Motion 79: Sveriges klimatmål

MOTION 79: Sveriges klimatmål

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att:

1) Sverige ska införa mål för 2030 om
   a)   att minska utsläppen av växthusgaser med minst 60 % jämfört med 1990
   b)   att minst 60 % av energianvändningen ska täckas av förnybar energi
   c)   minst 40 % lägre energianvändning än 2008 per BNP-krona

2) I svenska mål om växthusgasutsläpp ska alla utsläpp av växthusgaser i Sverige ingå.

3) Svenska mål om växthusgasutsläpp ska gälla utsläpp av växthusgaser i Sverige, inte utsläppsminskningar i andra länder.

4) Den svenska växtlighetens upptagande av koldioxid ska inte räknas in när det beräknas hur väl svenska mål om växthusgasutsläpp uppfylls.

 

Politiskt beslutade mål pekar ut riktningen och visar vad som sannolikt kommer att få fördelaktiga villkor och vad som förmodligen drabbas av högre kostnader. Den som investerar i t ex förnybar energi vill i första hand ha förutsägbara förhållanden som gör det lättare att bedöma framtida intäkter och lönsamhet. Långsiktiga mål ökar tryggheten i att satsa på lösningar som minskar klimatpåverkan.

Sverige har målen för 2020:
40 % lägre utsläpp av växthusgaser än 1990
50 % av energianvändningen ska täckas av förnybar energi.
20 % lägre energianvändning än 2008 per BNP-krona

Målet om växthusgaser (bl a koldioxid) gäller för utsläpp som inte ingår i EU:s system med utsläppsrätter, främst trafiken. En tredjedel av minskningen får uppnås genom åtgärder i andra länder. Det behövs mer långsiktiga mål som anger inriktningen för nästa årtionde och påskyndar omställningen till ett samhälle med låg klimatpåverkan. Det är oklart vilka mål EU kommer att ha och Sverige bör ha ambitiösa klimatmål oavsett vilka mål EU har.

Ett mål om växthusgasutsläpp bör omfatta alla utsläpp av växthusgaser inom Sverige och inga utsläpp utanför Sverige. Även de utsläpp som ingår i systemet med utsläppsrätter bör räknas in i målet. Utsläppsminskningar i andra länder ska inte räknas in även om de skett med hjälp av pengar från Sverige. Det finns förslag om att skogens upptag av koldioxid från luften ska tillgodoräknas när växthusgasutsläppen beräknas. Men målens syfte bör inte vara att med hjälp av räkneövningar slippa göra förändringar utan målen ska främja att vi genomför de stora åtgärder som behövs för att ställa om samhället till låg klimatpåverkan.

Författare: Dag Henning

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 79: Sveriges klimatmål

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *