Motion 43: Avskaffa avgifter för elanslutning

MOTION 43: Avskaffa avgifter för elanslutning

Efter avregleringen av elmarknaden 1996 ska el betraktas som vilken annan vara som helt. I systemet finns elproducenter, eldistributörer, elhandlare och elkonsumenter.

Distributionen av el sköts av nätbolag, som har ensamrätt till detta inom sina koncessionsområden. Nätbolagen mäter och rapporterar också den el som matas in respektive tas ut från nätet. Detta är förknippat med kostnader för drift och underhåll av elnätet, samt mätning. Dessa täcks av de nätavgifter som konsumenterna betalar, och att de ligger på en rimlig nivå övervakas av Energimarkandsinspektionen. Mätavgifter betalas av elproducent respektive elkonsument.

Anslutning av nya konsumenter och producenter är förknippat med kostnader. Där är det rimligt att konsumenter respektive producenter betalar de faktiska kostnaderna för kablar och annan utrustning som krävs för att bli anslutna till elnätet. Några avgifter utöver det ska inte kunna debiteras. Kostnader för eventuell förstärkning och uppgradering av elnätet bör täckas via konsumenternas nätavgifter och producenternas inmatningstariffer, det vill säga av de som använder elnätet. Större investeringar för att ta bort flaskhalsar, nya sjökablar etc. finansieras av staten. Så fungerar det på alla andra marknader, och bör göra det även på elmarknaden. Det kan öka nätavgifterna men leder samtidigt till sänkta produktionskostnader, så slutsumman för konsumenterna blir densamma.

Genom att införa samma entydiga och klara spelregler som gäller på andra marknader även på elmarknaden, kommer möjligheten att ta ut godtyckliga och höga anslutningsavgifter att omöjliggöras, vilket underlättar och påskyndar utbyggnaden av vindkraft och annan förnybar energi.

Vi yrkar därför att Klimatriksdagen begär av våra riksdagspartier att de lagstiftar om, att anslutningsavgifter, utöver faktiska installationskostnader, för vindkraft och andra kraftproducenter förbjuds. Att faktiska kostnader för elanslutning bekostas av konsument respektive producent, och kan upphandlas i konkurrens.

Författare: Affe Gustafsson och Tore Wizelius
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 43: Avskaffa avgifter för elanslutning

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *