Motion 57: Ny internationell rättsordning

MOTION 57: Ny internationell rättsordning.

Yrkande
Vi vill att Klimatriksdagen ska framföra till de folkvalda och andra berörda
myndighetspersoner att Sverige genom EU, FN och alla andra tillgängliga
kanaler måste verka för att tillskapa en fungerande internationell rättsordning
med befogenhet och resurser att motverka de kortsiktiga och starka
privata/enskilda, nationella och internationella ekonomiska intressen som fått
alltför stort inflytande. En stor utmaning blir att kunna driva detta och ändå
behålla viktiga demokratiska institutioner och värderingar.

Bakgrund
En genomgång av vad forskare och samhällsanalytiker säger om tillståndet för
jorden och mänskligheten och om de hot och utmaningar världen står inför ger
skrämmande och alarmerande slutsatser. De två centrala systemen för vår
civilisations överlevnad, ekosystemet och det sociala systemet, hotas av
sammanbrott.

Klimatfrågan har kommit i fokus genom de nya rapporterna från FN:s
klimatpanel (IPCC) i sept. 2013 och mars 2014 och är kanske den mest akuta.
Men hoten är mycket mer omfattande och kan sammanfattas i fyra ömsesidigt
förstärkande kriser: Resurskrisen, miljökrisen (varav klimatkrisen är en viktig
del), den ekonomiska krisen samt solidaritets- och moralkrisen eller
värderingskrisen. IPCC:s rapport fastställer glasklart att det är mänskligt
agerande som är den viktiga orsaksfaktorn bakom den hotande uppvärmningen.
Likartade bedömningar gäller för de övriga krisområdena, de är resultat av
mänskliga beslut och mänskliga aktiviteter. Därför är kriserna möjliga att
påverka om kloka beslut och förändrade värdringar bygger på det bästa
tillgängliga kunskapsunderlaget. Och strategierna att möta dem politiskt,
ekonomiskt och värderingsmässigt är likartade och också beroende av varandra.
Därför måste alla de stora hoten mot mänsklighetens överlevnad mötas med en
samlad front.

Vi menar att en annan och hållbar värld inte bara är möjlig utan nödvändig och
att det brådskar, att det är sent på jorden.

Det räcker inte att förändringarna genomförs på lokal eller ens på nationell nivå.
Men internationella och globala organisationer har hittills visat sig oförmögna
att fatta beslut och genomföra tillräckligt kraftfulla och långsiktigt hållbara
förändringar. Och marknadskrafterna har ingen tradition och visar knappast
något intresse att hantera de långsiktiga frågorna och visar sitt
tillkortakommande inom alltfler områden.

Om misstro och resignation om att förändringar är möjliga sprider sig bland
människor kan det bli förödande. Men vi tror att politikerna underskattar den
kunskap och den beredskap och de värderingar som finns bland människor för
att vända på världen. Det är nödvändigt att det demokratiska systemet börjar
bilda opinion och visar sig förmöget att hantera vår tids stora ödesfrågor.

Framför allt måste de folkvalda verka för att få en ny ekonomisk världsordning
som kan fungera för rättvis fördelning och en långsiktigt hållbar användning av
resurserna. Politikerna måste också ta ledningen i ett arbete att ändra
värderingarna i samhället från att värdesätta enskild ekonomisk framgång, makt, berömmelse,
tävling och konkurrens till att främja solidaritet, medkännande, rättvisa, långsiktighet och
hushållning med jordens resurser.

Endast om vi får en ny ekonomisk världsordning, ändringar i grundläggande
värdesystem och en kraftfull demokratiskt global organisation förmår vi att
bemästra resurs- och klimatkriserna. Vi är medvetna om att det är en
utomordentligt krävande utmaning för de vetenskapliga, ekonomiska och
politiska systemen.
Men vad är alternativet?

Författare: Åsa Berge Sandgren, Hans Andersson, Ingemar Berglund, Lars-Olov
Brorson, Ingevi Fall, Sven Larsson, Lena Linder, Håkan Sternberg

 
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 57: Ny internationell rättsordning

  1. Bo G Eriksson

    Global organisation är mycket viktigt. Kan ni förtydliga vad ni menar med demokratisk. Skall in te envåldshärskare, som en del oljeproducenter, vara med?

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *