jag önskar att detta förslag inte ska ses som ett framtida förbud mot att förflytta sig med fordon i Sverige. Jag önskar istället att detta blir ett tydligt incitament att utveckla klimatsmarta färdsätt och transporter samt fossilfria bränslen.

  https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Regeringsuppdrag/Redovisade-2012/Fardplan-2050/

  https://www.skogsstyrelsen.se/Myndigheten/Skog-och-miljo/Skog-och-klimat1/Skogens-roll-och-paverkan-pa-klimaten/Kolets-kretslopp-i-skogen/

  Svara
 2. brittakahanpaa

  På Händelö i Norrköping bränner EON importerade mycket giftiga sopor och giftiga vätskor utan förbränningsvärde. För att få så hög och jämn värme som möjligt användes kol.Jag tycker att varje land ska ta hand om sitt eget avfall. Förbjud först förbränning av gifter, så behövs inte kolet.

  Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *