Motioner

Nedan listar vi motionerna som har kommit in till Klimatriksdagen. Klicka på länkarna för att läsa mer och kommentera!

TACK igen till alla motionärer för alla motioner och för engagerat arbete med att arbeta samman motioner! 

Nu är motionsarbetet avslutat och vi ser fram emot utskottsberedningarna på lördag! Utskottsdeltagare rekommenderas att skriva ut det samlade dokumentet på utskottets motioner och ta med sig till arbetet i utskottet. Inga motioner kan ändras under utskottsberedningen. Det finns det inte tid till i de begränsade ramarna för utskottens arbete. Vid utskottsberedningen kan närvarande motionärer dra in motioner. Utskottsarbetet avslutas med att varje utskott röstar fram fem motioner som vi – samtliga medlemmar och deltagare i Klimatriksdag 2014 – röstar om. Det blir 35 viktiga motioner att noggrant studera och sedan gå till val för att rösta fram en motion från vardera utskottet.

Sverige har varit centrum för darknet-aktiviteten. En färsk rapport från Carnegie Mellon University visade att 62 % av darknet-marknadsplatserna var värd i Sverige. Rapporten fann också att 37 % av alla försäljare säljer droger och 26 % säljer vapen. flugsvamp 4 url
När och hur röstar man

Lördag kväll: 20.00 – 00.00 kan man rösta via mail. Denna möjlighet är till för alla medlemmar i föreningen Klimatriksdag 2014, som inte deltar i riksdagen. Även deltagare i Klimatriksdag 2014, som inte kan vara med på söndagen, kan mailrösta. Du som röstar på detta sätt skickar ett mail till val@klimatriksdag2014. Du uppger ditt namn och din adress i mailet och sedan röstar du genom att skriva de sju utskottens namn och för varje utskott nummer på den motion du röstar på. De 35 motionerna läggs ut på hemsidan så snabbt som möjligt efter att resultatet offentliggörs klockan 19.00.

Söndag morgon: 8.30 – 10.00 röstar man i vallokalen i Värmekyrkan.

Alla ska ha sin namnbricka på sig som ”röstkort”. Man får sju lappar i de olika utskottens färger. På varje lapp skriver man nummer på den motion man röstar på för det utskottet. Lapparna läggs i sju olika valurnor i glas!

Resultatet av valet görs offentligt och överlämnas till politikerna klockan 12.45!

OBS!

Vi har delat på politikutskottet i ett 1:a och ett 2:a utskott eftersom det var så många och så tunga motioner som hade tilldelats politikutskottet. Några motioner från andra utskott placerades också i det nya 2:a politkutskottet.

Vi är medvetna om att det är ett sent beslut men vi ser det som viktigt för möjligheten att lyfta fram alla viktiga motioner.

Detta innebär att kategorin som står efter en motion kan vara felaktig! Utgå från den korrigerade listan nederst här på sidan. I den står de olika utskotten angivna med sin specifika färg och därefter är numret på motionerna inom utskottet uppräknade!

 

Motion 1: Sammanslagen
Motion 2:
Prioritera klimatpolitiken (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 3: Energisparande och köpfrid (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 4: Kärnkraftsavveckling för ett klimatsäkert samhälle (kategori: energi)
Motion 5: Inga fler vägsatsningar (kategori: infrastruktur)
Motion 6: Sammanslagen 
Motion 7: Bilvägsstopp i kommunerna (kategori: infrastruktur)
Motion 8: Kärnkraftsutveckling för ett klimatsäkert samhälle(kategori: energi)
Motion 9: Sammanslagen 
Motion 10:
Klimatsmart hantering av organiskt avfall (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 11: Skydda vår jordbruksmark (kategori: infrastruktur)
Motion 12: Tredubbla järnvägsinvesteringarna (kategori: infrastruktur)
Motion 13: Utsläppsbaserad bränsleskatt (kategori: ekonomi)
Motion 14: Grön skatteväxling (kategorier: ekonomi/konsumtion, mat och livsstil)
Motion 15: Sammanslagen
Motion 16: Minska hushållens matsvinn (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 17: Kräv passivhusstandard (kategori: infrastruktur)
Motion 18: Reducera de långa lastbilstransporterna (kategori: infrastruktur)
Motion 19: Utökat producentansvar (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 20: Stimulera lokal självförsörjning (kategorier: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 21: Energieffektivisera handeln (kategorier: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 22: Klimatvänlig livsstil (kategorier: påverkan, metod)
Motion 23: Insamling av matavfall till biogasproduktion (kategori: energi)
Motion 24: Vitbok om klimathotet (kategori: påverkan, metod)
Motion 25: Ett helhetsgrepp för att hejda klimatförändringarna (kategori: politik)
Motion 26: Stopp för externa köpcentra (kategori: infrastruktur, samhällsplanering)
Motion 27: Säkra priserna i elcertifikatsystemet (kategori: energi)
Motion 28: Sammanslagen
Motion 29: 
Sol- och vindkraftslag (kategori:politik)
Motion 30: Lyft klimatfrågan över partipolitiken (kategori: politik)
Motion 31: Ändra lagstiftningen för aktiebolag (kategori: ekonomi)
Motion 32: Sammanslagen
Motion 33:
 Gör om långtidsplanen för infrastruktur (kategori: infrastruktur)
Motion 34: Järnvägsobligationer (kategori: infrastruktur)
Motion 35: Bygg Norrbotniabanan snarast(kategori: infrastruktur)
Motion 36: Återuppbygg Västerdalsbanan(kategori: infrastruktur)
Motion 37: Rättvisa individuella flygkvoter (kategori: konsumtion)
Motion 38: Sammanslagen
Motion 39: CO2-lagring från Sveriges största punktkällor (kategori: energi)
Motion 40: Varför använda annat än solenergi för att värma vatten på sommaren? (kategori: energi)
Motion 41: Lagstiftning om minskning av import av fossila bränslen (kategori: energi)
Motion 42: Ta bort uttagsskatten för vindkooperativ (kategori: ekonomi)
Motion 43: Avskaffa avgifter för elanslutning(kategori: ekonomi)
Motion 44: Sammanslagen
Motion 45:
Lokalt ägande av vindkraft (kategori: påverkan, metod)
Motion 46: Nettoavräkning för egenproducerad el (kategori: energi)
Motion 47: Sammanslagen
Motion 48:
 Sammanslagen
Motion 49:
Balanskrav på ett år för egenproducerad vindkraft (kategori: energi)
Motion 50: Sammanslagen
Motion 51:
Sammanslagen
Motion 52:
Fastighetsskatten från vindkraft till kommunerna  (kategori: påverkan, metoder)
Motion 53: Förse klimatskadande flygresor med varningstext (kategori: påverkan, metoder)
Motion 54: Sammanslagen
Motion 55:
Stöd forskning och utbildning om klimatvänlig ekonomi (kategori: påverkan, metoder)
Motion 56: Utveckling och hållbarhet istället för tillväxt (kategori: ekonomi)
Motion 57: Ny internationell rättsordning (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 58: Underlätta för den klimatsmarta biogasen (kategori: energi)
Motion 59: Sammanslagen
Motion 60: Klimat som ämne i skolan (kategori: påverkan metoder)
Motion 61: Rätt att ta med cykeln på tåget (kategori:  konsumtion, mat och livsstil)
Motion 62: Arbetstidsförkortning nödvändigt för klimatets skull (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 63: Utöka den miljö- och klimatrelaterade informationen (kategori: påverkan metoder)
Motion 64: Förenklade regler för tillåtande av lätta elfordon (kategori: ekonomi)
Motion 65: Sammanslagen
Motion 66: Utbilda utbildarna om klimatfrågorna (kategori: påverkan metod)
Motion 67: Sammanslagen
Motion 68: Inför ett kraftfullt och kostnadseffektivt incitament till att spara energi (kategori: energi)
Motion 69: Kunskap ger makt att förändra (kategori: påverkan metod)
Motion 70Bejaka småskalig, grön elproduktion (kategori: energi)
Motion 71: Inför energideklaration för transporter (kategori: infrastruktur)
Motion 72: Kilometerskatt för all lastbilstrafik på svenska vägar (kategori: infrastruktur)
Motion 73: Spara massor med energi genom att bygga smart (kategori: infrastruktur)
Motion 74: Sammanslagen
Motion 75: Sammanslagen
Motion 76:
Utveckla infrastrukturen för elbilar (kategori: infrastruktur)
Motion 77: Rädda klimatet billigt och rättvist (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 78: EU’s klimatmål(kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 79: Sveriges klimatmål (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 80: Koldioxidskatt och utsläppsrättigheter (kategori: ekonomi)
Motion 81: Ny alternativ energirapport (kategori: påverkan, metoder)
Motion 82: Utred fördelarna med ett uträde ur EU (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 83: Avskaffa avdragsrätten för lån (kategori: ekonomi)
Motion 84:
Sammanslagen
Motion 85: Direktiv för att förlänga produkters livslängd (kategori: påverkan, metoder)
Motion 86: Bevara och sprid äldre kunskaper(kategori: påverkan, metoder)
Motion 87: Höjt grundavdrag och medborgarlön (kategori: ekonomi)
Motion 88: Klimatskatt på varor(kategori: ekonomi)
Motion 89: Offentliga medel ska minska klimatpåverkan (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 90: Nollvision att resor inom tätort sker med egen bil(kategori: infrastruktur)
Motion 91: Energitrappa i svensk lagstiftning (kategori: energi)
Motion 92: Sammanslagen
Motion 93: Myndighet för hållbar utveckling (kategori: politik nationellt och internationell)
Motion 94: Bibehåll reglerna för kommunalt veto mot vindkraft (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 95: Lag som kräver att regering och riksdag tar långsiktigt hållbara beslut (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 96: Uppmuntra även till andelägande (kategori: Konsumtion, mat och livsstil)
Motion 97: På väg mot ett förnybart energisystem (kategori: energi)
Motion 98: Oberoende klimatpolitik och ändrad samhällsutveckling (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 99: Motverka planerat åldrande av produkter genom nya funktionsbaserade affärsmodeller (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 100: Sammanslagen
Motion 101: Skatteväxla koldioxiden (kategori: ekonomi)
Motion 102: Folkbildningskampanj om klimatfrågan (kategori: påverkan, metoder)
Motion 103: Begränsa rotavdraget till energibesparande åtgärder (kategori: ekonomi)
Motion 104: Sammanslagen
Motion 105: Konvertera befintlig fordonsflotta (kategori: infrastruktur)
Motion 106: Köttskatt (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 107: Ökad självförsörjning (kategori: påverkan, metoder)
Motion 108: Sammanslagen
Motion 109: Rädda klimatet och den goda jorden (kategori: infrastruktur)
Motion 110: Värna koldioxidkonsumenterna (kategori: infrastruktur)
Motion 111: En ny ledning och en ny riktning för Vattenfall (kategori: energi)
Motion 112: Initiativ för omställningsplaner i varje kommun och län/region (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 113: Sammanslagen
Motion 114: Kunniga politiker tar bättre beslut (kategori: påverkan, metoder)
Motion 115: Transportslöseriet från EU (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 116: Sammanslagen
Motion 117: Låt svenska folket bli delaktiga i ödesfrågorna, mha SVT (kategori: påverkan, metoder)
Motion 118: Motion om ett starkt svenskt agerande i EU för att minska koldioxidutsläppen (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 119: Sammanslagen
Motion 120: Sammanslagen
Motion 121: Sammanslagen
Motion 122: Sammanslagen
Motion 123: Sammanslagen
Motion 124: Stadsodling (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 125: Utbildning om klimatförändringens effekter på människors hälsa för all hälso- och sjukvårdspersonal (kategori: påverkan, metoder)
Motion 126: Prioritera förnybart i elnätet (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 127: Klimatplikt – en allmän miljö- och klimatvärnplikt (kategori: påverkan, metoder)
Motion 128: Ta fram en nationell strategi för hållbar konsumtion och produktion av mat (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 129: Solenergianpassning vid nyproduktion av byggnader (kategori: infrastruktur)
Motion 130: Urinseparation i tätorter (kategori: infrastruktur)
Motion 131: Utökad produktgaranti (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 132: Ändrat system så inte pengar får styra (kategori: ekonomi)
Motion 133: Stor statlig informationskampanj (kategori: påverkan, metoder)
Motion 134: Ställa om helt till ekologiskt jordbruk (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 135: Sammanslagen
Motion 136:
 Sammanslagen
Motion 137:
 Inför ett jämförpris per kWh för alla drivmedel (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 138: Ett nytt skattesystem för ett uthålligt och rättvist samhälle: Geoism (kategori: ekonomi)
Motion 139: Forskningssatsning på CO2-reducerande teknologi (kategori: påverkan, metoder)
Motion 140: Skrota den nytillsatta klimatutredningen och besluta om omedelbara åtgärder istället (kategori: påverkan, metoder)
Motion 141: Borttagen pga dubblett
Motion 142: Borttagen pga dubblett
Motion 143: En miljöfond ska inte inneha investeringar i fossila bränslen (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 144: Inför klimatgranskning av de politiska besluten (kategori: påverkan, metoder)
Motion 145: Levande landsbygd och hållbar livsmedelsproduktion (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 146: Från fossilberoende klimatbov – till klimatsmart livsmedel (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 147: Sammanslagen
Motion 148: Skattelättnader bör införas för ekologiskt producerad mat (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 149: Minska Sveriges utsläpp utan att utnyttja andra länder (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 150: Rättvis omställning – fler gröna meningsfulla jobb (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 151:  Sammanslagen
Motion 152: Inför köttfria dagar i offentlig verksamhet (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 153: Uppmuntra uppbyggnaden av hållbara sociala gemenskaper för omställning och klimat-resiliens (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 154: Förmåner som styrmedel (kategori: ekonomi)
Motion 155: Anpassa lagstiftningen (kategori: påverkan, metoder)
Motion 156: Mer kundorienterad och konkurrenskraftig kollektivtrafik (kategori: infrastruktur)
Motion 157: Kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen (kategori: infrastruktur)
Motion 158: Byt ut BNP mot GNH (kategori: påverkan, metoder)
Motion 159: Sammanslagen
Motion 160: Skrota ETS, EU:s Emissions Trading System (kategori: ekonomi)
Motion 161: Ta vara på innovationsidéer (kategori: påverkan metod)
Motion 162: Curla för ny miljövänlig teknik (kategori: ekonomi)
Motion 163: Sammanslagen
Motion 164: Ekologiskt jordbruk och genmodifierade grödor (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 165: Utbildning för hållbar utveckling (kategori: påverkan, metod)
Motion 166: Sammanslagen
Motion 167: Gemensamma lösningar för klimatet, jobben och välfärden (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 168: Sammanslagen
Motion 169: Hållbar stadsplanering – minskade transportbehov (kategori: infrastruktur)
Motion 170: Satsa på energihushållning och trivsel i miljonprogrammen (kategori: infrastruktur)
Motion 171: Sammanslagen
Motion 172: Optimera användningen av alternativa bränslen (kategori: energi)
Motion 173: Genomför Klimatberedningens förslag (kategori: påverkan, metoder)
Motion 174: Inför skatteavdrag för isolering av hus (kategori: ekonomi)
Motion 175: Hur framtida pensioner påverkas av nerväxt (kategori: ekonomi)
Motion 176: En krisplan för avveckling av Sveriges utsläpp av växthusgaser (kategori: påverkan, metoder)
Motion 177: Sverige behöver exportera energi (kategori: energi)
Motion 178: Sammanslagen
Motion 179: Sammanslagen
Motion 180: Sammanslagen
Motion 181: Klimatfrågan är egentligen en fråga om folkbildning (kategori: påverkan, metoder)
Motion 182: Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 183: Sammanslagen
Motion 184: Inför krav på Klimatstrategisk plan i miljölagstiftningen (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 185: Sammanslagen
Motion 186: Höjning av ambitionsnivån och målet för klimatförhandlingarna (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 187: Beskatta energi istället för arbete (kategori: ekonomi)
Motion 188:
Ett försvar för människa och natur (kategori: infrastruktur)
Motion 189: 
Ransonering av fossila drivmedel  (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 190: Kortare arbetstid ger bättre klimat och rikare liv (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 191:  Beredskapsplan (kategori: infrastruktur)
Motion 192: Satsa mer på cykelvägar utanför tätort (kategori: infrastruktur)
Motion 193: Medel för att nå klimatmål (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 194: Ändra normer och värderingar (kategori: påverkan, metoder)
Motion 195:  Stoppa nyförsäljningen av fossildrivna bilar (kategori: infrastruktur)
Motion 196: Omställning till sådan förnybar energi som inte tar maten från fattiga (kategori: energi)
Motion 197: En död Östersjön är en kolkälla istället för en kolsänka (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 198: Obligatorisk pumpvisning av CO2-utsläpp (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 199: Byt ROT och RUT mot RET-avdrag för ekologiska tjänster (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 200: Ställ om för jobb, välfärd och miljön  (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 201: Stimulera byggandet av kollektivhus – ett klimatsmart sätt att bo (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 202: Odla upp och beskoga världens öknar och torra områden (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 203: Bygg anläggningar för elektrolys av vatten strategiskt där både vätgas och syrgas kan tas till vara utan långa transporter (kategori: infrastruktur)
Motion 204: Använd tillgänglig vätgasproduktion i Sverige klimatsmartare (kategori: energi)
Motion 205: Klimatåterbäringstillägg med återbetalning (kategori: ekonomi)
Motion 206: Borttagen pga dubblett
Motion 207: Industrihampa (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 208Begränsa den globala medeltemperaturhöjningen till 1,5 grader (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 209: Naturresursdelning- Ett skattesystem som drivkraft för ett hållbart samhälle (kategori: ekonomi)
Motion 210: Motverka TTIP-avtalet (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 211: Kartlägg statens funktioner efter peak oil (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 212: iBNP istället för BNP (kategori: ekonomi)
Motion 213: Elektrifiera Sveriges stora vägar (kategori: infrastruktur)
Motion 215: Stoppa alla ej påbörjade väg- och flygprojekt(kategori: infrastruktur)
Motion 216: Erkänn att vi släpper ut dubbelt så mkt CO2 som den officiella utsläppssiffran (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 217: Borttagen pga dubblett
Motion 218: Borttagen pga dubblett
Motion 219: Genomgripande ändring av trafiksystemet m.m. (kategori: infrastruktur)
Motion 220: Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod (kategori: politik nationellt och internationellt)
Motion 221: Inför marknadsintegrerad demokrati (kategori: ekonomi)

 

NYA SAMMANSLAGNA MOTIONER:

Motion 301: Ett nytt penningssystem måste ersätta dagens skuldbaserade (kategori: ekonomi)
Motion 302: Stoppa subventioner till fossil energi. Stöd i stället förnybart (kategori: ekonomi)
Motion 303: Förändra reglerna för AP-fonderna (kategori: ekonomi)
Motion 304: Nya ägardirektiv till Vattenfall (kategori: energi)
Motion 305: Kollektivtrafik istället för motorvägen Förbifart Stockholm (kategori: infrastruktur)
Motion 306: Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva -även prismässigt (kategori: infrastruktur)
Motion 307: Klimatmärkning av livsmedel (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 308: Skydda kollagret i de svenska skogarna (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 309: Minska emballage och användningen av plastkassar i matvarubutikerna (kategori: konsumtion, mat och livsstil)
Motion 310: Kriminalisera ekocid vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag (kategori: politik 1)
Motion 311:
Ett bindande klimatpolitiskt åtagande lyft över partipolitiken (kategori: politik 2)
Motion 312: Minska Sveriges klimatfotavtryck i och utanför landet (kategori: politik 2)
Motion 313: Intensivkurs med fokus på psykologiska och etiska aspekter av klimatfrågan –  för politiker och beslutsfattare inom privat och offentlig verksamhet (kategori: påverkan, metoder)
Motion 314: Satsa på elbilar och utveckla den infrastruktur som behövs (kategori: infrastruktur)
Motion 315: Genomför Staffan Laestadius omställningsprogram (kategori: politik 2)
Motion 320: Nettoavräkning för egenproducerad el och  uppmuntran till andelsägande (kategori: energi)

 

Energi: 4,8, 23, 27, 39,41, 46, 49, 58 68,91111, 137, 172, 177, 196, 204, 304320,

Ekonomi: 13, 14, 31, 42, 43, 56, 75, 80, 83, 87, 88, 97, 101, 103, 106132, 138, 154, 158, 162, 171, 174, 175, 180, 183, 187, 205, 209, 212, 221, 301, 302, 303 

Infrastruktur: 5, 7, 1217, 18, 26, 33, 34, 35, 36, 61, 64, 71, 72, 73, 76, 90, 105, 109, 110, 129, 130, 151, 156, 157, 163169, 170, 188, 192, 195, 203, 213, 215, 219, 305, 306, 314

Konsumtion, mat och livsstil: 31011, 16, 19, 20, 21, 37, 62, 85, 99, 115, 124, 128, 131, 134, 143, 146, 148, 152, 153, 164, 182, 189, 190, 197, 198, 199, 201, 207, 307, 308, 309

Påverkan, metoder: 22, 24, 45, 52, 53, 55, 60, 63, 66, 69, 81, 86, 102, 107, 114, 117, 125, 127, 133, 139, 161, 165, 181, 194, 313, 320

Politik 1 – nationellt och internationellt: 29, 57, 82, 89, 93, 94, 112, 126, 145, 150, 167, 173,  184191, 193, 200, 202, 208, 210, 211310, 

Politik 2 – spec klimatpolitik/växthusgaser: 2, 25, 3077, 78, 79, 95, 98118, 140, 144, 149, 155, 160, 176, 186, 216, 220, 311, 312, 315 

 

Färgerna följer de färger som röstsedlarna ska ha vid röstningen på söndag morgon!

motionssol

 

 

 

237 tankar kring ”Motioner

 1. Pingback: Dags att skicka in motioner | Klimatriksdag 2014

 2. Pingback: Motion 1: Ett bindande klimatpolitiskt åtagande | Klimatriksdag 2014

 3. Pingback: Motion 2: Prioritera klimatpolitiken | Klimatriksdag 2014

 4. Pingback: Motion 3: Energisparande och köpfrid | Klimatriksdag 2014

 5. Pingback: Motion 4: Kärnkraftsavveckling för ett klimatsäkert samhälle | Klimatriksdag 2014

 6. Pingback: Motion 5: Inga fler vägsatsningar | Klimatriksdag 2014

 7. Pingback: Motion 6: Ett klimatomvandlande skatte- och avgiftspaket | Klimatriksdag 2014

 8. Pingback: Motion 8: Kärnkraftsutveckling för ett klimatsäkert samhälle | Klimatriksdag 2014

 9. Pingback: Motion 9: Nolltillväxt | Klimatriksdag 2014

 10. Pingback: Motioner från ASPO S till Klimatriksdag 2014 « ASPO Sverige

 11. Pingback: Motion 10: Klimatsmart hantering av organiskt avfall | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 12. Pingback: Motion 11: Skydda vår jordbruksmark | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 13. Pingback: Motion 12: Tredubbla järnvägsinvesteringarna | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 14. Pingback: Motion 13: Utsläppsbaserad bränsleskatt | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 15. Pingback: Motion 14: Grön skatteväxling | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 16. Pingback: Motion 15: Satsa på elbilar | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 17. Pingback: Motion 16: Minska hushållens matsvinn | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 18. Pingback: Motion 17: Kräv passivhusstandard | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 19. Pingback: Motion 18: Reducera av de långa lastbilstransporterna | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 20. Pingback: Motion 19: Utökat producentansvar | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 21. Pingback: Motion 20: Stimulera lokal självförsörjning | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 22. Pingback: Motion 21: Energieffektivisera handeln | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 23. Pingback: Motion 22: Klimatvänlig livsstil | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 24. Pingback: Motion 23: | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 25. Pingback: Motion 24: Vitbok om klimathotet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 26. Pingback: Motion 25: Ett helhetsgrepp för att hejda klimatförändringarna | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 27. Pingback: Motion 26: Stopp för externa köpcentra | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 28. Pingback: Motion 27: Säkra priserna i elcertifikatsystemet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 29. Pingback: Motion 28: Ändra reglerna för kommunala vetot för vindkraft | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 30. Pingback: Motion 29: Sol- och vindkraftslag | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 31. Pingback: Motion 30: Lyft klimatfrågan över partipolitiken | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 32. Pingback: Motion 31: Ändra lagstiftningen för aktiebolag | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 33. Pingback: Motion 32: Stoppa subventioner till fossil energi | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 34. Pingback: Motion 33: Gör om långtidsplanen för infrastruktur | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 35. Pingback: Motion 34: Järnvägsobligationer | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 36. Pingback: Motion 35: Bygg Norrbotniabanan snarast | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 37. Pingback: Motion 36: Återuppbygg Västerdalsbanan | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 38. Pingback: Motion 37: Rättvisa individuella flygkvoter | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 39. Pingback: Motion 38: Ge klimatmärkningen högsta prioritet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 40. Pingback: Motion 39: CO2-lagring från Sveriges största punktkällor | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 41. Pingback: Motion 40: Varför använda annat än solenergi för att värma vatten på sommaren? | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 42. Pingback: Motion 41: Lagstiftning om minskning av import av fossila bränslen | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 43. Pingback: Motion 42: Utökad insamling av matavfall till biogasproduktion | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 44. Pingback: Motion 42: Ta bort uttagsskatten för vindkooperativ | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 45. Pingback: Motion 43: Avskaffa avgifter för elanslutning | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 46. Pingback: Motion 44: Begränsa Försvarsmaktens beslutanderätt för vindkraft | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 47. Pingback: Motion 45: Fastighetsskatten från vindkraft till kommunerna | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 48. Pingback: Motion 45: Lokalt ägande av vindkraft | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 49. Pingback: Motion 46: Nettoavräkning för egenproducerad el | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 50. Pingback: Motion 47: Inför Planeringsmål för vindkraft | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 51. Pingback: Motion 48: Myndighetssamråd i dialog | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 52. Pingback: Motion 49: Balanskrav på ett år för egenproducerad vindkraft | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 53. Pingback: Motion 50: Förtydliga artskyddsförordningen | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 54. Pingback: Motion 51: Ett partiöverskridande klimatpolitiskt åtagande | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 55. Pingback: Motion 51: Fastighetsskatten från vindkraft till kommunerna | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 56. Pingback: Motion 53: Förse klimatskadande flygresor med varningstext | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 57. Pingback: Motion 54: 100% Förnybart Vattenfall | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 58. Pingback: Motion 55: Stöd forskning och utbildning om klimatvänlig ekonomi | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 59. Pingback: Motion 56: Utveckling och hållbarhet istället för tillväxt | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 60. Pingback: Motion 57: Ny internationell rättsordning | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 61. Pingback: Motion 58: Underlätta för den klimatsmarta biogasen | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 62. Pingback: Motion 59: Förbud mot plastkassar | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 63. Pingback: Motion 60: Klimat som ämne i skolan | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 64. Pingback: Motion 61: Rätt att ta med cykeln på tåget | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 65. Pingback: Motion 62: Arbetstidsförkortning nödvändigt för klimatets skull | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 66. Pingback: Motion 63: Utöka den miljö- och klimatrelaterade informationen | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 67. Pingback: Motion 64: Förenklade regler för tillåtande av lätta elfordon | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 68. Pingback: Motion 65: Utveckling av utbildningsprogram | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 69. Pingback: Motion 66: Utbilda utbildarna om klimatfrågorna. | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 70. Pingback: Motion 68: Inför ett kraftfullt och kostnadseffektivt incitament till att spara energi | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 71. Pingback: Motion 67: Nya ägardirektiv till Vattenfall | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 72. Pingback: Motion 69: Kunskap ger makt att förändra | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 73. Pingback: Motion 70: Bejaka småskalig, grön energiproduktion | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 74. Pingback: Motion 71: Inför energideklaration för transporter | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 75. Pingback: Motion 72: Kilometerskatt för all lastbilstrafik på svenska vägar | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 76. Pingback: Motion 75: Svenska folket har rätt till etiska, klimatvänliga pensioner | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 77. Pingback: Motion 74: Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 78. Pingback: Motion 76: Utveckla infrastrukturen för elbilar | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 79. Pingback: Motion 77: Rädda klimatet billigt och rättvist | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 80. Pingback: Motion 79: Sveriges klimatmål | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 81. Pingback: Motion 78: EU’s klimatmål | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 82. Pingback: Motion 80: Koldioxidskatt och utsläppsrättigheter | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 83. Pingback: Motion 81: Ny alternativ energirapport | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 84. Pingback: Motion 82: Utreda fördelarna med ett utträde ur EU | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 85. Pingback: Motion 83: Avskaffa avdragsrätten för lån | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 86. Pingback: Motion 84: Ersätt det skuldbaserade penningsystemet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 87. Pingback: Motion 85: Direktiv för att förlänga produkters livslängd | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 88. Pingback: Motion 86: Bevara och sprid äldre kunskaper | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 89. Pingback: Motion 87: Höjt grundavdrag och medborgarlön | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 90. Pingback: Motion 89: Offentliga medel ska minska klimatpåverkan | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 91. Pingback: Motion 90: Nollvison att resor inom tätorten sker med egen bil | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 92. Pingback: Motion 91: Energitrappa i svensk lagstiftning | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 93. Pingback: Motion 92: Klimatmärk livsmedel | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 94. Pingback: Motion 93: Myndighet för hållbar utveckling | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 95. Pingback: Motion 94: Bibehåll reglerna för kommunalt veto mot vindkraft | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 96. Pingback: Motion 95: Lag som kräver att regering och riksdag tar långsiktigt hållbara beslut | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 97. Pingback: Motion 96: Uppmuntra även till andelsägande | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 98. Pingback: Motion 97: På väg mot ett förnybart energisystem | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 99. Pingback: Motion 98: Oberoende klimatpolitik och ändrad samhällsutveckling | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 100. Pingback: Motion 99: Motverka planerat åldrande av produkter genom nya funktionsbaserade affärsmodeller | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 101. Pingback: Motion 100: Lägg ner Vattenfall kolkraftverk | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 102. Pingback: Motion 101: Skatteväxla koldioxiden | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 103. Pingback: Motion 102: Folkbildningskampanj om klimatfrågan | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 104. Pingback: Motion 103: Begränsa rotavdraget till energibesparande åtgärder | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 105. Pingback: Motion 104: Mål om minskning av klimatfotavtryck i och utanför landet p.g.a. svensk produktion och konsumtion | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 106. Pingback: Motion 105: Konvertera befintlig fordonsflotta | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 107. Pingback: Motion 106: Köttskatt | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 108. Pingback: Motion 107: Ökad självförsörjning | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 109. Pingback: Motion 108: Snabb utfasning av klimatskadliga subventioner | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 110. Pingback: Motion 109: Rädda klimatet och den goda jorden | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 111. Pingback: Motion 110: Värna koldioxidkonsumenterna | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 112. Pingback: Motion 111: En ny ledning och en ny riktning för Vattenfall | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 113. Pingback: Motion 112: Initiativ för omställningsplaner i varje kommun och län/region | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 114. Pingback: Motion 113: Ett helhetsgrepp för vår nyvalda riksdag för att hejda klimatförändringarna | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 115. Pingback: Motion 114: Kunniga politiker tar bättre beslut | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 116. Pingback: Motion 115: Transportslöseriet från EU | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 117. Pingback: Motion 116: Det nya ekonomiska systemet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 118. Pingback: Motion 117: Låt svenska folket bli delaktiga i ödesfrågorna, mha SVT | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 119. Pingback: Motion 118: Motion om ett starkt svenskt agerande i EU för att minska koldioxidutsläppen | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 120. Pingback: Motion 119: Svenskarnas koldioxidutsläpp via konsumtion ska bli officiell statistik | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 121. Pingback: Motion 120: Fortbildning för Sveriges folkvalda om klimatfrågan i ett etiskt perspektiv | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 122. Pingback: Motion 122: Begränsa flygtrafiken | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 123. Pingback: Motion 123: Ecocide-lag | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 124. Pingback: Motion 124: Stadsodling | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 125. Pingback: Motion 125:Utbildning om klimatförändringens effekter på människors hälsa för all hälso- och sjukvårdspersonal | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 126. Pingback: Motion 126: Prioritera förnybart i elnätet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 127. Pingback: Motion 127: Klimatplikt – en allmän miljö- och klimatvärnplikt | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 128. Pingback: Motion 128: Ta fram en nationell strategi för hållbar konsumtion och produktion av mat | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 129. Pingback: Motion 129: Solenergianpassning vid nyproduktion av byggnader | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 130. Pingback: Motion 130: Urinseparation i tätorter | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 131. Pingback: Motion 131: Utökad produktgaranti | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 132. Pingback: Motion 132: Ändrat system så inte pengar får styra | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 133. Pingback: Motion 133: Stor statlig informationskampanj | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 134. Pingback: Motion 134: Ställa om helt till ekologiskt jordbruk | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 135. Pingback: Motion 135: Genomför Staffan Laestadius omställningsprogam | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 136. Pingback: Motion 136: Ecocide – internationell lagstiftning med personligt ansvar för massförstörelse av naturen | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 137. Pingback: Motion 137: Inför ett jämförpris per kWh för alla drivmedel | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 138. Pingback: 138: Ett nytt skattesystem för ett uthålligt och rättvist samhälle: Geoism | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 139. Pingback: Motion 139: Strategisk forskningssatsning på teknologi för att avlägsna växthusgaser ur atmosfären | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 140. Pingback: Motion 140: Skrota den förhalande klimatutredningen och ersätt med en konkret handlingsplan för de närmast kommande åren | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 141. Pingback: Motion 141: Ändrat system så att inte pengar får styra | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 142. Pingback: Motion 142: En stor statlig informationskampanj | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 143. Pingback: Motion 144: Inför klimatgranskning av de politiska besluten | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 144. Pingback: Motion 146: Från fossilberoende klimatbov – till klimatsmart livsmedel | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 145. Pingback: Motion 147: Minska emballagen i matvarubutikerna | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 146. Pingback: Motion 148: Skattelättnader bör införas för ekologiskt producerad mat | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 147. Pingback: Motion 149: Minska Sveriges utsläpp utan att utnyttja andra länder | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 148. Pingback: Motion 150: Rättvis omställning – fler gröna meningsfulla jobb | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 149. Pingback: Motion 151: Begränsa inrikesflyget | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 150. Pingback: Motion 152: Inför köttfria dagar i offentlig verksamhet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 151. Pingback: Motion 153: Uppmuntra uppbyggnaden av hållbara sociala gemenskaper för omställning och klimat-resiliens | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 152. Pingback: Motion 154: Förmåner som styrmedel | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 153. Pingback: Motion 155: Anpassa lagstiftningen | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 154. Pingback: Motion 156: Mer kundorienterad och konkurrenskraftig kollektivtrafik | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 155. Pingback: Motion 157: Kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 156. Pingback: Motion 158: Byt ut BNP mot GNH | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 157. Pingback: Motion 159: Vi behöver internationella lagar mot miljöförstöring | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 158. Pingback: Motion 160: Skrota ETS, EU:s Emissions Trading System | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 159. Pingback: Motion 161: Ta vara på innovationsidéer | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 160. Pingback: Motion 162: Curla för ny miljövänlig teknik | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 161. Pingback: Motion 164: Ekologiskt jordbruk och genmodifierade grödor | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 162. Pingback: Motion 165: Utbildning för hållbar utveckling | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 163. Pingback: Motion 166: Stoppa det planerade byggande av motorvägen Förbifart Stockholm | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 164. Pingback: Motion 167: Gemensamma lösningar för klimatet, jobben och välfärden | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 165. Pingback: Motion 168: Kollektivtrafik och ingen Förbifart Stockholm | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 166. Pingback: Motion 169: Hållbar stadsplanering – minskade transportbehov | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 167. Pingback: Motion 170: Satsa på energihushållning och trivsel i miljonprogrammen | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 168. Pingback: Motion 171: Investera våra gemensamma resurser hållbart | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 169. Pingback: Motion 172: Optimera användningen av alternativa bränslen | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 170. Pingback: Motion 173: Genomför Klimatberedningens förslag | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 171. Pingback: Motion 174: Inför skatteavdrag för isolering av hus | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 172. Pingback: Motion 175: Hur framtida pensioner påverkas av nerväxt | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 173. Pingback: Motion 176: En krisplan för avveckling av Sveriges utsläpp av växthusgaser | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 174. Pingback: Motion 177: Sverige behöver exportera energi | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 175. Pingback: Motion 178: Granska klimateffekterna av skogsbruket | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 176. Pingback: Motion 179: Inför lag som kriminaliserar ecocide | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 177. Pingback: Motion 180: Fossilfria pensionspengar | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 178. Pingback: Motion 182: Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 179. Pingback: Motion 183: Nytt ägardirektiv till AP-fonderna och krav på att statliga pensionsfonder investeras i förnybar energi, energieffektiviseringar och hållbar samhällsutveckling | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 180. Pingback: Motion 184: Inför krav på Klimatstrategisk plan i miljölagstiftningen | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 181. Pingback: Motion 185: Gör Ecocide till ett erkänt brott mot jordsliga rättigheter | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 182. Pingback: Motion 186: Höjning av ambitionsnivån och målet för klimatförhandlingarna | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 183. Pingback: Motion 187: Beskatta energi istället för arbete | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 184. Pingback: Motion 188: Ett försvar för människa och natur | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 185. Pingback: Motion 189: Ransonering av fossila drivmedel | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 186. Pingback: Motion 190: Kortare arbetstid ger bättre klimat och rikare liv | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 187. Pingback: Motion 191: Beredskapsplan | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 188. Pingback: Motion 192: Satsa mer på cykelvägar utanför tätort | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 189. Pingback: Motion 193: Medel för att nå klimatmål | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 190. Pingback: Motion 194: Ändra normer och värderingar | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 191. Pingback: Motion 195: Stoppa nyförsäljningen av fossildrivna bilar | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 192. Pingback: Motion 196: Omställning till sådan förnybar energi som inte tar maten från fattiga | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 193. Pingback: Motion 197: En död Östersjön är en kolkälla istället för en kolsänka | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 194. Pingback: Motion 198: Obligatorisk pumpvisning av CO2-utsläpp | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 195. Pingback: Motion 199: Byt ROT och RUT mot RET-avdrag för ekologiska tjänster | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 196. Pingback: Motion 200: Ställ om för jobb, välfärd och miljön | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 197. Pingback: Motion 201: Stimulera byggandet av kollektivhus – ett klimatsmart sätt att bo | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 198. Pingback: Motion 202: Odla upp och beskoga världens öknar och torra områden | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 199. Pingback: Motion 203: Bygg anläggningar för elektrolys av vatten strategiskt där både vätgas och syrgas kan tas till vara utan långa transporter | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 200. Pingback: Motion 204: Använd tillgänglig vätgasproduktion i Sverige klimatsmartare | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 201. Pingback: Motion 205: Klimatåterbäringstillägg med återbetalning | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 202. Pingback: Motion 207: Industrihampa | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 203. Pingback: Motion 209: Naturresursdelning- Ett skattesystem som drivkraft för ett hållbart samhälle | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 204. Pingback: Motion 210: Motverka TTIP-avtalet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 205. Pingback: Motion 211: Kartlägg statens funktioner efter peak oil | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 206. Pingback: Motion 212: iBNP i stället för BNP | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 207. Pingback: Motion 213: Elektrifiera Sveriges stora vägar | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 208. Pingback: Motion 214: Motverka TTIP-avtalet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 209. Pingback: Motion 216: Erkänn att vi släpper ut dubbelt så mkt CO2 som den officiella utsläppssiffran | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 210. Pingback: Motion 217: Se över bemanningen inom myndigheter och departement | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 211. Pingback: Motion 218: iBNP (internaliserad BNP) i stället för BNP | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 212. Pingback: Motion 139: Forskningssatsning på CO2-reducerande teknologi | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 213. Pingback: Motion 219: Genomgripande ändring av trafiksystemet m.m. | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 214. Pingback: Motion 220: Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 215. Pingback: Jordens Vänners motioner till Klimatriksdag 2014 | Jordens Vänner

 216. Pingback: Jordens Vänners motioner till Klimatriksdag 2014 | Jordens Vänner

 217. Pingback: Motion 221: Inför marknadsintegrerad demokrati | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 218. Pingback: Motion 301: Ett nytt penningssystem måste ersätta dagens skuldbaserade | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 219. Pingback: Motion 302: Stoppa subventioner till fossil energi. Stöd i stället förnybar | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 220. Pingback: Motion 121: Skydda kollagret i de svenska skogarna | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 221. Pingback: Motion 304: Nya ägardirektiv till Vattenfall | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 222. Pingback: Motion 305: Kollektivtrafik istället för motorvägen Förbifart Stockholm | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 223. Pingback: Motion 306: Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva. Även prismässigt! | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 224. Pingback: Motion 307: Klimatmärkning av livsmedel | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 225. Pingback: Motion 308: Skydda kollagret i de svenska skogarna | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 226. Pingback: Motion 309: Minska emballage och användningen av plastkassar i matvarubutikerna | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 227. Pingback: Motion 311: Ett bindande klimatpolitiskt åtagande lyft över partipolitiken | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 228. Pingback: Motion 312: Minska Sveriges klimatfotavtryck i och utanför landet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 229. Pingback: Motion 313: Intensivkurs med fokus på psykologiska och etiska aspekter av klimatfrågan – för politiker och beslutsfattare inom privat och offentlig verksamhet | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 230. Pingback: Motion 1: Ett bindande klimatpolitiskt åtagande | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 231. Pingback: Motion 310: Kriminalisera ekocid vid Internationella Brottsmålsdomstolen i Haag | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 232. Pingback: Motion 314: Satsa på elbilar och utveckla den infrastruktur som behövs | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 233. Pingback: Motion 315: Genomför Staffan Laestadius omställningsprogam. | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 234. Pingback: Motion 163: Kopiera Norges elbilspolitik | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 235. Pingback: Motion 320: Nettoavräkning för egenproducerad el och uppmuntran till andelsägande | Klimatriksdag 2014 • Norrköping 6-7-8 juni

 236. Pingback: Klimatriksdag! | Realistisk ekonomi

 237. Pingback: Nr 60. ”Klimatretoriken är vilseledande!” Debattartikel i Barometern | Gustafs videoblogg

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *