Motion 48: Myndighetssamråd i dialog

Motion 48 har dragits tillbaka till förmån för motionerna för nr 29 och 57

 

MOTION 48: Myndighetssamråd i dialog.

I Miljöbalken ställs krav på samråd med myndigheter, allmänhet och andra berörda när det gäller tillståndsansökningar för vindkraft. Samråden med allmänheten sker med en fungerande dialog; ett projekt presenteras, allmänheten framför sina synpunkter, varpå projektörerna modifierar projekten så att dessa synpunkter så långt möjligt tillgodoses. Det ställs stränga krav på hur processen genomförs och den granskas av tillståndsprövande myndigheter.

Samråden med myndigheterna sker däremot sällan i dialog. Det börjar i regel med ett samrådsmöte, där projektören presenterar sitt projekt och myndigheter (länsstyrelse och kommuner) framför krav på vilka utredningar som krävs för att skaffa nödvändiga kunskapsunderlag för beslut. När ansökan lämnas in återkommer myndigheter ofta med krav på kompletterande utredningar som inte nämndes på det inledande samrådet och saknas i samrådsprotokollet. Dessa utredningar är ofta bundna till specifika årstider, och leder därför till kraftiga förseningar och fördyrningar för projektörerna.

Projektörer gör i regel de utredningar som krävs, om kraven inte är helt orimliga eller irrelevanta. Kraven på samråd med närboende och andra berörda är stränga, och kontrolleras noga. Det vore rimligt att myndigheterna själva lever upp till dessa stränga krav på samråd. Det är inte rimligt att tillföra nya krav på utredningar när en ansökan har lämnats in. Att kräva förbättringar av kvaliteten på begärda utredningar eller kompletteringar av gjorda utredningar om de inte lever upp till de krav som ställts på det inledande samrådet, är däremot rimligt.

Reglerna för samrådsprocessen mellan projektörer och myndigheter bör därför förändras så att den sker i dialog. Det kan ske genom att processen specificeras på följande vis. På ett första samrådsmöte presenterar projektören sin projektidé och förslag på miljökonsekvensbeskrivningens omfattning och innehåll.Ett fortsatt samråd sker när tjänstemännen hunnit sätta sig in i materialet och bedöma vad som enligt deras mening krävs, senast en månad efter det första samrådet. Protokollet från detta fortsatta samråd är därefter bindande. Innan ansökan lämnas in hålls ytterligare ett samråd där en bedömning görs om det protokollförda punkterna ingår i ansökan, dvs. en avstämning.

Det är inget som hindrar att samrådsprocessen redan idag genomförs på beskrivet sätt, dock är det många länsstyrelser som inte går med på att föra någon dialog, och som kommer med tidigare icke nämnda utredningskrav i efterhand. Det är rimligt att kräva att myndigheterna lägger samma vikt på samråden med projektörer som det krävs av projektörer när det gäller samråd. Därför bör detta skrivas in i lagen.

En sådan dialog kommer att påskynda tillståndsprocesserna avsevärt, och även höja kvaliteten på de ansökningar och miljökonsekvensbeskrivningar som lämnas in för bedömning, vilket i sin tur påskyndar beslutsprocessen.

Vi yrkar därför att Klimatriksdagen kräver att vår riksdag beslutar:
Att krav på samråd i dialog skrivs in i miljöbalken
Att en förordning om den process som beskrivs ovan utfärdas.

Författare: Tore Wizelius och Affe Gustafsson
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *