Motion 80: Koldioxidskatt och utsläppsrättigheter

MOTION 80: Koldioxidskatt och utsläppsrätter

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att:

1) En hög koldioxidskatt bör finnas på all användning av fossila bränslen.

2) Koldioxidskatten på fossila bränslen som används till olika ändamål bör öka på ett stabilt och förutsägbart sätt.

3) Kostnaden för att släppa ut koldioxid som har utsläppsrätter ska vara lika stor som för andra koldioxidutsläpp.

4) Flygningar ska belastas med en koldioxidkostnad som motsvarar deras klimatpåverkan.

5) Sverige ska verka för att kostnaden för att släppa ut koldioxid ökar kraftigt i hela EU.

6) Sverige ska inte sälja eventuella framtida överskott av utsläppsrätter.

 

FN:s klimatpanel IPCC:s senaste rapport säger bl a att det behövs starkare styrmedel som påverkar konsumtionsvanor, teknikval och investeringar på sådana sätt att det minskar utsläppen av gaser som förstärker växthuseffekten och orsakar klimatförändringar. Styrmedel kan göra det dyrt att släppa ut växthusgaser (t ex koldioxid) och därmed göra det mer lönsamt att välja tekniker som ger låga eller inga utsläpp. Skatter och avgifter höjer priser och kan bl a minska användningen av fossila bränslen genom att företag och individer istället t ex genomför energieffektiviseringar och går över till förnybar energi. Inom hela EU måste företag nu ha utsläppsrätter för att få släppa ut koldioxid från el- och fjärrvärmeproduktion, tung industri och flygtransporter. Mängden utsläppsrätter är begränsad för att minska koldioxidutsläppen i EU. Men lågkonjunkturen har minskat industriproduktionen och därmed koldioxidutsläppen vilket har sänkt efterfrågan och därmed priset på utsläppsrätter kraftigt. Därför har utsläppsrätterna nu mycket liten påverkan på koldioxidutsläppen.

I Sverige finns nu energiskatt och koldioxidskatt på fossila bränslen. Men alla koldioxidutsläpp har inte lika hög skatt fast de påverkar klimatet lika mycket. Beskattningen av fossila bränslen beror på vad bränslet används till. Skatten är lägre för bl a industrier samt jord- och skogsbruk. Flygbränsle är t ex befriat från koldioxidskatt. Koldioxidskatten är också lägre för de utsläpp som har utsläppsrätter. Kostnaden för att släppa ut koldioxid bör vara densamma oavsett vad bränslet används till. En hög koldioxidkostnad stimulerar utvecklingen av klimatvänliga lösningar som kommer att efterfrågas i hela världen och kan skapa arbetstillfällen i Sverige. En sådan kraftfull klimatpolitik öppnar möjligheterna för nya företag att växa i Sverige. Investerare vill i första hand ha förutsägbara förhållanden. En långsiktigt bestämd ökning av koldioxidskatten ger en tydlig signal om vilka investeringar som kommer att löna sig.

Men eftersom kostnaden för vissa koldioxidutsläpp nu är mycket låg kan en plötslig höjning av koldioxidskatten få alltför stora konsekvenser för en del användare av fossila bränslen, t ex stora industrier. Kostnaden för att släppa ut koldioxid bör därför bli hög och lika för all användning av fossila bränslen först efter ett antal år. Till dess bör kostnaden stadigt öka från nuvarande nivå. De som använder fossila bränslen hinner då gå över till andra energikällor. Övergångstiden kan vara längst för fossilbränsleanvändning där de kortsiktiga alternativen kan ha större klimatpåverkan (t ex elproduktion i kraftvärmeverk) och där ett införande av fossilfria lösningar är extra komplicerade (t ex vissa industriprocesser). För koldioxidutsläpp som måste ha utsläppsrätter kan kostnaderna för utsläppsrätterna dras av från koldioxidskatten. Kostnaden för utsläpp av sådan koldioxid blir då lika stor som för andra koldioxidutsläpp. Avtal med andra länder kan anses förbjuda skatt på flygbränsle men Sverige bör snarast aktivt verka för att sådana hinder undanröjs. Till det har skett kan flyget beskattas genom t ex en skatt på starter och landningar som kan bero på flygningarnas längd.

Sverige bör verka för att kostnaden för koldioxidsläpp ska vara hög inom hela EU, t ex genom att systemet med utsläppsrätter fortsätter med ett kraftigt och stadigt minskande antal utsläppsrätter under 2020-talet. Hög koldioxidskatt i Sverige kan leda till att färre utsläppsrätter behövs i Sverige. Sverige sålde förra året ett överskott av utsläppsrätter. Hade Sverige inte sålt utsläppsrätterna hade motsvarande koldioxidutsläpp undvikits. Det får inte upprepas.

 

Författare: Dag Henning

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 80: Koldioxidskatt och utsläppsrättigheter

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *