Motion 61: Rätt att ta med cykeln på tåget

MOTION 61: Rätt att ta med cykeln på tåget

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att det statliga
järnvägsbolaget SJ återgår till att tillåta passagerare att medha cykel på resan.

Så sent som 2007-2011 var det fortfarande möjligt att ta med sig cykeln på SJ:s tåg. Men i november
2011 beslöt man att dra in den möjligheten, och sedan 2012 har det endast varit möjligt att ta med sig
hopfällbara cyklar. Detta var ett både märkligt och dåligt beslut. I en tid då intresset för cykling såväl i
stad som på landsbygd ökar, och då alla alternativ till bilen och flyget som färdmedel behöver utvecklas i
kampen mot klimatutsläppen vore det istället naturligt att förenkla för passagerare att resa med cykeln
på tåget.

Den svenska järnvägen är avreglerad och olika bolag trafikerar landets järnvägssträckor. Det vore i
dagsläget svårt att lagstifta om att alla aktörer som utför tågtrafik måste garantera passagerare plats för
sin cykel. Men såsom en av de främsta aktörerna på marknaden borde statliga SJ gå före och tillse att det
finns särskilda utrymmen på deras tåg avsedda för cykelparkering. Eftersom det i förlängningen är det
svenska folket som är ägare av SJ, och riksdagen företräder det svenska folket, är det inte bara möjligt
utan också rimligt att riksdagen beslutar om vilka tjänster som SJ skall erbjuda folket. Att sedan SJ
konkurrerar på en utsatt marknad med små marginaler är givetvis ett problem, men staten kan som
ägare se till att det finns ekonomiska medel om det skulle behövas. Redan idag sker ett stort vinstuttag
från SJ till staten, som inte nödvändigtvis behöver vara så stort. Det finns faktiskt privata bolag, såsom
exempelvis det som idag trafikerar Öresund, som tillåter passagerare att medha cykel. Att det av folket
ägda järnvägsbolaget kan ordna samma service är det minsta man kan begära. Successivt kan sedan
andra aktörer på marknaden följa efter, när det blir mer och mer självklart att kombinera tåg och cykel
som färdmedel.

Under första halvan av förra seklet var fortfarande inte bilen var mans egendom, utan det som stod till
buds var i allmänhet cykel och tåg för resor inom landet. Trots att vägarna var sämre då var det vanligt
att man företog långa cykelfärder genom landsbygden. Många veckopendlade, kanske cyklade de från
bondgården de växt upp på till stationen, och tog sedan tåget till staden där de arbetade. Cykeln fick
man ta med, den behövdes ju också efter att man kommit fram. I vårt starkt bilpräglade samhälle ter sig
detta kanske gammaldags. Men av FN:s klimatrapporter att döma är det nödvändigt att minska
koldioxidutsläppen från bilar. I dagsläget saknas förnyelsebara bränslealternativ för hela den svenska
bilparken, och bilanvändningen i Sverige måste därför radikalt minska de kommande åren. Just nu växer
det upp en generation unga människor som inte ser bilen som en mänsklig rättighet eller som ett reellt
behov. I ljuset av den skada bilismen åsamkar har man ej samvete att köra bil annat än i nödfall. I
städerna – särskilt i storstäderna – märks en tydlig trend; ungdomar tar inte körkort och köper inte bil i
den utsträckning man gjorde förr. Också på landsbygden märks denna förändring, och där är ofta just
kombinationen av cykel och tåg det enda alternativet till bil för längre resor. Möjligheten att
veckopendla och göra längre resor inom landet genom att ta med cykeln på tåget kan vara just det som avgör om man klarar sig utan bil eller inte.

Det kan tyckas som om färre bilar på landsbygden skulle bli landsbygdens död. Och med det sätt på vilket
landsbygden ofta betraktas, d v s något som man åker förbi, riskerar det att bli så. Men, när vår ekonomi
behöver ställas om från den tillväxthetsande storstadsekonomin till en ekonomi mer baserad på
grundläggande behov och vad jorden ger förskjuts fokus naturligt från stad till landsbygd. Det är på
landsbygden det händer, det är därifrån maten kommer, och där måste människor ges förutsättningar
att leva hållbart, också när det gäller transporter och resor. Där är såväl cykeln som tåget avgörande.

Cykeln och tåget är landsbygdens framtid! Ge Sveriges folk förutsättningar att ta med cykeln på tåget!

Författare: Emil och Klara Molander

 
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 61: Rätt att ta med cykeln på tåget

  1. Inger Rosenberg

    Tack för en fantastisk motion!
    I Köpenhamn kan man dessutom ta med sig cykeln på pendeln gratis. ” Du åker gratis bara du tar med dig din cykel”, en helt annan inställning till cykelns betydelse.
    Tågen har vagnar i mitten av tågsetet som är vitmålade, för identifiering på långt håll. Dessa vagnar endast för cykeln och passageraren. Man går in ena vägen i vagnen och ut den andra för att minska tiden för på- och avstigning. Ett otroligt bra sysytem!

    Svara

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *