Motion 95: Lag som kräver att regering och riksdag tar långsiktigt hållbara beslut

MOTION 95: Lag som kräver att regering och riksdag tar långsiktigt hållbara beslut

 

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda att riksdagen bör besluta om en
lag som främjar långsiktigt planerande och långsiktig samhällsomställning för att Sverige
fortsättningsvis bland annat ska vara klimatneutralt. Denna lag skall även förbjuda beslut som
kan påverka kommande generationer eller andra arter negativt och den skall vara ett steg i att
förhindra ecocide – ekomord (fri övers.), dvs en storskalig miljöförstöring som är omöjlig att
återställa.

Flera mål om långsiktig hållbarhet har satts upp i Sverige men få av dessa har nåtts eftersom målen inte implementeras i lag. Det får till följd att utsläpp av växthusgaser, giftspridning, utrotning av arter etc inte kommer att hejdas, vilket i sin tur leder till stora negativa konsekvenser för samhället, dels ekonomiskt, men främst socialt och ekologiskt. Så som det ser ut nu lämpar regeringen över problemen på kommande generationer att lösa.

En samhällsomställning kan emellertid ta decennier att genomföra. Beslutsfattare byts ut mycket snabbare än så och de slipper därmed ta ansvar för den politik de fört.Regeringen är ansvarig inför riksdagen men borde också vara ansvarig inför en lag som försäkrar att regeringen arbetar långsiktigt med samhällsplanering, omställning och naturvård, oavsett hur länge den sitter vid makten. Att utföra s k ecocide – genom att med lagar och åtgärder främja miljöfarliga verksamheter som ger utsläpp eller andra oreparabla omfattande ekosystemförändringar – skall vara förbjudet.

Regeringen förfogar över den verkställande makten och har i uppdrag att föreslå lagar samt sköta Sveriges finanser och välfärd. Regeringens handlande får konsekvenser för kommande generationers livsmöjligheter – för klimatet, djur- och växtlivet, vattenkvalitet m.m. Därför behöver Sverige en lag som gör regeringen ansvarig för miljökonsekvenserna av dess maktinnehav.

Ecocide
Beslut som innebär negativa konsekvenser, som ecocide (dvs storskalig miljöförstöring som inte går att ändras) skall vara förbjudna i den ovannämnda föreslagna lagen, som innebär förbud mot:
· Ökade utsläpp av växthusgaser (till följd av slopade eller bristfälliga styrmedel, ex miljöskatter),
· Artutrotning (ex till följd av att miljömål inte implementeras i lag, eller genom att resurser inte
skjuts till),
· Satsningar på miljöfarlig infrastruktur där miljövänliga alternativ finns.

Om regeringen utför ecocide måste dess representanter straffas. Straffet skall vara så högt att regeringsledamöterna skall känna att de inte kan tjäna på att bryta sin plikt gentemot samhället och ekosystemen.

Kritik
Den lag som här föreslås kommer att möta hård kritik från näringslivet, men dagens situation kan liknas vid en krigssituation, där mycket av det som sker i det moderna globala samhället kan liknas vid konstant krigföring mot naturen. Vi måste ställa om om vi inte vill förlora viktiga fundamentala ekosystemtjänster och ha en oåterkallelig global klimatförändring vars påverkan på samhället är okänd. Penningfrågor är oviktiga jämfört med dessa miljökonsekvenser.

Alla skall ha tillgång till väl fungerande ekosystemtjänster och alla påverkas av ett förändrat klimat. Därför skall inte enskilda politiker ha rätt att med sin politik förstöra för samhället viktiga ekosystemtjänster eller riskera vårt samhälle med åtgärder som leder till ökade utsläpp.

Författare: Johan Moberg
 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *