Motion 4: Kärnkraftsavveckling för ett klimatsäkert samhälle

MOTION 4: Kärnkraftsavveckling för ett klimatsäkert samhälle

Jag vill att Klimatriksdagen framför till Sveriges folkvalda och andra berörda att de fastslår nödvändigheten av
att snarast avveckla kärnkraften och ersätta den med förnybar energi och energieffektivisering.

Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen vill se en avveckling av all icke förnybar energi. Där ingår,
förutom kärnkraft, även fossilt bränsle av olika slag. Icke förnybar energi är inte en framkomlig väg om vi
ska klara av klimatmålen och få ett miljömässigt hållbart samhälle.
Energibolagen sprider tyvärr gärna desinformation om kärnkraften och hävdar att den är en framkomlig
väg i omställningen till förnybar energi. Jag vill därför räta ut några frågetecken genom den här
motionen.

Kärnkraft är en energikälla som avger betydande mängder koldioxid och förstör miljön i alla sina led.
Från uranbrytningen – där resultatet blir en natur som är förstörd för all framtid med fula dagbrott,
förgiftat grundvatten och en miljö som är ogästvänlig – till avfallet, som kommer att vara farligt i minst
100 000 år och vars förvaring ännu inte fått någon lösning.

Kärnkraften innebär stora risker under transporterna och under drift – där det dagligen släpps ut små,
små mängder radioaktiva ämnen. Härigenom ökar aktiviteten av främst krypton-85 i atmosfären, vilket
av många forskare sätts i samband med påverkan på klimatet.

Avfallet finns i många olika former och bland annat smälts radioaktiva metaller ner och blandas ut med
ren metall tills strålningsvärdena underskrider gränsvärdena; de friklassas. Vad som sedan händer med
dessa metaller vet ingen eftersom informationen om det är sekretessbelagt, men vi kan konstatera att
jordklotet har en ändlig mängd metaller och att en allt större del av dem nu blir radioaktiva.

Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen förespråkar därför en energiproduktion som är helt och
hållet baserad på förnybar energi.

Jag yrkar därför att Klimatriksdagen framför till de folkvalda att endast förnybar energi är långsiktigt
hållbar och att kärnkraften inte ska ses som en klimat- och miljömässigt godkänd energikälla samt att
de folkvalda snarast beslutar att avveckla kärnkraften och ersätta den med energieffektivisering och
förnybar energi.

Författare: Petra Modée, ordförande för Folkkampanjen mot kärnkraft-kärnvapen.

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

23 tankar kring ”Motion 4: Kärnkraftsavveckling för ett klimatsäkert samhälle

 1. Karin Stenholm

  Jag håller absolut med om att kärnkraften borde avvecklas. Jag undrar dock på vilket sätt kärnkraften är koldioxidkrävande? Kan någon förklara, för det här känns som en brist i min allmänbildning…

  Svara
 2. Bengt Ragnemalm

  Vid byggande av ett kraftverk, helt oavsett energislag som verket sedan kommer att utnyttja, (sol, vind, uran, kol, olja, vatten) så går det åt energi. Det handlar om materialutvinning, transporter, materialförädling och byggande. I dagsläget är den energin till stor del fossil. Sedan när verket är klart tillkommer beroende på energislag ytterligare energi i form av brytning och transport av energivaran till verkets drift. Till vind, sol och vatten behövs ingen energi för driften. Kort sagt kan man gott utesluta energibehovet för byggande av ett verk eftersom det är ganska lika för alla typer och de inbördes skillnaderna är små jämfört med energiåtgången och klimatpåverkan för driften.

  Svara
 3. Eva Gustavsson

  Petra: Kan du utveckla det där med krypton-85 lite mer, gärna med någon källhänvisning?

  Svara
 4. Lars-Erik Andervad

  Till Micke vK vill jag framhålla följande. Enligt en debattartikel i DI 140209 ökade den förnyelsebara elproduktionen i Tyskland med 110 Twh 2000 – 1013. Samtidigt minskade produktionen från kärnkraften med 73 Twh. Fossil elkraft minskade också men tysk kolkraft konkurrerade ut gaskraft i grannländerna. Problemet är kortsiktigt att det blivit för billigt att släppa ut CO2 eftersom handelssystemet med utsläppsrätter kollapsat. Alla är nu ense om att kostnaderna måste öka för dessa utsläpp och det borde ske snarast möjligt. Därigenom skulle även produktionen av förnyelsebar el stimuleras ytterligare.

  Redan nu är kostnaderna för ny kärnkraft större än för vindkraft och tiden talar för att kärnkraften av rent ekonomiska skäl inte är hållbar. Citygroup studerade 2009 sex pågående byggnationer av kärnkraftverk och kom då fram till en beräknad kostnad på 64 – 69 öre/kwh. Kostnaderna för ny vindkraft beräknades till 56 – 65 öre/kwh. Kostnaderna för kärnkraften blir allt större samtidigt som kostnaderna för förnyelsebar energi minskar. I England har staten fått garantera ett pris på 1 kr/kwh för en planerad reaktor. Kostnaderna för Fukushimakatastrofen kan komma att uppgå till 1000 miljarder kr vilket uteslutande kommer att drabba japanska skattebetalare. Förutom de ekonomiska skälen finns alla andra skäl att avveckla kärnkraften. Se t.ex SNF 2014-01-31 Finn fem fel på kärnkraften.

  Svara
  1. Micke vK

   Hej Lars-Erik!
   Siffran för det totala ”förnybara” är irrelevant för klimatet – i den ingår en stor andel klimatfarlig biomassa (https://www.rspb.org.uk/Images/biomass_report_tcm9-326672.pdf). Tyskland utsläpp per TWh energi var i princip densamma 2000 och 2011 (https://www.iea.org/statistics/statisticssearch/report/?&country=GERMANY&year=2000&product=Indicators), och då är ändå den expanderade biomassan oräknad.
   Trots att Tyskland har en av EU:s smutsigare elsektorer har de inte använt sina satsningar på sol och vind för klimatet, utan istället till att stänga kärnkraft. Det är helt oförsvarbart IMHO. Hittills har jag inte träffat någon som uttryckligt vill försvara den prioriteringen, och det är därför jag ställde frågan här.

   Svara
  2. Micke vK

   Skulle världen bestämma sig för att stänga det fossila, 82 procent av världens energi, skulle i princip all annan energiproduktion vara lönsam. Frågan skulle inte vara vind, sol eller kärnkraft, utan i vilken takt vi kan bygga alla tre. Även om hela världen skulle bygga lika mycket vind och sol som Tyskland per person, skulle det ta över 100 år att ersätta det fossila (https://thebreakthrough.org/index.php/programs/energy-and-climate/nuclear-has-scaled-far-more-rapidly-than-renewables/). Det räcker inte. En sån strategi skulle också snart springa in i problem med att hitta tillräckligt med reglerande, lågutsläppande energi.
   Att SNF år 2014 kan ge ut en rapport om kärnkraften som överhuvudtaget inte nämner kopplingen till klimatfrågan är ett starkt tecken på att nånting inte står rätt till i kärnkraftsmotståndet. Jag är väldigt tacksam att den här klimatriksdagen arrangeras!

   Svara
 5. Micke vK

  En sista sak: Storbritanniens garanterade priser till kärnkraften är lägre än till alla former av sol- och vindkraft, trots att de senare ger ett sämre, intermittent elflöde. Det är nu inte helt lätt att jämföra: det finns många faktorer att ta hänsyn till och det slutar i äpplen och päron hur man än gör. De verkliga kostnader som överskuggar allt annat syns i klimatförändringarna.

  Svara
 6. Lars-Erik Andervad

  Hej Micke vK! Tyskland är onekligen ett intressant land att diskutera när det gäller energiomställning. Lyckas tyskarna med deras befolkningstäthet och dåliga förhållanden för förnyelsebar energi (förutom solenergi) ställa om till nollutsläpp av CO2 och samtidigt stänga kärnkraften inser alla att det är en jämförelsevis enkel uppgift för oss med vår stora andel vattenkraft. Det verkar som att tyskarna hittills klarat uppgiften bra. Går man in på den hemsida du hänvisar till hos IEA framgår det att utsläppen av CO2 i Tyskland minskat från 10,04 t/cap 2000 till 9,14 t/cap 2011. I Sverige är motsvarande siffror 5,95 resp 4,75. Vad är det som talar för att tyskarna använder sin biomassa mera oansvarigt än andra länder? De ligger i framkanten i Europa beträffande biotopskydd. Finns det något som talar för att tyskarna hugger ner skog utan att plantera nytt?

  Beträffande SNF:s rapport Finn fem fel på kärnkraften bör man läsa den parallellt med rapporten Dags att välja framtidens energisystem, 2012, Anna Wolf. Där refereras till sju olika studier på energiomställning till 2030 eller 2050 i kombination med kärnkraftsavveckling. Det är nog ingen tvekan om att det är möjligt att klara denna utmaning redan med dagens teknik. Som exempel kan nämnas att Öland redan idag producerar vindkraft som täcker öns behov av el.

  Beträffande Fukushimakatastrofen kan ingen idag uppskatta vilka de långsiktliga skadorna och kostnaderna kommer att bli. Är det klokt att bygga nya anläggningar där konsekvenserna vid olyckor kan bli så katastrofala? För övrigt blir det spännande att se hur japanerna kommer att göra med sin kärnkraft.

  Svara
  1. Micke vK

   Hej igen! Stort tack för tipset, ser fram emot att läsa rapporten i sin helhet. Visst är det säkert möjligt för Sverige att köra på den planen, men vi kan och borde ha betydligt högre ambitioner i klimatomställningen än så IMHO. Så här ser klimatfördelarna ut med en ny generation kärnkraftsverk ut, vad jag kan se: 1. potentiellt högre elexport, 2. större möjligheter att låta ut vår vattenkrafts reglerförmåga så att t ex Tyskland blir mindre beroende av fossil reglering, 3. möjlighet att ersätta industrins användning av koks m.m. med elektricitet, 4. möjlighet att ersätta stora mängder fossila bränslen och biomassa i värmeproduktionen med värme från kärnkraft, 5. ge tekniskt stöd åt alla de länder som inte har den sortens hållbara reglerförmåga Sverige har, 6. sist men inte minst: minska förbrukningen av biomassa i Sverige.

   Det minskade behovet av biomassa kan användas på flera sätt, som alla skulle betyda mycket för klimatet: större ytor av skyddad skog, hårdare regler för avverkning, större mängder kol som tas ur cirkulation istället för att eldas, export av pellets m.m. till länder där de kan ersätta kol. Jag begriper faktiskt inte riktigt hur SNF tänker kring att expandera förbrukningen av bioenergi kraftigt: var ska den biomassan tas ifrån egentligen?

   Det ska bli intressant att se vad IPCC skriver om biomassa i övermorgon. Jag tror inte Tyskland är sämre än någon annan. Det finns däremot så mycket som tyder på att bioenergin redan idag ofta är direkt klimatfarlig att det verkar viktigt att stanna upp och se efter vad vi håller på med innan vi expanderar mer.

   Svara
  2. Micke vK

   Tysklands insatser i energibesparingen verkar tappra och väl värda att ta efter, men det motsäger inte att deras linje i elproduktionen är helt ohållbar från ett klimatperspektiv. De siffror du tar upp är ju irrelevanta för att utvärda elproduktionen. Deras utsläpp där är fem gånger högre än Frankrikes och kommer inte sjunka så länge de istället ersätter kärnkraft (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/co2-electricity-g-per-kwh). De planerar för 20 procent fossilt fortfarande 2050, vilket skulle vara 2-5 gånger högre utsläpp per TWh i elproduktionen än vad Sverige har redan idag. Det håller inte!

   Framförallt blir jag på allvar lite rädd över hur svårt många i övrigt klimatengagerade har för att slå fast detta enkla: att det är oförsvarligt av dem att stänga kärnkraft före kol.

   Svara
 7. Lars-Erik Andervad

  Till Micke vK. Jag läste idag på IEA:s hemsida att de beräknar att världens behov av energi kommer att minska från 82 % idag till 75 % 2035. Denna utveckling är inte hållbar men det belyser vilka gigantiska utmaningar mänskligheten står inför. Beträffande bioenergin måste den användas med varsamhet. Två områden som kan utvecklas gäller produktion av biogas och gröngödsling vid odling. Jag använder själv gräsklipp för täckodling med gott resultat. Du har rätt i att vi måste se till hela Europas energiförsörjning när vi diskuterar Sveriges energibalans. Du har rätt i att potentialen för vattenkraft som reglerkraft måste användas för hela Europas behov. Nya möjligheter att distribuera el över långa avstånd utan nämnvärda energiförluster öppnar även upp för ny elproduktion. Redan idag är det tekniskt möjligt att bygga soldrivna elkraftverk i Afrika eller Sydeuropa som skulle klara allt vård elbehov. Solen ger ju 5000 gånger så mycket energi, som vi behöver globalt. Det räcker med 10 solcellspaneler per person för att förse världen med el. Här ligger en del av lösningen för att förse världen med både el och värme. Därmed skulle vi på köpet få en lokal produktion, som minskar sårbarheten och genererar många arbetstillfällen.

  Jag kan hålla med om att vi inte ska avveckla kärnkraften i förtid. Däremot verkar det inte klokt att satsa på ny kärnkraft för närvarande.

  Svara
 8. Stefan Johansson

  Att ni/vi inte satsar ”Torium” istället för som nu Uran som kärnbränsle. det är ju rent vansinne det som vi nu håller på med.. att använda Uran ,istället för en mycket säkrare energikälla som Torium är.!
  lite information om vad Torium är för den novise kommer här..

  Ett vetenskapsradioprogram ställde frågan, är torium lösningen på våra energiproblem?
  https://gunnarlittmarck.blogspot.se/2012/05/ett-vetenskapsradioprogram-stallde.html

  https://www.fz.se/forum/allmant-snack/liquid-fluoride-thorium-reactor-framtidens-karnkraft-205856

  Svara
 9. Michael Karnerfors

  Att avveckla kärnkraften för att rädda klimatet är som att skjuta en akut sjuk patient i huvudet med hagelbössa för att rädda dennes liv.

  I ett livscykelperspektiv har Svensk kärnkraft lägst mängd klimatfarliga utsläpp per producerad kWh. Källa: https://corporate.vattenfall.com/Global/corporate/sustainability/doc/livscykelanalys.pdf

  Och vad gäller påståendet att utsläpp av Krypton bidrar till växthuseffekten så är det fantasier. Eftersom Krypton är en mono-atomisk gas så är det inte fysiskt möjligt för den att interagera med infraröd strålning och därför bidrar den inte till växthuseffekten.

  Jag uppmanar alla att beakta att författaren av denna motion tillhör en opinionsgrupp – FmKK – som har kärnkraftens avveckling som främsta mål… inte klimatets väl.

  Noteras bör då även att undertecknad av denna kommentar är medlem av en grupp som vill fortsätta ha kärnkraft i Sverige och i Världen… denna grupp är det oberoende nätverket Nuclear Power Yes Please. Vi har dock INTE själva kärnkraften utan de positiva effekter som kärnkraften medför som våra främsta mål.

  Den dag Sverige är fossilfritt kan vi börja avveckla vår kärnkraft. Tills dess är det rent ut sagt idioti – ur ett klimatperspektiv – att avveckla eller hindra nybyggnad av Svensk kärnkraft.

  Denna motion bör inte bifallas.

  Svara
 10. Eva

  Eftersom vindkraft och solel konkurrerar med kärnkraften med både förnybarhet, mindre risker och numera dessutom med lägre pris så finns det väl ingen anledning att krama kärnkraft för kärnkraftens skull.

  Svara
 11. Petra

  Sent omsider har jag sett det kommentarsfält som min motion har orsakat. Roligt att den väcker åsikter. Jag hoppas att alla kan vara överens om att kärnkraften bygger på en ändlig resurs – uran – och att den därmed inte kan klassas in bland de förnybara energikällorna. Förutom det så ger kärnkraften upphov till stora miljökatastrofer – i alla led. Uranbrytningen – som ingen vill ha i Sverige, men vi ska ha kärnkraft …? Alla inser att uranbrytning är potentiella miljöfaror. Därför vill ingen ha den på sin bakgård. Då borde vi ha moral nog att säga nej tack till kärnkraften också. För varför ska andra lida för att jag ska ha det varmt och bekvämt? Vid anrikningen och bearbetningen slaskas det också med uranslagg och hex. Det kan vara intressant att veta att det utanför Västerås finns en soptipp med en massa radioaktivt avfall. Ingen har kontrollansvaret (https://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article3641545.ece). I energidiskussionen måste vi våga tala om miljögifterna. Där är kärnkraften en stor bov som kommer orsaka många människors död och sjukdom i framtiden. Cancern tar som bekant ca 30 år för att växa.
  Istället för att prata om kärnkraft som ett måste för att klara klimatet bör vi diskutera energieffektiviseringar! Det blev ett lite splittrat inlägg det här, men jag är på språng och får väl anledning att återkomma i ämnet.

  Svara
  1. tillfalligheter

   Uranbrytning är miljöskandal, anlagd, inte potentiell. I avfallet finns alla urans sönderfallsöämnen kvar, De lämnas vid gruvorna, borde förvaras evigt i stängda kärl, men vem har då med det. Ingen märker ju ändåa att det strålar.
   Radium i avfallet, 1 gram radiumger 1 curie, dvs 37000000000 Bq. Radium kan ersätta kalcium i näringskedjan, fastnar i skelettet t ex. De dagliga utsläppen av Cesium ska inte försummas. Tjernobylbarn föds nya, Vitryssland hårdas drabbat efter Tjernobyl.

   Svara
 12. Michael Karnerfors

  @Petra: ”kärnkraften bygger på en ändlig resurs – uran – och att den därmed inte kan klassas in bland de förnybara energikällorna”. Och vad är problemet? Klimatet behöver FOSSILFRIA energikällor. Visst, de förnybara energikällorna är fossilfria…. och så är även kärnkraften.

  ”Alla inser att uranbrytning är potentiella miljöfaror”. All GRUVBRYTNING är en potentiell miljöfara. Vilken kraftkälla du än brygger så kräver den gruvbrytning. Vindkraft kräver gruvbrytning. Solkraft kräver gruvbrytning. Och när man jämför de fossilfria kraftkällorna så kräver kärnkraft MINST mängd mineral för att producera en given mängd energi. Klicka på mitt namn för att se diagrammet som visar detta. Till det diagrammet tillkommer för kärnkraft 1 ton anrikat uran / 7 ton oanrikat.

  Svara
  1. tillfalligheter

   Michael, har du inget lärt om kärnkraftens avfall efter alla dessa år. Cesiumsläpps ut dagligen, Thenobylbarn föds nya, de måste då och då vistas på platser med mindre cesium i maten. Vitrysslamnd har områden avstängda för alltid. Tillverkningen av bränsle till reaktorerna drar ganska mycket fossil energi om än något mindre än kol och olja. Utsläppsrättigheter för CO2 för detta sker mestadels i andra länder, men även vid landsvägstransporter i Sverige. Kopplas kanske inte till känkraft? Renarna i norra Jämtland måst fortfarande stödutfodras för att minska Bq i köttet inför slakten. Matar du fortfarande dina barn med cesium?
   Av en tilfällighet skrevs detta av Diana.

   Svara
 13. brittakahanpaa

  Säg ja till motionen!
  Allt levande är bra på att reparera skador som t.ex. mutationer, men vårt immunsystem är begränsat. Nu ska cancern öka med 70%. Vilka politiker tillåter denna ökning? Ska inte politiker skydda oss mot giftig strålning och andra miljögifter?
  Grundstrålningen har fördubblats på grund av alla utsläpp, medan vårt immunförsvar inte ökat.
  Strålning+miljögifter+mikrober samarbetar och ger mutationer.
  För 20 år sedan muterade den ofarliga almsvampen, som nu dödar almar.
  Nu har man upptäckt att den snälla asksvampen också muterat och börjat utrota askarna.
  Om mutationerna ökar i snabbare takt än växter, djur och människor hinner anpassa sig till, kommer vi att dö ut.
  Olyckor kommer alltid att ske. Vi tål inte fler radioaktiva utsläpp.

  Våra sjöar och hav fungerar som termosar. En mycket stor del av kärnkraftens energi värmer haven. Varmare hav påverkar klimatet.

  Hälften av det dödliga radioaktiva kärnavfallet är kvar i koncentrerad form när solen slocknar. Är det vår moraliska plikt att se till, och ge kommande generationer resurser, att reparera kärnavfallskapslarna kontinuerligt, så att inte dödliga nukleider läcker ut?

  Svara
 14. @ArvidssonJ82

  Denna motion måste stoppas för miljön och mänsklighetens bästa!
  Missuppfattningarna och anti-propagandan som sprids om strålning, risker, avfall och bränsletillgång är bekymrande och kontraproduktiva.
  De som tror att radioaktivitet från normal drift eller någon av de två avlägsna olyckor som inträffat är farlig borde studera vad den verkliga bakgrundsstrålningen från rymden, radioaktiva ämnen i berggrunden och radon är kring deras egna hem innan de drar några slutsatser av några mätningar. Ingen skulle kunna leva på denna jord och det var så farligt som det påstås i en del anti-kretsar. https://corporate.vattenfall.se/om-energi/el-och-varmeproduktion/karnkraft/joniserande-stralning/stralning-finns-overallt/

  Den nu konventionella kärnkraften ska på sikt läggas ner, helt klart. Det kommer alternativa reaktorer som kommer att lösa energiproblemet, bränsleproblemet, avfallsproblemet och riskproblemet. Men vi måste satsa på utveckling av dessa alternativ NU om vi ska kunna få bukt med fossila bränslen i tid. Förnyelsebart hjälper på vägen men kommer inte räcka. Enligt International Energy Agency uppgick 2011 elproduktionen i världen från kol, gas och olja till över 15PWh(!) eller motsvarande 500000 vindkraftverk av bästa modell på bästa placering (30GWh / år enligt Havsvind.se). Nya reaktorer kan lösa flera stora problem som att t.ex. placeras där de behövs (t.ex. för att avsalta vatten i torra havsnära regioner) samt att omvandla vårt kärnavfall till energi i många generationer framåt samtidigt som de förkorta lagringstider en faktor tusen för avfallet. Vi kan alltså omvandla våra barns börda till deras största tillgång!

  Svara
 15. Klas2k

  Intressant det där om Uranbrytning: Det är alltså bättre att lägga uranet som biprodukt i gigantiska lakdammar än att ta tillvara det när man ändå bryter tex koppar som idag ?

  Svara

Lämna ett svar till Micke vK Avbryt svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *