Motion 9: Nolltillväxt

Motion 9 har arbetats samman med motionerna 84 och 116 till motion 301

 

MOTION 9: Nolltillväxt

Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att regeringen bör inleda utredningar och forskning om hur Sverige kan uppnå nolltillväxt på ett balanserat sätt som inte äventyrar stabiliteten i samhället och på arbetsmarknaden, samt fatta ett principbeslut att nolltillväxt är ett mål för samhällsutvecklingen.


Klimatproblem

Evig procentuell tillväxt är en matematisk omöjlighet med tanke på att jordens resurser är begränsade. Det innebär en exponentiell tillväxtkurva som vid någon tidpunkt förr eller senare kommer att gå i princip rakt upp med en oerhört snabb ökning av tillväxten. Jämför med
lämmeltågen där mängden lämlar ökar explosionsartat – för att därefter kollapsa till en mycket låg nivå.

Eftersom jorden har begränsade resurser kommer vi ofrånkomligen till en kollaps om vi inte får den ekonomiska tillväxten med tillhörande uttag av naturresurser att plana ut i tid. Alldeles speciellt gäller detta jordens energiresurser. Den förnybara energin blir tillgänglig för oss i ett jämnt flöde som inte kan ökas utöver vissa gränser. Den fossila energin kommer att ta slut eller bli mycket dyr att utvinna och framför allt kommer den att rubba den känsliga klimatbalansen på jorden. Även den nukleära energin släpper enligt uppgift ut en hel del koldioxid och medför även andra problem.


Motivering och bakgrund

Takten i resursuttaget från jorden är större än takten för återskapandet. För att hålla tillväxttakten och konsumtionen uppe gör vi nu av med mer än de resurser som nyskapas varje år på jorden – de tar slut långt innan året är slut. Och för att hålla systemet igång tar vi ut icke förnybara resurser i snabb takt. Detta är naturligtvis inte hållbart i längden och speciellt när det gäller energi och fossila energikällor skapar det klimatförändringar som äventyrar människans möjligheter till välfärd och kanske även hela vår existens på jorden.

Ett forskningsprojekt som leds av KTH har inletts under vintern 2013/2014, i vilket tre olika tillväxtscenarier studeras: negativ tillväxt, nolltillväxt och låg tillväxt. Scenarierna utvecklas för fyra områden: byggsektorn, välfärd, transporter och vardagsliv. Det här är ett lovvärt initiativ som dock får ses som en inledande insats på vägen mot ett hållbart samhälle.


Möjliga invändningar

Det framförs ibland att vi har tillväxten att tacka för arbetstillfällen och en sund ekonomi. Men en ekonomi som bygger på att kapitalet (våra naturresurser) förbrukas i snabb takt är mycket osund. Om vi nöjer oss med att ta ut avkastningen, det vill säga de resurser som förnyas löpande, kan vi istället bygga en hållbar framtid.


Avslutning

Matematikens lagar innebär att procentuell tillväxt efter en viss tid medför en mycket stark uppgång, tillväxtkurvan viker av rakt upp, och sedan kommer oundvikligen – på grund av den faktiska begränsningen av livsutrymme och resurser – en påföljande utplaning eller i värsta fall kollaps, det vill säga en stark nedgång. Detta gäller alla tillväxtprocesser, även ekonomisk sådan i samhället. Därför har vi inget val, vi måste hitta en balans mellan mänskliga aktiviteter och kraven på hänsyn till naturens förutsättningar.

 

Författare:
Eva Gustavsson

 

Vad tycker du? Kommentera förslaget här nedanför!

Klicka här för att skriva ut sidan.

Läs mer om motionerna här.

1 tanke kring ”Motion 9: Nolltillväxt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *