Motion 65: Utveckling av utbildningsprogram

Motion 65 har arbetats samman med motion 120 till motion 313

 

MOTION 65: Utveckling av utbildningsprogram

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att vi
snarast behöver utveckla utbildningsprogram för en mental omställning främst riktade till
politiker och beslutsfattare inom offentlig och privat sektor.

Bakgrund:
Alla fakta är tydliga och mängder av åtgärder skulle kunna sättas in omgående. Varför är vi då
så passiva inför den globala uppvärmningen? För att kunna styra bort från dagens ohållbara
utveckling behövs stora insatser på många olika områden men primärt krävs en förändring av
vårt beteende, för det är vår hjärna som har skapad den besvärliga situationen. Vi är vår hjärna.
Nu är det hög tid att sätta vår hjärna under lupp och öka vår kunskap om dess förmågor och
brister. Tack vare omfattande modern psykologisk och neuropsykologisk forskning vet idag
ganska mycket om basala mentala funktioner och vanliga tankefällor. Denna kunskap kan nu
användas i syfte att underlätta en mental omställning. Kunskapen visar varför klimatfrågan för
många inte upplevs som ett direkt hot, men kan även vägleda oss när frågan ska kommuniceras
mer effektivt och hur beslut ska utformas för att implementeras med framgång.
För mer information, se: Billy Larsson och Marta Cullberg Weston, Psykologtidningen 2013, nr 9.
–>Essä: Hur kan psykologisk kunskap bidra i klimatfrågan

Konkret förslag:
Tillsätt en arbetsgrupp som snarast utvecklar ett utbildningsprogram som utgår från modern
kunskap om hur vår hjärna fungerar när vi tolkar vår omvärld och ska fatta beslut . Programmet
bör innehålla följande delar:
1. Varför har vi så svårt att förstå klimatproblematiken?
2. Hur kan vi utforma en effektiv kommunikation i klimatfrågan?
3. Hur ska förslag till lösningar ”paketeras” för att vända utvecklingen?

Målgruppen för utbildningsprogrammet bör primärt omfatta politiker och beslutsfattare inom
offentlig och privat sektor. Delar av programmet kan även utformas som ett ”folkbildningspaket”
för skola och allmänheten. Arbetsgruppen bör ha tydliga kopplingar till bland annat
Naturvårdsverket, SMHI samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Förutom
representanter för dessa myndigheter bör gruppen omfatta expertis inom kognitiv
neurovetenskap, psykologi, beteendeekonomi, pedagogik och kommunikation.

Författare: Bo Franzén
Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *