Motion 18: Reducera de långa lastbilstransporterna

MOTION 18: Reducera de långa lastbilstransporterna

De långa lastbilstransporterna leder till en negativ miljö- och klimatpåverkan, såväl vad gäller dess stora energiförbrukning av fossila bränslen och ökade utsläpp som kravet på ständiga vägförbättringar på bekostnad av alternativa transportformer som tåg och båt.

Den tunga lastbilstrafikens kraftiga ökning de senaste åren beror i första hand på långväga transporter av främst matvaror från andra länder samt en ”slösaktig logistik” vid transporter av gods inom landet. Här finns det ett starkt behov av korrigeringar av godstransportrafiken, dels genom en översyn av företagens transportlogistik (och här då främst inom livsmedelshanteringen) och dels genom styrmedel i form av ”förebyggande” skattepålagor för långa lastbilstransporter.

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att tillsätta en utredning som har till uppgift att kartlägga nuvarande transportlogistik av främst matvaror inom landet – som underlag för förslag till förkortade transporter. Samt att därvid också pröva vilka effekter som en ”avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar” kan innebära för att minska de långa godstransporterna.

I min motivering till de ”onödiga” långa transporterna inom landet refererar jag till den upplevda vardagen. Här refererar jag till journalisten Carina Glenning från Corren, som har ”pryat” med en lastbilschaufför från Linköping och därmed upplevt märkliga transporter fram och tillbaka. Ur hennes rapport: ”I Sverige finns förutom alla centrallager så kallade lagerhotell dit varor körs, förvaras en tid och sedan hämtas. Kalaspuffar från Norrland körs ner till hotellet och några och några veckor senare körs de upp igen. Likadant med de kravodlade kålrötterna. Men de får bo på Icas lager i Helsingsborg innan de transporteras upp igen.”

Så valsas allt runt från de allt färre centrallager till lokala grossister och butiker. Många matvaror forslas hundratals mil inom landet innan de hamnar i butiken och hos kunden. Ett extremfall är Pågens bröd som från sin produktion i Malmö och Göteborg och sina få centrallager fraktar bröd genom hela landet.

En orsak till att det finns lönsamhet i de långa transporterna är att de är billiga i förhållande till att inrätta en närproduktion, flera lagerlokaler – och även till andra transportmedel som tåg i kombination med lastbilsutkörning.

Min argumentering för att utreda effekterna av en ”avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar” har jag delvis hämtat från Miljöpartiets motion 2012/13: Sk437 i samma ärende.

De bör syfta till följande mål för att minska slitaget och förbättra trafikmiljön på våra vägar samt bidra till minskade klimatutsläpp:

  • Att optimera lastbilstransporterna i relation till andra transportslag, som exempelvis sjöfart och järnväg, men det handlar också om att optimera transporterna i förhållande till klimatet och miljön.
  • Att skapa rättvisare konkurrensvillkor för svenska åkerier som idag drabbas av otillbörlig konkurrens från utländska åkerier som kör på svenska vägar till betydligt lägre kostnader än de svenska åkerierna.
  • Att minska växthusgaser som kommer från transportsektorn, inte minst från tunga lastbilstrasporter som idag ökar stadigt.
  • Att minska oljeberoendet för transportsektorn, där cirka 94 procent av den tillförda energin kommer från fossila bränslen.
  • Att söka en anpassning till en positiv ut veckling i Europa, där Schweiz, Österrike, Tyskland, Tjeckien och Slovakien redan har infört avståndsbaserade vägavgifter – och andra länder är på väg…
  • Att minskad lastbilstrafik minskar antalet olyckor, där de idag står för 19 procent.
  • Att lägga en grund för mindre behov av underhåll av vägarna, vilket skulle frigöra resurser till andra prioriterade åtgärder.
  • Att åstadkomma en korrekt prissättning av transporter av gods med avseende på energiförbrukning, krav på vägförbättringar och klimathotande utsläpp.

 

Mot bakgrund av tidigare motioner och utredningar i ämnet vill jag alltså att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att tillsätta en utredning som har till uppgift att kartlägga nuvarande transportlogistik av främst matvaror inom landet –som underlag för förslag till förkortade lastbilstransporter. Samt att därvid också pröva vilka effekter som en ”avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar” kan innebära för att minska de långa godstransporterna.

 

Lästips:

  • Här kan du läsa riksdagens rapport om tillsynen av yrkesmässiga godstransporter 2011/2012.

 

 

Författare:
Lars-Ola Johansson

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *