Motion 49: Balanskrav på ett år för egenproducerad vindkraft

MOTION 49: Balanskrav på ett år för egenproducerad vindkraft.
Enligt Ellagen är el som produceras för ägarens egen förbrukning befriad från elskatt, även om den måste transiteras via elnätet till de fastigheter eller anläggningar där elen används. Denna möjlighet har under de senaste åren använt framför allt av kommunala fastighets- och bostadsbolag, som därmed har bidragit till en snabbare utbyggnad av vindkraft i Sverige.

Eftersom vindkraftens produktion varierar både under dagar, veckor, månader och år, och fastigheternas förbrukning varierar mellan dag och natt liksom med årstiderna, krävs en tolkning av lagen för att avgöra om elen som transiteras via nätet faktiskt också förbrukas av ägaren. När det blåser mycket exempelvis en sommarnatt när inga lampor är tända och förbrukningen i fastigheten är mycket låg, produceras betydligt mer el än som ägaren förbrukar. I många andra fall är det förstås tvärtom.

Frågan är alltså hur balansen mellan produktion och förbrukning ska beräknas. Detta anges inte i lagen. De elhandlare som håller reda på balansen har räknat balansen månadsvis. Varje månad ska alltså förbrukningen i ägarens fastighet vara större än vindkraftverkets produktion. All eventuell överproduktion av el går ut på nätet, men utan att ägaren får betalt för densamma, eller kan utnyttja den senare. Skatterättsnämnden fastslog att det enligt lagen om skatt på el (LSE), gäller att förbrukningen ska ske samtidigt med produktionen, men att Skatteverket inte kommer att kräva redovisningar kortare än en timme. Det innebär att balanskravet kortats ner från en praxis på en månad till en timme. Detta innebär i sin tur att andelen el från egen vindkraft som det är lönt för fastighetsbolag att investera i mer än halveras.

Den utbyggnad av vindkraft som kommunala bolag har stått för, tack vare denna el-skattebefrielse, har spelat en viktig roll för att jämna ut marknaden, där priser på el och certifikat varierar mycket kraftigt.

Samtidigt är det ur teknisk synpunkt fullkomligt likgiltigt om balansen räknas på timmar eller månad. Det bästa vore om balansen räknades per år.

Många länder har ett system med ”banking”, som innebär att nätet kan utnyttjas som ”bank” eller batteri (energilager), mot en viss avgift, för att jämna ut dessa svängningar i produktionen. Det är också bättre om regler bestäms av politiker, i stället för att tolkas av Skatteverket. Många investeringar har dessutom baserats på tidigare gällande praxis, vars kalkyler nu spricker.

Vi yrkar därför Klimatriksdagen framför till våra riksdagsmän att genast genomföra: Att Lagen om Skatt på Energi förtydligas och kravet på balans fastställs till ett år i stället för en timme för dem som producerar el för eget bruk som transiteras via elnätet. Att nätbolag som kompensation för ev extra kostnader för balanskraft, får ta ut en avgift för detta på motsvarande 2 öre/kWh.

Författare: Tore Wizelius  och Affe Gustafsson

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

2 tankar kring ”Motion 49: Balanskrav på ett år för egenproducerad vindkraft

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *